Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2
Artikel 3. Taken van de Commissie
Artikel 4. Samenstelling van de Commissie
Artikel 5. Benoeming
Artikel 6. Vervanging
Artikel 7. Beëindiging lidmaatschap
Artikel 8. Vergoedingen
Artikel 9. Inwerkingtreding
Artikel 10. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Instellingsbesluit Commissie van Advies inzake wetenschappelijk onderzoek SVB

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Instellingsbesluit Commissie van Advies inzake wetenschappelijk onderzoek SVB
De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
2. De Raad van bestuur: het met de dagelijkse leiding van de SVB belaste orgaan, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
3. De Commissie: Commissie van Advies voor de Sociale verzekeringsbank inzake wetenschappelijk en statistisch onderzoek in dossiers betreffende uitvoering wetten verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, genoemd in artikel 2;
4. Begeleidende Instellingen: Stichting 1940–1945, Joods Maatschappelijk Werk, Stichting Pelita;
Artikel 2
Er is een Commissie van Advies voor de Sociale verzekeringsbank inzake wetenschappelijk en statistisch onderzoek in dossiers betreffende uitvoering wetten verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.
1.
De Commissie heeft tot taak te adviseren over aanvragen voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek in dossiers betreffende uitvoering van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.
2.
De Commissie baseert haar advies op het ‘Protocol Wetenschappelijk Onderzoek in dossiers betreffende uitvoering wetten verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen ‘.
3.
De Commissie adviseert op verzoek van de Raad van bestuur.
4.
De Commissie vergadert zo vaak als nodig is. Leden van de Commissie kunnen ad hoc worden geconsulteerd.
Artikel 4. Samenstelling van de Commissie
De Commissie bestaat uit ten hoogste zes leden, waaronder een voorzitter. De leden van de Commissie kunnen slechts natuurlijke personen zijn.
Artikel 5. Benoeming
De Raad van bestuur benoemt de voorzitter en de leden voor een periode van vijf jaar. Ten hoogste twee van de leden worden, gehoord het advies van de Begeleidende Instellingen, benoemd.
1.
De voorzitter of een lid van de Commissie wordt tussentijds vervangen:
a. wegens overlijden;
b. op eigen verzoek; of
c. als naar het oordeel van de Raad van bestuur de goede gang van zaken bij de werkzaamheden van de Commissie door toedoen van het lid wordt belemmerd.
2.
Benoeming wegens een tussentijdse vervanging vindt plaats voor het restant van de zittingsduur van het vervangen lid.
Artikel 7. Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap van de Commissie eindigt:
a. wegens overlijden;
b. op eigen verzoek;
c. als naar het oordeel van de Raad van bestuur de goede gang van zaken bij de werkzaamheden van de Commissie door toedoen van het lid wordt belemmerd;
d. wegens het eindigen van de termijn van vijf jaren als bedoeld in artikel 5.
Artikel 8. Vergoedingen
De voorzitter en de leden van de Commissie hebben recht op door de SVB vast te stellen vergoedingen waaronder een vergoeding voor de reiskosten. De hoogte van deze vergoedingen stelt de Raad van bestuur vast in een nadere regeling. Alle onkosten die het lidmaatschap van de Commissie met zich meebrengt worden geacht door deze vergoedingen te zijn gedekt. Desgewenst kunnen de voorzitter en de leden van deze vergoedingen afzien.
Artikel 9. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 10. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie van Advies inzake wetenschappelijk onderzoek SVB.
Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant
Amstelveen, 14 december 2011
De Raad van Bestuur van de Sociale verzekeringsbank,
voorzitter