{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. NO
2. Waardering van voorraden door detaillisten op het gebied van textiel, kleding, schoenen, meubelen en stoffering
3. Toepassing ijzeren-voorraadstelsel bij juweliers
4. Waardering inruilauto’s
5. Voorraadwaardering bij toepassing globalisatieregeling omzetbelasting
6. Inwerkingtreding: intrekken voorgaande besluiten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Inkomstenbelasting, winst uit onderneming; voorraadwaardering

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 9 september 2009. U leest nu de tekst die gold op 8 september 2009.
Inkomstenbelasting, winst uit onderneming; voorraadwaardering Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13308, datum inwerkingtreding 09-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-08-2009.
De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13308, datum inwerkingtreding 09-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-08-2009.
1. NO
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie. x - en CO 2 -emissierechten Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13308, datum inwerkingtreding 09-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-08-2009.

NO x - en CO 2 -emissierechten dienen te worden aangemerkt als voorraad.
De voorraad dient jaarlijks te worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde.
De kostprijs van zelf opgebouwde NO x -emissierechten mag in het kader van de fiscale voorraadwaardering op nihil worden gesteld.
De CO 2 -emissierechten die gedurende de eerste planperiode (2005–2007) om niet worden toegewezen door de Minister van VROM en de Minister van EZ worden gewaardeerd op nihil.
Aangekochte NO x - en CO 2 -emissierechten dienen te worden gewaardeerd op de aankoopprijs vermeerderd met eventuele aankoopkosten.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13308, datum inwerkingtreding 09-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-08-2009.
2. Waardering van voorraden door detaillisten op het gebied van textiel, kleding, schoenen, meubelen en stoffering
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13308, datum inwerkingtreding 09-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-08-2009.

Een coöperatieve handelsvereniging en een branchevereniging hebben mij de vraag voorgelegd of het stelsel van voorraadwaardering dat deze verenigingen om bedrijfseconomische redenen aan hun leden-detaillisten aanbevelen, voor de bepaling van de fiscale winst toelaatbaar is. Het stelsel houdt in, dat de detaillist de hierna genoemde groepen van handelsgoederen waardeert op de aanschaffingsprijs, verminderd met bij elke groep vermelde afwaarderingspercentages wegens veronderstelde geringere verkoopbaarheid in verband met de tijd gedurende welke de goederen op de balansdatum reeds in voorraad zijn.
Afd. Omschrijving Afwaarderingspercentage maximaal
    0-3 mnd 3-6 mnd 6-9 mnd 9-12 mnd 12-18 mnd 18-24 mnd meer dan 2 jr
A Kledingstoffen 10 30 50 60 70 80 80
B Damesmodeartikelen 10 30 50 60 70 80 80
C Onder- en nachtkleding 0 15 20 30 40 60 80
D Kousen en sokken 0 15 20 30 40 60 80
E Corsetterie 0 15 20 30 40 60 80
F Babyartikelen 0 15 20 30 40 60 80
G Strand- en badkleding 10 30 50 60 70 80 80
H Huishoudgoederen 0 15 20 25 30 50 70
I Damesschoenen 10 20 30 40 50 60 80
J Bedr.kleding en schorten 0 15 20 25 30 50 70
K Damesbovenkleding 10 30 50 60 70 80 80
L Msj.- en kleuterbovenkl. 10 30 50 60 70 80 80
M Bonneterie 10 30 50 60 70 80 80
N Hr.- en jgs.- bovenkleding 10 25 35 45 55 65 80
O Hr.- en jgs.- modeartikelen 10 25 35 45 55 65 80
P Dekens en matrassen 0 15 20 25 30 50 70
Q Herenschoenen 10 20 25 30 40 55 75
R Gordijn- en bekledingsst. 0 15 20 25 30 50 70
S Tapijten en vloerbedekking 0 15 20 25 30 50 70
T Meubelen 0 15 20 25 30 50 70
U Handbreigarens en handw. 0 15 20 25 30 50 70
W Kleinvakartikelen 0 15 20 25 30 50 70
Y Niet textiel 0 25 35 45 55 65 80

