Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 14 juni 2011 tot instelling van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba (Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Aruba)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 juni 2011, 2011-2000218186,
Artikel 10 van het Statuut in acht genomen zijnde;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel 2
Er is een Kabinet van de Gouverneur van Aruba.
Artikel 3
Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba heeft tot taak:
a. het ondersteunen van de Gouverneur van Aruba in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Koning als hoofd van de regering van Aruba respectievelijk in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk;
b. het behandelen van consulaire aangelegenheden, voor zover niet opgedragen aan de Nederlandse vertegenwoordiging in Aruba, alsmede het verzorgen van het berichtenverkeer met het Ministerie van Buitenlandse Zaken;
c. het onderhouden van contacten met andere organen van de overheid, zowel binnen als buiten het Koninkrijk, alsmede de ondersteuning van de Gouverneur met betrekking tot ontvangsten, bezoeken en overige toegang tot de Gouverneur;
d. het behandelen van aan de Gouverneur gerichte brieven en verzoekschriften.
1.
Onze Minister is bevoegd de directeur en de medewerkers van het Kabinet van de Gouverneur te benoemen, bevorderen, schorsen en ontslaan, met inachtneming van dit artikel.
2.
Onze Minister benoemt, bevordert, schorst en ontslaat de directeur van het Kabinet in overeenstemming met de Gouverneur.
3.
Onze Minister verleent mandaat aan de directeur van het Kabinet van de Gouverneur om namens Onze Minister de medewerkers van het Kabinet te benoemen, bevorderen, schorsen en ontslaan.
4.
De uitoefening van het mandaat, bedoeld in het derde lid, geschiedt met inachtneming van de door Onze Minister vastgelegde kaders en richtlijnen.
5.
De directeur en de medewerkers van het Kabinet van de Gouverneur zijn voor de uitoefening van hun functie uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Gouverneur.
Artikel 5
Het Besluit van 11 september 2006, houdende bepalingen tot instelling van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba (Stb. 2006, 441) wordt ingetrokken.
Artikel 6
Op de dag van inwerkingtreding van dit besluit behouden de directeur en de medewerkers, die op de dag voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding werkzaam waren bij het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, hun aanspraken op dezelfde voet als op de dag, voorafgaande aan dag van inwerkingtreding.
Artikel 7
De administratie en de archiefbescheiden van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba blijven in het bezit van het Kabinet.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Aruba.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 14 juni 2011
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,