Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning (
2.1. Aanpassing KEW-clausule in verband met
2.1.1. Inleiding
2.1.2. Goedkeuring voor bestaande polissen en voor implementatie nieuwe clausule
2.1.3. In een KEW op te nemen nieuwe clausule
2.2. Begrip levensverzekering
2.2.1. Inleiding
2.2.2. Inhoud begrip levensverzekering
2.2.3. Het fiscale begrip levensverzekering
2.3. Wettelijke voorwaarde van de eenmalige kapitaalsuitkering bij leven of overlijden
2.3.1. Inleiding
2.3.2. Standpunt
2.4. Verzekering gesplitst in een KEW die uitkeert bij in leven zijn en een overlijdensuitkering die behoort tot de grondslag van Box 3
2.4.1. Inleiding
2.4.2. Tariefvoordeel bij combinatie KEW en overlijdensuitkering in box 3
2.4.3. Vrijstelling voor de box-3-overlijdensverzekering
3. Voorwaarden ter zake van de premiebetalingen (
3.1. Bandbreedte-eis. Toegestane verhouding hoogste premie tot laagste premie
3.1.1. Inleiding
3.1.2. Betaling premies in vreemde valuta
3.1.3. Gesplitste premiebetaling door partners en de bandbreedte-eis
3.1.4. Hoog-laag-kapitaalverzekering op twee polissen
3.1.5. Wijziging wetgeving; premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid; invloed op bandbreedte kapitaalverzekeringen bij verlaging premies
3.2. Premiedepot. Koopsomstorting of jaarlijkse premiebetaling
3.2.1. Inleiding
3.2.2. Fiscale toets van een premiedepot
3.2.3. Voorwaarden voor reëel premiedepot
3.2.4. Geen reëel premiedepot; gevolgen voor de
3.3. Meetelregel; premies bepalend voor de bandbreedte-eis en voor de belastbaarheid van de uitkering
3.3.1. Inleiding
3.3.2. Meeverzekerde periodieke uitkeringen bij invaliditeit
3.3.3. Meeverzekerd recht op vrijstelling premiebetaling bij invaliditeit
3.3.4. Wijze van toepassen bij ongelijke grootheden
3.4. De begrippen ‘jaar’ en ‘jaarlijks premies zijn voldaan’
3.4.1. Inleiding
3.4.2. De begrippen ‘jaar’ en ‘jaarlijks’
3.4.3. Premiebetaling gedurende 15 of 20 jaren; één of meer afsluitende maandpremies; gevolgen bandbreedte
4. Het gebruik van de vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning (
4.1. Vrijstellingen kapitaalverzekering eigen woning bij partners en minderjarige kinderen; toerekening
4.2. Volgorde benutten vrijstellingen bij leven kapitaalverzekering eigen woning
4.3. Vrijstellingen bij vervreemding
4.4. Kapitaalsuitkering uit kapitaalverzekering eigen woning voordat wordt voldaan aan eis van 15 jaren premiebetaling
4.5. Geldgever is eerste begunstigde; genieter van de kapitaalsuitkering
5. Omzettingen van kapitaalverzekering eigen woning (
5.1. Toerekening premies na omzetting in twee kapitaalverzekeringen; gevolgen afkoop
5.2. Omzetting kapitaalverzekering eigen woning op basis van
6. Omzetting vóór 1 januari 2001 bestaande kapitaalverzekering in kapitaalverzekering eigen woning (
6.1. Omzetting bestaande kapitaalverzekering in KEW; verstreken premieperiode en looptijd
6.2. Kapitaalverzekering eigen woning voortgekomen uit pre-Brede Herwaarderingspolis; verhoging verzekerd kapitaal
6.3. Fiscaal geruisloze beëindiging kapitaalverzekering eigen woning
6.3.1. Inleiding
6.3.2. Fiscaal geruisloze beëindiging kapitaalverzekering eigen woning
6.3.3. Geen toepassing van de hardheidsclausule bij te laat ingediende verzoeken
7. Vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen die niet zijn omgezet in een kapitaalverzekering eigen woning (onderdelen
7.1. Fiscale gevolgen van schikking Spaarbeleg Kas NV met Stichting Spaardersbelangen
7.1.1. Inleiding
7.1.2. Fiscale gevolgen van de schikking
7.2. Verhoging verzekerd kapitaal na 13 september 1999 op grond van optieclausule
7.3. Verhoging verzekerd kapitaal na 13 september 1999 als gevolg van verhoging maximum werknemersspaarregeling
7.4. Terugdraaien verhoging verzekerd kapitaal en verlenging looptijd na 13 september 1999
7.5. Omzetting kapitaalverzekeringen; behoud eerbiedigende werking
7.5.1. Inleiding
7.5.2. Afzonderlijke toets uitkeringen bij leven en overlijden
7.5.3. Goedkeuring voor omzettingen; beoordeling op basis van de totale premie
7.5.4. Berekeningsmethode voor overige gevallen
7.7.6. Afronding verzekerd kapitaal naar boven door invoering euro; geen verlies bijzondere waardevrijstelling in box 3
7.7. Wijziging wetgeving; premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid; eerbiedigende werking bij gelijkblijvende premiebetaling
8. Ingetrokken regeling(en)
9. Tijdstip van inwerkingtreden van het besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 7.5.3 Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 20 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 19 mei 2009.