Met deze wijze van voorraadwaardering kan voorshands worden akkoord gegaan, indien de volgende beperkingen worden aangebracht:
1. de aftrek van 10% voor goederen die 3 maanden of korter in voorraad zijn en behoren tot de groepen A, B, G, I, K, L, M, N, O of Q is slechts toegestaan, indien de balansdatum ligt tussen 30 december en 1 februari of tussen 29 juni en 1 augustus;
2. de tijd tussen de bestelling door en de levering aan de detaillist telt niet mee bij de bepaling van het aantal maanden of jaren dat een goed op de balansdatum reeds in voorraad is;
3. het is niet toegestaan het stelsel toe te passen op een deel van de goederen die tot één van de vermelde artikelgroepen behoren en voor een ander deel een ander stelsel toe te passen.
De omschrijving van het stelsel brengt met zich, dat het alleen kan worden toegepast op goederen waarvan de aanschaffingsprijs en het tijdstip van levering bekend zijn. De aanschaffingsprijs van goederen waarvan de verkoopprijs is bepaald door de aanschaffingsprijs met een zeker brutowinstpercentage te verhogen kan uiteraard worden vastgesteld door uit de verkoopprijs met behulp van dit percentage de aanschaffingsprijs te berekenen. Van goederen waarvan de verkoopprijs op andere wijze is tot stand gekomen, bijv. oudere goederen, zal de aanschaffingsprijs niet aldus kunnen worden vastgesteld.
Indien een detaillist het tot dusver door hem toegepaste stelsel van voorraadwaardering vervangt door de hiervoor omschreven gedragslijn en deze stelselwijziging niet louter op fiscale gronden berust, kan worden aangenomen, dat goed koopmansgebruik haar rechtvaardigt.
De in dit besluit getroffen regeling geldt in beginsel voor onbepaalde tijd. Indien zich feiten of omstandigheden voordoen of hebben voorgedaan welke naar mijn mening een herziening of beëindiging van de regeling nodig maken, zal dat bij besluit bekend worden gemaakt.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13308, datum inwerkingtreding 09-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-08-2009.
3. Toepassing ijzeren-voorraadstelsel bij juweliers
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13308, datum inwerkingtreding 09-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-08-2009.

Het komt voor dat een ondernemer handelt in artikelen waarvan de inkoopprijs doorgaans in belangrijke mate wordt bepaald door de waarde van één bepaalde grondstof. In zijn arrest van 10 december 1980, opgenomen in BNB 1981/86, besliste de Hoge Raad dat in die gevallen goed koopmansgebruik toestaat de in die artikelen verwerkte grondstof te waarderen volgens het ijzeren-voorraadstelsel, indien kan worden vastgesteld welke hoeveelheid grondstof in elk artikel is verwerkt en welk bedrag in de inkoopprijs van dat artikel voor die grondstof is begrepen.
De Federatie Goud en Zilver heeft mij verzocht richtlijnen te geven over de uitleg en de consequenties voor de praktijk van dit arrest teneinde een gelijke behandeling van alle voor de toepassing van het arrest in aanmerking komende juweliers te waarborgen. Ik heb aanleiding gevonden aan het verzoek van de Federatie tegemoet te komen en deel het volgende mee.
Indien een juwelier het ijzeren-voorraadstelsel toe wil passen, dient in ieder geval te zijn voldaan aan de volgende vereisten:
1. Alle artikelen die in voorraad zijn en waarin goud is verwerkt dienen volgens het ijzeren-voorraadstelsel te worden gewaardeerd.
2. De administratie moet zodanig zijn ingericht dat op balansdatum bekend en achteraf controleerbaar is:
het netto-goudgewicht van het artikel en het goudgehalte;
de inkoopprijs van het gouden artikel;
de prijs van de grondstof goud, verwerkt in het artikel.
3. De totale inkoopwaarde van de grondstof goud in alle in voorraad zijnde gouden artikelen moet minstens 30% van de inkoopwaarde van die voorraad gouden artikelen uitmaken.
Ten aanzien van de vraag op welk bedrag de prijs van de grondstof goud vastgesteld kan worden, ben ik van mening dat dit moet zijn de prijs van het goud in primaire vorm, zijnde de wereldmarktprijs van het goud, verhoogd met bewerkingskosten, die rechtstreeks aan de grondstof goud toegerekend kunnen worden.
In dit verband keur ik voor zoveel nodig goed, dat de prijs van het goud in primaire vorm verhoogd wordt met 15%, ter zake van de in de branche gebruikelijke opslagen betreffende uitleveringskosten en verwerkingsverlies.
De overige in de branche gebruikelijke opslagen dienen naar mijn mening te worden toegerekend aan de kosten die betrekking hebben op het vervaardigen van sieraden uit de grondstof goud (het zgn. fatsoen).
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13308, datum inwerkingtreding 09-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-08-2009.
4. Waardering inruilauto’s
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13308, datum inwerkingtreding 09-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-08-2009.

