Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Intrekkingswet Wet werk en inkomen kunstenaars

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 22 december 2011, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet werk en inkomen kunstenaars in te trekken, aangezien kunstenaars als beroepsgroep een uitzonderingspositie genieten in de sociale zekerheid ten opzichte van andere beroepsgroepen in een lastige arbeidsmarktpositie;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
De Wet werk en inkomen kunstenaars wordt ingetrokken.
Artikel II
[Wijzigt de Wet werk en bijstand.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet investeren in jongeren.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wijzigingswet Zorgverzekeringswet enz. (vervanging no-claimteruggave door verplicht eigen risico).]
Artikel IX
[Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]
Artikel X
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]
Artikel XI
[Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]
Artikel XII
[Wijzigt de Toeslagenwet.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]
Artikel XV
[Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.]
Artikel XIX
[Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]
Artikel XX
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel XXI
[Wijzigt de Ziektewet.]
Artikel XXII
[Wijzigt deze wet.]
Artikel XXIII
De Wet werk en inkomen kunstenaars en de daarop berustende bepalingen alsmede de wettelijke bepalingen die op grond van deze wet worden gewijzigd en de daarop berustende bepalingen, zoals deze luidden op 31 december 2011, blijven van toepassing op de afwikkeling van uitkeringen, in welke vorm dan ook, op grond van de Wet werk en inkomen die zijn verleend over een voor 1 januari 2012 gelegen periode.
Artikel XXIV
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 22 december 2011
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de negenentwintigste december 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,