Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Lijst van gebruikte afkortingen
Transponeringstabel
1. Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen tot 30 jaar (Afdeling 6.4 Wet IB 2001)
1.1. Kinderen
1.2. Stiefkind en kinderbijslag?
1.3. AFS-student pleegkind?
1.4. Beroep op de Wet werk en bijstand
1.5. Extra woonlasten
1.6. Levensonderhoud of lening?
1.7. Met terugwerkende kracht betaalde alimentatie
1.9. Aanvraag studiefinanciering te laat
1.10. Prestatiebeurs niet omgezet in een gift. Ouders lossen schuld af
1.11. Aftrek uitgaven levensonderhoud in geval van nullening?
1.12. Hardheidsclausule
1.13. Geen recht op kinderbijslag, wel recht op aftrek van uitgaven voor levensonderhoud?
1.14. Begin kalenderkwartaal
1.15. Geen recht op kinderbijslag wegens te late inschrijving bij arbeidsvoorzieningsorganisatie
1.16. Co-ouderschap en aftrek uitgaven voor levensonderhoud
1.17. Aftrek uitgaven levensonderhoud (klein)kinderen?
1.18. Een kind in een verpleeginrichting
1.19. Eigen vermogen ondersteunde
1.20. Levensonderhoud samenwonende dochter
1.21. In belangrijke mate onderhouden in art. 6.13 en 8.15 Wet IB 2001
1.22. Ondersteuning ouders. Hardheidsclausule
2. Buitengewone uitgaven (Afdeling 6.5 Wet IB 2001)
2.a. Uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling
2.a.1. Drukkende uitgaven
2.a.1.1. Te laat geclaimd bij ziektekostenverzekeraar
2.a.1.2. Mogelijkheid verstrekking door een derde
2.a.1.3. Uitkering Zvr/ZVO en saldering met uitgaven wegens ziekte
2.a.1.4. Toeslag ex art. 19 Wubo
2.a.1.5. Medisch noodzakelijke behandeling zonder vergoeding
2.a.2. Uitgaven wegens ziekte van vader
2.a.3. Bepalen component ziektekosten in pensionprijs
2.a.4. Afkoop zorgkosten (geheel) aan te merken als uitgaven wegens ziekte of invaliditeit?
2.a.5. Ziektekosten van religieuzen
2.a.6. Gehandicapt kind bezoekt ouders. Buitengewone uitgaven?
2.a.7. Kind in AWBZ-instelling/besparing thuis
2.a.8. Kaalheid, vetophoping, rimpels e.d.
2.a.10. Ader-rein en andere voedingssupplementen
2.a.11. Voedingssupplementen
2.a.12. Kosten IVF/ICSI-behandeling in het buitenland aftrekbaar als buitengewone uitgaven?
2.a.13. Kosten van eiceldonatie aftrekbaar als buitengewone uitgaven wegens ziekte?
2.a.14. Abonnementskosten cardiofoon Hartis
2.a.15. Uitgaven ter voorkoming van ziekte
2.a.16. Complex samenhangende en op elkaar afgestemde maatregelen
2.a.17. Uitgaven school/uitgaven wegens ziekte
2.a.18. Uitgaven voor particuliere school buitengewone uitgaven?
2.a.19. Contributie belangenverenigingen
2.a.20. Leefkilometers of extra vervoerskosten?
2.a.21. Particuliere ziekenverpleging en bemiddelingskosten
2.a.22. Laserbehandeling buitengewone uitgaven?
2.a.23. Kosten afkickbehandeling
2.a.24. Advocaatkosten in verband met gehandicapte zoon buitengewone uitgaven? Hardheidsclausule?
2.a.25. Extra vakantiekosten voor belastingplichtige in AWBZ-instelling
2.a.26. Hulpmiddelen
2.a.26.1. Extra verwarming
2.a.26.2. Viagra aftrekbaar?
2.a.26.3. Aanschaf pruiken 24-jarige
2.a.26.4. Aanschaf pruiken 45-jarige man
2.a.26.5. Medicinale cannabis
2.a.26.6. Zonder medisch voorschrift aangeschafte traplift
2.a.26.7. Aanschaf elektroscooter naast door gemeente verstrekte elektroscooter
2.a.26.8. Aanpassing in vakantiewoning hulpmiddel?
2.a.26.9. Verbouwingskosten
2.a.26.10. Verbouwing en medisch voorschrift
2.a.26.11. Verbouwing van huurwoning
2.a.26.12. Zwembad hulpmiddel?
2.a.26.13. Aanpassing keuken
2.a.27. Extra gezinshulp
2.a.27.1. Kwitantie ook factuur?
2.a.27.2. Late betalingen Thuiszorg in verband met vertragingen in rekeningen
2.a.27.3. Voeding gezinshulp
2.a.27.4. Gezinshulp en gewone hulp
2.a.27.5. Kosten gezinshulp na overlijden
2.a.27.6. Persoonsgebonden budget
2.a.27.7. Alphahulpverlening
2.a.28. Dieet
2.a.28.1. KNMG-richtlijnen en dieetbevestiging
2.a.28.2. Dieetbevestiging of voorschrift
2.a.28.3. Drempel en forfait
2.a.28.4. Dieet niet opgenomen in lijst URIB 2001
2.a.28.5. Moermandieet
2.a.29. Kleding en beddengoed
2.a.29.1. Meerdere malen forfait
2.a.29.2. Moeten kosten worden gespecificeerd bij toepassing lage forfait?
