Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
§ 1. Benoeming
§ 2. Werkzaamheden
§ 3. Verdeling van werkzaamheden
§ 4. Procureurstelling
§ 5. Optreden in het geval van tegenstrijdige belangen
§ 6. Overleg
§ 7. Informatievoorziening en overleg
§ 8. Hoger beroep en/of beroep in cassatie
§ 9. Opgaaf werkzaamheden
§ 10. Honorering rijksadvocaten
§ 11. Inwerkingtredingsbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Instructie rechtskundige bijstand rijksadvocaten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 4 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 3 mei 2007.
Instructie rechtskundige bijstand rijksadvocaten
1. Tot het verlenen van rechtsbijstand aan de Belastingdienst zijn of worden aangewezen twee advocaten en procureurs, als zodanig ingeschreven bij onderscheidenlijk de rechtbank Amsterdam en de rechtbank ’s-Gravenhage. Zij dragen de persoonlijke titel van rijksadvocaat.
2. Aan elk van hen zijn of worden toegevoegd één of meer advocaten en procureurs met de persoonlijke titel van plaatsvervangend rijksadvocaat.
3. Waar hierna wordt gesproken van rijksadvocaten worden daaronder mede verstaan plaatsvervangend rijksadvocaten.
1. In voor de burgerlijke rechter dienende zaken waarin procesvertegenwoordiging verplicht is en welke voortvloeien uit dan wel direct of indirect samenhangen met de heffing of de invordering van door de Belastingdienst geheven of in te vorderen belastingen, premies en andere heffingen, treden de rijksadvocaten, tenzij het ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst, anders bepaalt, ten behoeve van de Staat of een bestuursorgaan van de Staat op als advocaat. Voor de rechtscolleges waarbij zij als zodanig zijn toegelaten, treden zij tevens op als procureur.
2. De rijksadvocaten geven desgevraagd advies aan de Belastingdienst.
3. Het ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst, kan voor zaken die dienen voor andere dan de onder het eerste lid van deze paragraaf bedoelde instanties alsook voor bij de burgerlijke rechter dienende zaken waarin procesvertegenwoordiging niet verplicht is, de rijksadvocaten opdragen ten behoeve van de Staat of een bestuursorgaan van de Staat op te treden.
4. Door het ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst, kunnen met de rijksadvocaten ook overeenkomsten worden aangegaan voor het verrichten van werkzaamheden die niet onder het voorgaande vallen.
§ 3. Verdeling van werkzaamheden
De rijksadvocaat te Amsterdam treedt op in alle zaken waarin de ontvanger als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel i, Invorderingswet 1990 (hierna de ontvanger), partij is behoudens voorzover het betreft een cassatieprocedure voor de Hoge Raad der Nederlanden.
De rijksadvocaat te ’s-Gravenhage treedt op in alle zaken waarin de Staat of een bestuursorgaan van de Staat – anders dan de ontvanger – partij is. De rijksadvocaat te ’s-Gravenhage treedt op in alle cassatieprocedures bij de Hoge Raad der Nederlanden, met inbegrip van procedures waarin de ontvanger partij is.
In zaken waarin zowel de ontvanger alsook de Staat zijn gedagvaard, treedt in beginsel de rijksadvocaat te Amsterdam op, tenzij het geschil niet in overwegende mate betrekking heeft op de invordering van rijksbelastingen, in welk geval de rijksadvocaat te ’s-Gravenhage optreedt.
§ 4. Procureurstelling
De rijksadvocaten wijzen, zo mogelijk, in de arrondissementen waar zij niet als procureur zijn ingeschreven, vaste procureurs aan.
§ 5. Optreden in het geval van tegenstrijdige belangen
Ingeval de te verlenen rechtskundige bijstand betrekking of mede betrekking zou hebben op een cliënt van de ingevolge paragraaf 3 aangewezen rijksadvocaat of één zijner kantoorgenoten, wordt de rechtsbijstand verleend door de andere rijksadvocaat.
§ 6. Overleg
De rijksadvocaten treden in overleg met het ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst, indien in het kader van de te verlenen of verleende rechtsbijstand sprake is van aspecten die van belang kunnen zijn voor het beleid van de staatssecretaris van Financiën.
1. Het ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst, wordt door de Belastingdienst in kennis gesteld van alle voor de burgerlijke rechter dienende procedures, behalve indien sprake is van standaardprocedures.
2. De rijksadvocaten zenden van alle uitspraken in gerechtelijke procedures een afschrift aan het ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst.
3. Een regeling om te komen tot beëindiging van een procedure die in behandeling is bij de rijksadvocaat wordt niet getroffen dan na overleg met de betrokken rijksadvocaat. De rijksadvocaat neemt in beginsel contact op met de (advocaat van de) wederpartij.
§ 8. Hoger beroep en/of beroep in cassatie
Hoger beroep dan wel beroep in cassatie wordt door de Belastingdienst niet ingesteld dan na verkregen toestemming van het ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst.
§ 9. Opgaaf werkzaamheden
De rijksadvocaten zenden jaarlijks vóór 1 maart een opgaaf aan het ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst, van de door hen in het afgelopen jaar behandelde zaken.
1. Honorering van de rijksadvocaten vindt plaats op basis van de dienaangaande met het ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst, gesloten overeenkomst.
2. De rijksadvocaten declareren voor hun werkzaamheden rechtstreeks aan het ministerie van Financiën.
3. De werkzaamheden genoemd onder het vierde lid van paragraaf 2 worden door de rijksadvocaten door middel van afzonderlijke declaraties in rekening gebracht.
§ 11. Inwerkingtredingsbepaling
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004 en treedt alsdan in de plaats van het besluit van 9 december 2002, nr. DGB2002/6839M.