7.5.3. Goedkeuring voor omzettingen; beoordeling op basis van de totale premie
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 90, datum inwerkingtreding 20-05-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 28-04-2009.

Omdat ik het gewenst acht die complexiteit weg te nemen – zonder dat dat leidt tot aanzienlijke materiële fiscale verschillen ten opzichte van de huidige situatie – kom ik tot de volgende goedkeuring.
Ik keur goed dat voor de beoordeling of bij omzetting van een euroverzekering in een unit-linkedverzekering en omgekeerd recht blijft bestaan op de eerbiedigende werking van de in paragraaf 2 genoemde wettelijke regelingen, desgewenst de in totaal overeengekomen en betaalde premies op jaarbasis – dus de premiedelen voor de uitkering bij leven en ten gevolge van overlijden tezamen – als maatstaf worden genomen. De eerbiedigende werking blijft dus behouden als die totaalpremie in het kader van de omzetting niet wordt verhoogd.Voorwaarden voor toepassing van de goedkeuring
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Voor het als maatstaf hanteren van de totaalpremie gelden de volgende cumulatieve voorwaarden:
a. Er vindt bij de omzetting geen verlenging van de premiebetalende periode plaats;
b. Er vindt bij de omzetting geen verlenging van de looptijd van de verzekering plaats;
c. Er vindt geen wijziging plaats van het verzekerd lijf en
d. Het nieuwe verzekerd risico bij overlijden betreft qua hoogte een normale en gebruikelijke verzekerde uitkering bij overlijden.
Een normale en gebruikelijke verzekerde uitkering bij overlijden
Van een normale en gebruikelijke verzekerde uitkering bij overlijden is bijvoorbeeld sprake bij een omzetting in een gemengde universal life verzekering (een verzekering die uitkeert bij in leven zijn op een bepaalde datum of bij eerder overlijden) waarbij in geval van overlijden 90% of 110% van de waarde van de units (beleggingen) wordt uitgekeerd.
Indien een unit-linkedverzekering wordt omgezet in een gemengde euroverzekering, is bij voorbeeld sprake van een normale en gebruikelijke verzekerde uitkering bij overlijden indien bij overlijden hetzelfde bedrag als bij in leven zijn of de restitutie van de betaalde of de in totaal te betalen premies wordt verzekerd.
Opgemerkt wordt dat deze goedkeuring ook omvat de situaties van omzetting waarbij de nieuwe kapitaalverzekering moet voldoen aan de criteria van het begrip levensverzekering van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 . De voor dergelijke situaties gegeven goedkeuring in – laatstelijk – paragraaf 6.5 van het besluit van 5 december 2005, nr. CPP2005/2727M, heeft dus geen betekenis meer. Deze paragraaf wordt daarom hierbij ingetrokken.
Ik wijs volledigheidshalve ook op mijn goedkeuring voor het behoud van de eerbiedigende werking bij omzetting in de situatie waarin een wijziging van de verzekerde persoon plaatsvindt in het kader van de verdeling van de kapitaalverzekering bij echtscheiding of de beëindiging van een duurzaam gezamenlijk gevoerde huishouding. Het betreft onderdeel 3 van het besluit van 30 januari 2006, nr. CPP2005/2169M.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 90, datum inwerkingtreding 20-05-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 28-04-2009.