2.a.30. Reiskosten ziekenbezoek
2.a.30.1. Overnachtingskosten
2.a.30.2. Reiskosten ziekenbezoek voor bezoek TBS-er?
2.a.30.3. Reiskosten ziekenbezoek bij ziekte broer
2.a.30.4. Uitgaven voor ziekenbezoek als onderdeel van de verpleging
2.b. Uitgaven wegens overlijden van de belastingplichtige, zijn partner en zijn jonger dan 27-jarige kinderen
2.b.1. Aftrekbaarheid premies begrafenisverzekering
2.b.2. Begrafeniskosten/civielrechtelijk deel
2.b.3. Uitgaven wegens overlijden van degene met wie belastingplichtige, ongehuwd, samenwoonde
2.b.4. Begrafeniskosten/kring van verwanten. Hardheidsclausule
2.b.5. Aankoop dubbel graf bij overlijden echtgenote
2.b.6. Begrafeniskosten in 2 jaren betaald. Hardheidsclausule
2.b.7. Begrip partner
2.c. Uitgaven wegens arbeidsongeschiktheid of chronische ziekte van de belastingplichtige
2.c.1. Criteria voor arbeidsongeschiktheid
2.c.2. Arbeidsongeschiktheid/tijdvak
2.c.3. Vormt de plaatsing van een kroon een hulpmiddel voor toepassing chronisch ziekenforfait?
2.d. Uitgaven wegens ouderdom van belastingplichtige
2.d.1. Forfait wegens ouderdom 3 maal?
2.e. Uitgaven wegens adoptie door de belastingplichtige of zijn partner
2.e.1. Bureaukosten adoptieverenigingen
2.e.2. Kosten regelen voogdij
2.e.3. Kracht van gewijsde adoptievonnis
2.e.4. Kosten niet geslaagde adoptie
2.e.5. Verschil aftrekbare bedragen diverse adoptiebureaus
2.e.6. Adoptiekosten in 2 jaren betaald. Hardheidsclausule
3. Weekenduitgaven voor gehandicapten van 27 jaar of ouder (Afdeling 6.6 Wet IB 2001)
3.1. Berekening weekenduitgaven gehandicapte
3.2. Drempel?
3.3. Toerekening aftrekpost
4. Scholingsuitgaven (Afdeling 6.7 Wet IB 2001)
4.1. Aftrekmogelijkheden bij WSF 2000
4.2. Scholingsuitgaven/WSF
4.3. Scholingsuitgaven. Nullening
4.4. Scholingsuitgaven. Lening eerste studiejaar wordt alsnog gift
4.5. Keuze standaardstudieperiode
4.6. Scholingsuitgaven door ouders voorgeschoten
4.7. Scholingsuitgaven. Kosten deelname aan congressen
4.8. Scholingsuitgaven. Lidmaatschapskosten van beroeps- of wetenschappelijke verenigingen
4.9. Personal computer (pc)
4.10. Promotiekosten
4.11. Toetsing dure studie bij vooruitbetaalde kosten
5. Inwerkingtreding en intrekking besluiten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2.a.27.6 Inkomstenbelasting, vragen en antwoorden uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, buitengewone uitgaven, weekenduitgaven voor gehandicapten en scholingsuitgaven

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 februari 2008. U leest nu de tekst die gold op 27 februari 2008.
2.a.27.6. Persoonsgebonden budget
Belastingplichtige is rolstoelafhankelijk. Hij woont alleen in een aangepaste woning. Hij heeft een persoonsgebonden budget voor zijn eigen verzorging en voor de verzorging van zijn huishouden. Een persoonsgebonden budget bestaat uit een bedrag dat wordt bepaald door de geïndiceerde zorg en uit een forfaitair bedrag voor kleine kosten en zijdelingse uitgaven. Op dit budget wordt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in mindering gebracht. Belastingplichtige moet over de besteding van het persoonsgebonden budget verantwoording afleggen aan het Zorgkantoor. Het totale bedrag van het persoonsgebonden budget valt onder de vrijstelling van art. 3.104, aanhef en onderdeel j, Wet IB 2001. Belastingplichtige ontvangt dit budget, bij wijze van voorschot, maandelijks op zijn girorekening. Welk bedrag kan belastingplichtige als buitengewone uitgaven in aanmerking nemen?
Voor aftrek als buitengewone uitgaven komen in aanmerking de totale uitgaven van de geïndiceerde zorg, voorzover deze ook daadwerkelijk op belastingplichtige drukken. Omdat het netto persoonsgebonden budget (= persoonsgebonden budget min eigen bijdrage) is bedoeld voor de geïndiceerde uitgaven is in zoverre geen sprake van drukkende buitengewone uitgaven. Het netto persoonsgebonden budget komt dus in mindering op de gedane uitgaven.
In het netto persoonsgebonden budget is echter ook een forfaitair vrij besteedbaar bedrag opgenomen voor kleine kosten en zijdelingse uitgaven. Dit forfaitaire bedrag is, gezien het doel waarvoor het is verstrekt, niet van invloed op de aftrek van buitengewone uitgaven.
De uiteindelijk voor eigen rekening komende uitgaven voor de verschillende geïndiceerde zorgfuncties kunnen steeds worden aangemerkt als specifieke buitengewone uitgaven voor de toepassing van het chronisch ziekenforfait (art. 6.20a Wet IB 2001) en de verhogingsfactor (art. 6.24, eerste lid, Wet IB 2001); zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 367, nr. 3. In dat geval is ook de drempel voor aftrek van uitgaven voor extra gezinshulp van het tweede lid van art. 6.18 Wet IB 2001 niet van toepassing.