Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Instellingsbesluit Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.
Instellingsbesluit Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers
De Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch,
Besluit:
vast te stellen de taken, inrichting en werkwijze van het Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers, zoals bedoeld in de kaderbrief Tolken en vertalers van het ministerie van Justitie d.d. 12 september 2008.
Waar in dit reglement sprake is van de Raad, wordt bedoeld de Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch. Waar sprake is van het Kwaliteitsinstituut, wordt bedoeld het Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers.
Artikel 1
Er is een Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers. Het Kwaliteitsinstituut heeft als taken:
De Raad en de minister van Justitie gevraagd en ongevraagd te adviseren over:
de aanduiding van het vereiste niveau van competenties voor beëdigde tolken en vertalers;
de wijze waarop tolken en vertalers kunnen aantonen daaraan te voldoen;
eisen aan tolken en vertalers die kunnen worden ingeschreven in de lijst genoemd in art 2, lid 3 Wbtv;
vereisten voor registratie van aanvullende bekwaamheden;
toetskaders voor taal- en cultuurtoetsen;
eisen aan instellingen en deskundigen die taal- en cultuurtoetsen mogen afnemen;
criteria voor opleidingen in het kader van permanente educatie.
Het ontwikkelen en onderhouden van (aanvullende) instrumenten voor kwaliteitsborging van tolk- en vertaaldiensten, in elk geval in het justitiedomein;
Adviseren over knelpunten uit de uitvoeringspraktijk en regelgeving, effecten van beleid en de werking van het stelsel;
Zorgen voor inbreng uit de beroepspraktijk bij het opstellen van competentieprofielen en eindtermen van opleidingen;
Het onderwijsveld aanzetten tot op- en inrichting van tolk- en vertaalopleidingen en toetsen in voor justitie en politie relevante talen en bekwaamheden;
Fungeren als kenniscentrum voor afnemers.
Artikel 2
Het Kwaliteitsinstituut zal bestaan uit een ondersteunend bureau dat wordt bemenst door medewerkers van de Raad en een adviescommissie waarin in elk geval de beroepsgroepen tolken en vertalers zijn vertegenwoordigd, maar ook deskundigen uit de sfeer van het straf- en vreemdelingenrecht en vertegenwoordigers uit het tolk- en vertaalonderwijs en de wetenschap zitting hebben. In de ondersteuning van het Kwaliteitsinstituut wordt vanwege de Raad voorzien.
Artikel 3
De Raad benoemt en ontslaat de leden van de adviescommissie. Benoeming vindt in beginsel plaats voor een periode van vijf jaar en kan worden verlengd.
De commissie bestaat uit in beginsel uit
twee tolken en twee vertalers,
een vertegenwoordiger van de magistratuur,
een vertegenwoordiger van de tolk- en vertaalopleidingen;
een vertegenwoordiger van de wetenschap;
een deskundige uit de sfeer van het strafrecht;
een deskundige uit de sfeer van het asielrecht;
De Raad kan de commissie aanvullen met andere deskundigen indien ontwikkelingen rond de uitvoering van de Wbtv daartoe aanleiding geven.
Artikel 4
De leden van de adviescommissie ontvangen een vergoeding op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 , waarbij de Commissie als ‘zwaar’ in de zin van het Vacatiegeldenbesluit 1988 wordt aangemerkt Daarnaast hebben zij recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland .
Artikel 5
Het Kwaliteitsinstituut maakt zelf afspraken over haar werkwijze met dien verstande dat het vóór 1 september van ieder kalenderjaar in overleg met de Raad een voorlopige lijst met onderwerpen opstelt waar in het daaropvolgende kalenderjaar aandacht aan zal worden besteed en een begroting voor voorgenomen activiteiten en uit te keren subsidies.
In het jaarverslag van de Raad wordt verslag gedaan van de activiteiten van het Kwaliteitsinstituut.
Dit besluit wordt aangemerkt als Instellingsbesluit Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers en treedt in werking op 21 oktober 2008.
Voorzitter
Secretaris