Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Intentie en hoofdlijnen
1.1. Achtergrond van de onderlinge overlegprocedure
1.2 . Intentie van de Nederlandse bevoegde autoriteit
1.2.1. Start bilateraal overleg
1.2.1.1. Onderlinge overlegprocedure na correctie door Nederland
1.2.1.2. Onderlinge overlegprocedure na correctie door buitenland
1.2.1.3. Andere vormen van bilateraal overleg
1.2.2. Arbitragebepaling (resultaatverplichting) in belastingverdragen
1.3. Typische gevallen waarin onderling overleg uitkomst zou kunnen bieden
1.4. Vorm overleg
1.5. Overleg in situaties die nog niet specifiek in het verdrag zijn geadresseerd
2. Het verzoek van belastingplichtige om een onderlinge overlegprocedure op te starten
2.1. Vanaf welk moment kan een verzoek worden ingediend?
2.2. Op welk tijdstip moet het verzoek uiterlijk zijn ingediend?
2.3. Situaties waarin meer dan een verdrag van toepassing is.
2.4. Bij wie dient het verzoek te worden ingediend?
2.4.1. Verrekenprijskwesties; corresponderende correctie buiten de onderlinge overlegprocedure.
2.5. Waar dient een verzoek aan te voldoen?
3. Het tijdstip waarop een onderlinge overlegprocedure door de Nederlandse bevoegde autoriteit wordt opgestart
3.1. Regulier overleg versus vervroegd overleg
3.1.1. Reguliere onderlinge overlegprocedure
3.1.2. Vervroegde onderlinge overlegprocedure
3.1.2.1. Vervroegde onderlinge overlegprocedure: voorwaarden
3.1.2.2. Vervroegde onderlinge overlegprocedure: vaststellingsovereenkomst
3.1.2.3. Vervroegd overleg: andere betrokken bevoegde autoriteit is niet bereid mee te werken
3.1.3. Specifieke uitzonderingsgevallen
4. De beoordeling van het verzoek
4.1. Inzet Nederland
4.2. Het beoordelen of een verzoek in behandeling wordt genomen
4.2.1. Verzoek niet gegrond: redenen die ten grondslag kunnen liggen aan het (nog) niet opstarten van een onderlinge overlegprocedure door de bevoegde autoriteit.
4.2.2. Verzoek wordt niet in behandeling genomen of geschorst: redenen die hieraan ten grondslag kunnen liggen.
5. De loop van de onderlinge overlegprocedure
5.1. Termijn waarbinnen een onderlinge overlegprocedure wordt afgewikkeld
5.2. De door de Nederlandse bevoegde autoriteiten te volgen procedure binnen de twee jaarstermijn
5.3. Indicatief verloop van de onderlinge overlegprocedure
5.4. Toezenden standpuntnota door Nederlandse bevoegde autoriteit
5.5. Antwoord andere bevoegde autoriteit: instemming of antwoord standpuntnota
5.6. Indicatief verloop van de onderlinge overlegprocedure ingeval andere verdragsluitende Staat correctie heeft aangebracht
5.7. Indien de bevoegde autoriteiten van mening (blijven) verschillen: nieuwe schriftelijke rondes, en eventueel bijeenkomst van bevoegde autoriteiten
5.8. Rol belastingplichtige
6. Uitkomst en implementatie van de onderlinge overlegprocedure
6.1. Implementatie uitkomst; ambtshalve vermindering
7. Indien geen overeenstemming, wat dan?
7.1. Arbitrage onder bilaterale belastingverdragen
7.2. Arbitrage onder het EU-arbitrageverdrag
8. Verdere gevolgen van in behandeling nemen van een verzoek tot het opstarten van een onderlinge overlegprocedure
8.1. Uitstel van betaling van belasting
8.2. Heffings- en invorderingsrente; Boetes
8.3. Uitwisseling en vertrouwelijkheid van gegevens
8.4. Rechtsgevolgen en precedentwerking
9. Relatie met andere procedures (unilaterale danwel multilaterale APA, corresponderende correctie buiten MAP om)
10. Inwerkingtreding
11. Intrekking oude besluiten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2.2 Internationaal belastingrecht, onderlinge overlegprocedures

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
2.2. Op welk tijdstip moet het verzoek uiterlijk zijn ingediend?
Artikel 25 van het OESO-modelverdrag bepaalt dat een verzoek moet zijn ingediend binnen drie jaar na de eerste kennisgeving waaruit blijkt dat sprake is van belastingheffing die niet in overeenstemming is met het Verdrag. Het EU-arbitrageverdrag bevat in artikel 6 een vergelijkbare bepaling. Over de wijze waarop het begrip ‘eerste kennisgeving’ moet worden uitgelegd, wordt in de (toelichting op) de verdragen geen duidelijkheid gegeven. Door Nederland wordt het standpunt ingenomen dat het verzoek van belastingplichtige in ieder geval tijdig is ingediend als het verzoek is ontvangen binnen drie jaar na de datum van dagtekening van de aanslag waarin de correctie is verwerkt, dan wel het moment dat de correctie wordt gemotiveerd, indien dat later is. Daar bij overleg- en arbitrageprocedures meerdere Staten zijn betrokken, dient de belastingplichtige zich te vergewissen van het standpunt van de andere betrokken Staat ten aanzien van de start van de driejaarstermijn. Een afwijkend standpunt van de andere Staat kan leiden tot een aanvangstijdstip van de driejaarstermijn dat ligt voor het tijdstip dat uit de Nederlandse standpuntbepaling volgt.
Voor zover de termijn in de regeling voor onderling overleg in een door Nederland gesloten belastingverdrag afwijkt van de hiervoor geschetste driejaarstermijn, wordt deze afwijkende termijn gehanteerd. Voor de goede orde wordt in dit verband nog gewezen op het belastingverdrag met de VS waar zowel de termijn (zes jaar) als het startpunt van de termijn (het einde van het belastingjaar waarop de aangelegenheid betrekking heeft) afwijken.
Ingeval belastingplichtige prijs stelt op de zogenoemde vervroegde onderlinge overlegprocedure (zie paragraaf 3.1.2) dient hij het verzoek uiterlijk te hebben ingediend voordat de inspecteur uitspraak doet op het bezwaarschrift. Belastingplichtige dient er zodoende zorg voor te dragen dat het verzoek voor het vervroegd opstarten van een onderlinge overlegprocedure tijdig wordt ingediend. Indien het verzoek niet tijdig is ingediend, zal het in de regel nog kunnen worden aangemerkt als een verzoek tot het opstarten van een reguliere onderlinge overlegprocedure (zie paragraaf 3.1.1).