Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Instelling
+ § 3. Werkwijze en vergoedingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Instellingsverordening Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 15 juni 2012 tot instelling van de Commissie klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (Instellingsverordening Commissie Klachtenbehandeling Aanbestellingskeuringen)
De Sociaal-Economische Raad;
Gelet op de artikelen 3 en 4 van het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen, alsmede artikel 36 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Raad: de Sociaal-Economische Raad;
b. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad;
c. commissie: de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen, genoemd in artikel 2.
Artikel 2
Er is een Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen, die belast is met de behandeling van klachten over keuringen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Wet op de medische keuringen.
1.
De commissie bestaat uit vijf leden.
2.
Het dagelijks bestuur benoemt:
a. drie onafhankelijke leden;
b. één lid op voordracht van de daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende organisaties van ondernemers;
c. één lid op voordracht van de daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende organisaties van werknemers.
3.
Voor elk lid kan tevens een plaatsvervanger worden benoemd.
4.
Het dagelijks bestuur wijst uit het midden van de onafhankelijke leden de voorzitter aan.
5.
Het onafhankelijke lidmaatschap of onafhankelijke plaatsvervangend lidmaatschap is onverenigbaar met het lidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap van de Raad.
6.
De onafhankelijke leden en onafhankelijke plaatsvervangende leden hebben de hoedanigheid van arts of jurist, waarbij een evenwichtige verhouding wordt nagestreefd, met dien verstande dat van de onafhankelijke leden ten minste één lid arts is en ten minste één lid jurist is.
1.
De voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de commissie worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij kunnen terstond opnieuw worden benoemd.
2.
Op voordracht van de commissie kan het dagelijks bestuur een lid van de commissie, wiens handelen of nalaten ernstig nadeel toebrengt aan de goede gang van zaken bij de commissie of aan het in haar gestelde vertrouwen, tussentijds ontslaan.
1.
De commissie wordt bijgestaan door een secretariaat.
2.
De secretaris van de commissie en de overige leden van het secretariaat worden aangewezen door de algemeen secretaris.
Artikel 6
De commissie stelt een regeling van werkzaamheden vast, waarin in ieder geval de procedure van klachtbehandeling en advisering wordt geregeld.
1.
De voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de commissie ontvangen voor hun deelname aan vergaderingen en hoorzittingen een vacatievergoeding en een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.
2.
De vacatievergoeding en de vergoeding voor reis- en verblijfkosten zijn gelijk aan de vergoedingen die de leden van de Raad, het dagelijks bestuur en de commissies ontvangen op grond van de bij of krachtens artikel 9 van de Wet op de bedrijfsorganisatie gestelde regels.
3.
De voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van de CKA ontvangen als vergoeding voor representatiekosten:
a. de voorzitter en de leden: maandelijks een vergoeding ter hoogte van het maximumbedrag op maandbasis dat de leden van de Raad bij of krachtens artikel 9 van de Wet op de bedrijfsorganisatie ontvangen;
b. de plaatsvervangende leden: maandelijks een vergoeding ter hoogte van de helft van het maximumbedrag op maandbasis dat de leden van de Raad bij of krachtens artikel 9 van de Wet op de bedrijfsorganisatie ontvangen.
Artikel 8
Indien het bij koninklijke boodschap van 14 oktober 2011 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen bij de Sociaal-Economische Raad en enige andere wijzigingen (Kamerstukken 33050) tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt deze verordening in werking op het tijdstip waarop de met de wetswijziging verband houdende wijzigingen van het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen in werking treden.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als: Instellingsverordening Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.
Deze verordening zal in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden geplaatst.
Den Haag, 15 juni 2012
voorzitter
algemeen secretaris