Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Instellingsbesluit curatorium Hogere Defensie Opleidingsinstituten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 juli 2006. U leest nu de tekst die gold op 11 juli 2006.
Besluit van 20 februari 2002, houdende de instelling van het curatorium Hogere Defensie Opleidingsinstituten alsmede intrekking van de instellingsbesluiten van de curatoria van de Koninklijke Militaire Academie en van het Koninklijk Instituut voor de Marine (Instellingsbesluit curatorium Hogere Defensie Opleidingsinstituten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 14 februari 2002, nr. C2002/212, directie juridische zaken, afdeling wet- en regelgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Er is een curatorium Hogere Defensie Opleidingsinstituten.
2.
Het curatorium heeft zijn zetel te 's-Gravenhage.
1.
Het curatorium is samengesteld als volgt:
a. president-curator, tevens lid: de Chef Defensiestaf;
b. zes overige leden.
2.
Het secretariaat van het curatorium wordt gevoerd door een door de president-curator aangewezen officier.
3.
Voor benoeming tot lid als bedoeld in het eerste lid, onder b, komen in aanmerking:
a. ervaren bestuurders uit het sociaal-economisch of maatschappelijk veld;
b. personen als hoogleraar verbonden of verbonden geweest aan een universiteit hier te lande of anderszins deskundig op het gebied van onderwijs en onderzoek.
4.
Benoeming, schorsing en ontslag van de leden, bedoeld in het eerste lid, onder b, geschiedt bij koninklijk besluit.
5.
De benoeming van de leden, bedoeld in het eerste lid, onder b, geschiedt voor een periode van ten hoogste drie jaar, waarna herbenoeming eenmaal mogelijk is.
1.
Het curatorium houdt op hoofdlijnen toezicht op het beleid en de kwaliteit van de vormings-, onderwijs- en onderzoeksprocessen die bij de Koninklijke Militaire Academie, het Koninklijk Instituut voor de Marine en het Instituut Defensie Leergangen ten behoeve van de vorming en opleiding tot en van officieren van de krijgsmacht worden uitgevoerd.
2.
Het curatorium verstrekt Onze Minister van Defensie desgevraagd de inlichtingen die nodig zijn voor de beoordeling van de uitvoerbaarheid van beleidsvoornemens en voorgenomen wettelijke voorschriften, voor zover deze betrekking hebben op de in het eerste lid bedoelde vorming en opleiding.
3.
Het curatorium signaleert ontwikkelingen die relevant zijn voor de in het eerste lid bedoelde vorming en opleiding en rapporteert ter zake aan Onze Minister van Defensie.
4.
Het curatorium geeft advies aan Onze Minister van Defensie omtrent de voordracht tot benoeming, schorsing of ontslag van de leden, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b.
Artikel 4
Ingetrokken worden:
a. het Instellingsbesluit curatorium KMA;
b. het Instellingsbesluit curatorium KIM.
Artikel 5
De hoogleraren of emeritus hoogleraren die bij de inwerkingtreding van dit besluit deel uitmaken van de curatoria van de Koninklijke Militaire Academie of van het Koninklijk Instituut voor de Marine, worden voor de duur van hun benoeming, doch niet langer dan een jaar na de inwerkingtreding van dit besluit, aangemerkt als leden, bedoeld in het eerste lid, onder b.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit curatorium Hogere Defensie Opleidingsinstituten.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 20 februari 2002
De Minister van Defensie,
Uitgegeven vierde april 2002
De Minister van Justitie,