Een voorraad ingeruilde auto’s mag niet op de zogenoemde handelswaarde zoals die is vermeld in de ‘Autotelex’ gewaardeerd worden.
Volgens het arrest van de Hoge Raad van 9 oktober 1991, opgenomen in BNB 1992/24, dient bij de waardering van voorraden aansluiting te worden gezocht bij de inkoopmarkt waarop belanghebbende zich normaliter begeeft. In de onderhavige gevallen zal dit de markt zijn van de particuliere klant die een nieuwe auto koopt en op dat moment een auto inruilt.
Dit is niet de markt waarop de ‘Autotelex’ doelt. Waar in de ‘Autotelex’ wordt gesproken over de handelswaarde wordt gedoeld op de liquidatiewaarde bij handelaren onderling, zonder dat sprake is van inruil. Inruilauto’s kunnen derhalve niet worden gewaardeerd op de handelswaarde zoals die is opgenomen in de ‘Autotelex’.
Bij de waardering op kostprijs of lagere marktwaarde kunnen volgens de Hoge Raad (BNB 1992/227 en BNB 1993/148) in geval van inruilauto’s twee wegen worden bewandeld:
met als uitgangspunt de prijzen op de inkoopmarkt zonder inruil;
met als uitgangspunt de verwachte verkoopprijs minus de normale winstmarge.
De laagste uitkomst van deze twee benaderingen mag hierbij worden gehanteerd maar goed koopmansgebruik staat niet toe de auto’s te waarderen op een wijze die tot een lagere uitkomst leidt dan hierboven beschreven.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13308, datum inwerkingtreding 09-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-08-2009.
5. Voorraadwaardering bij toepassing globalisatieregeling omzetbelasting
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13308, datum inwerkingtreding 09-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-08-2009.

Voor leveringen van goederen waarop de margeregeling voor de OB als bedoeld in de artikelen 28b tot en met 28i van de Wet op de OB 1968 van toepassing is, wordt de verschuldigde OB berekend over de winstmarge. Dit is het (positieve) verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs van een bepaald goed. In aangewezen gevallen is het echter toegestaan om de verschuldigde OB te berekenen over de in een aangiftetijdvak in totaal gerealiseerde winstmarge in plaats van over de winstmarge van elk individueel geleverd goed. Hierbij is de in totaal gerealiseerde winstmarge het (positieve) verschil tussen het totaalbedrag van de verkoopprijzen voor de in dat tijdvak met toepassing van de margeregeling verrichte leveringen en het totaalbedrag van de inkopen in dat tijdvak. Dit systeem, waarbij wordt gewerkt met een winstmarge per belastingtijdvak, wordt aangeduid als globalisatieregeling.
Het is niet toegestaan voorraden te waarderen tegen kostprijs verminderd met ‘impliciete’ daarin begrepen OB, als de voor die belasting geldende globalisatieregeling van toepassing is.
Jaarwinstbepaling en de daarmee samenhangende voorraadwaardering geschieden met inachtneming van de regels van goed koopmansgebruik. Het minimale uitgangspunt voor voorraadwaardering is de differentiële kostprijs (= aanschaffingskosten/voortbrengingskosten verminderd met het constante deel van de ‘algemene’ kosten).
Het is onverbrekelijk verbonden aan de werking van zowel de margeregeling als de daarop gebaseerde globalisatieregeling dat de in eerdere schakels geheven OB deel uitmaakt van de kostprijs van de voorraad.
Afwaardering van voorraden is slechts toegestaan indien en voor zover de actuele vervangingsprijs op de inkoopmarkt lager is dan de historische kostprijs. Goed koopmansgebruik, met name het realiteitsbeginsel, staat niet toe om voorraden af te waarderen door naar willekeur fictieve elementen van de kostprijs af te zonderen.
Dat de winstbepaling bij de ondernemer die gebruik maakt van de globalisatieregeling tot een andere uitkomst leidt dan bij de ‘reguliere’ ondernemer, vindt zijn oorsprong in de verschillende markten waarop beiden zich bewegen en de andere wijze van OB-heffing.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13308, datum inwerkingtreding 09-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-08-2009.
6. Inwerkingtreding: intrekken voorgaande besluiten
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13308, datum inwerkingtreding 09-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-08-2009.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening daarvan.
De volgende besluiten zijn met ingang dezelfde datum ingetrokken:
Besluit van 7 december 2000, nr. CPP2000/2835M, inzake waardering inruilauto’s.
Besluit van 16 december 2000, CPP 2000/2831M, inzake toepassing ijzeren-voorraadstelsel bij juweliers.
Besluit van 24 november 2003, nr. CPP 2003/2104M, inzake voorraadwaardering bij toepassing globalisatieregeling OB.
Besluit van 15 december 2004, nr. CPP 2004/2379M, inzake waardering van voorraden door detaillisten op het gebied van textiel, kleding, schoenen, meubelen en stoffering.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13308, datum inwerkingtreding 09-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-08-2009.