Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Intentie en hoofdlijnen
1.1. Achtergrond van de onderlinge overlegprocedure
1.2 . Intentie van de Nederlandse bevoegde autoriteit
1.2.1. Start bilateraal overleg
1.2.1.1. Onderlinge overlegprocedure na correctie door Nederland
1.2.1.2. Onderlinge overlegprocedure na correctie door buitenland
1.2.1.3. Andere vormen van bilateraal overleg
1.2.2. Arbitragebepaling (resultaatverplichting) in belastingverdragen
1.3. Typische gevallen waarin onderling overleg uitkomst zou kunnen bieden
1.4. Vorm overleg
1.5. Overleg in situaties die nog niet specifiek in het verdrag zijn geadresseerd
2. Het verzoek van belastingplichtige om een onderlinge overlegprocedure op te starten
2.1. Vanaf welk moment kan een verzoek worden ingediend?
2.2. Op welk tijdstip moet het verzoek uiterlijk zijn ingediend?
2.3. Situaties waarin meer dan een verdrag van toepassing is.
2.4. Bij wie dient het verzoek te worden ingediend?
2.4.1. Verrekenprijskwesties; corresponderende correctie buiten de onderlinge overlegprocedure.
2.5. Waar dient een verzoek aan te voldoen?
3. Het tijdstip waarop een onderlinge overlegprocedure door de Nederlandse bevoegde autoriteit wordt opgestart
3.1. Regulier overleg versus vervroegd overleg
3.1.1. Reguliere onderlinge overlegprocedure
3.1.2. Vervroegde onderlinge overlegprocedure
3.1.2.1. Vervroegde onderlinge overlegprocedure: voorwaarden
3.1.2.2. Vervroegde onderlinge overlegprocedure: vaststellingsovereenkomst
3.1.2.3. Vervroegd overleg: andere betrokken bevoegde autoriteit is niet bereid mee te werken
3.1.3. Specifieke uitzonderingsgevallen
4. De beoordeling van het verzoek
4.1. Inzet Nederland
4.2. Het beoordelen of een verzoek in behandeling wordt genomen
4.2.1. Verzoek niet gegrond: redenen die ten grondslag kunnen liggen aan het (nog) niet opstarten van een onderlinge overlegprocedure door de bevoegde autoriteit.
4.2.2. Verzoek wordt niet in behandeling genomen of geschorst: redenen die hieraan ten grondslag kunnen liggen.
5. De loop van de onderlinge overlegprocedure
5.1. Termijn waarbinnen een onderlinge overlegprocedure wordt afgewikkeld
5.2. De door de Nederlandse bevoegde autoriteiten te volgen procedure binnen de twee jaarstermijn
5.3. Indicatief verloop van de onderlinge overlegprocedure
5.4. Toezenden standpuntnota door Nederlandse bevoegde autoriteit
5.5. Antwoord andere bevoegde autoriteit: instemming of antwoord standpuntnota
5.6. Indicatief verloop van de onderlinge overlegprocedure ingeval andere verdragsluitende Staat correctie heeft aangebracht
5.7. Indien de bevoegde autoriteiten van mening (blijven) verschillen: nieuwe schriftelijke rondes, en eventueel bijeenkomst van bevoegde autoriteiten
5.8. Rol belastingplichtige
6. Uitkomst en implementatie van de onderlinge overlegprocedure
6.1. Implementatie uitkomst; ambtshalve vermindering
7. Indien geen overeenstemming, wat dan?
7.1. Arbitrage onder bilaterale belastingverdragen
7.2. Arbitrage onder het EU-arbitrageverdrag
8. Verdere gevolgen van in behandeling nemen van een verzoek tot het opstarten van een onderlinge overlegprocedure
8.1. Uitstel van betaling van belasting
8.2. Heffings- en invorderingsrente; Boetes
8.3. Uitwisseling en vertrouwelijkheid van gegevens
8.4. Rechtsgevolgen en precedentwerking
9. Relatie met andere procedures (unilaterale danwel multilaterale APA, corresponderende correctie buiten MAP om)
10. Inwerkingtreding
11. Intrekking oude besluiten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 8.1 Internationaal belastingrecht, onderlinge overlegprocedures

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
8.1. Uitstel van betaling van belasting
Voor gevallen waarin Nederland het land is dat de dubbele belastingheffing veroorzaakt (bijvoorbeeld door het aanbrengen van een correctie in de door een belastingplichtige aangegeven inkomsten), zal op verzoek van belastingplichtige door de ontvanger uitstel van betaling worden verleend voor het deel van de verschuldigde belasting dat verband houdt met de dubbele belastingheffing. Opgemerkt wordt dat bij een verzoek om een vervroegde onderlinge overlegprocedure door de ontvanger automatisch uitstel wordt verleend.
Uitstel van betaling zal in beginsel worden verleend tot het tijdstip waarop de nationale en internationale procedures voor de oplossing van het geschil zijn afgerond. Voor het in dit verband te voeren uitstelbeleid zal aansluiting worden gezocht bij het beleid dat geldt bij bezwaar tegen de belastingaanslag ( artikel 25.2, Leidraad Invordering 2008). Dit betekent dat zich bij de betrokken belastingplichtige, afgezien van verschuldigde heffings- en invorderingsrente (zie paragraaf 8.2), geen andere vormen van rentederving zullen voordoen. Hiermede wordt een oplossing geboden voor zowel rente- als liquiditeitsproblemen die zich als gevolg van het voeren van overleg- en arbitrageprocedures kunnen voordoen. Overigens kan in bijzondere bevallen ook uitstel worden verleend als de andere staat corrigeert. Zie hiervoor het eerder genoemde artikel 25.2.