Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning (
2.1. Aanpassing KEW-clausule in verband met
2.1.1. Inleiding
2.1.2. Goedkeuring voor bestaande polissen en voor implementatie nieuwe clausule
2.1.3. In een KEW op te nemen nieuwe clausule
2.2. Begrip levensverzekering
2.2.1. Inleiding
2.2.2. Inhoud begrip levensverzekering
2.2.3. Het fiscale begrip levensverzekering
2.3. Wettelijke voorwaarde van de eenmalige kapitaalsuitkering bij leven of overlijden
2.3.1. Inleiding
2.3.2. Standpunt
2.4. Verzekering gesplitst in een KEW die uitkeert bij in leven zijn en een overlijdensuitkering die behoort tot de grondslag van Box 3
2.4.1. Inleiding
2.4.2. Tariefvoordeel bij combinatie KEW en overlijdensuitkering in box 3
2.4.3. Vrijstelling voor de box-3-overlijdensverzekering
3. Voorwaarden ter zake van de premiebetalingen (
3.1. Bandbreedte-eis. Toegestane verhouding hoogste premie tot laagste premie
3.1.1. Inleiding
3.1.2. Betaling premies in vreemde valuta
3.1.3. Gesplitste premiebetaling door partners en de bandbreedte-eis
3.1.4. Hoog-laag-kapitaalverzekering op twee polissen
3.1.5. Wijziging wetgeving; premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid; invloed op bandbreedte kapitaalverzekeringen bij verlaging premies
3.2. Premiedepot. Koopsomstorting of jaarlijkse premiebetaling
3.2.1. Inleiding
3.2.2. Fiscale toets van een premiedepot
3.2.3. Voorwaarden voor reëel premiedepot
3.2.4. Geen reëel premiedepot; gevolgen voor de
3.3. Meetelregel; premies bepalend voor de bandbreedte-eis en voor de belastbaarheid van de uitkering
3.3.1. Inleiding
3.3.2. Meeverzekerde periodieke uitkeringen bij invaliditeit
3.3.3. Meeverzekerd recht op vrijstelling premiebetaling bij invaliditeit
3.3.4. Wijze van toepassen bij ongelijke grootheden
3.4. De begrippen ‘jaar’ en ‘jaarlijks premies zijn voldaan’
3.4.1. Inleiding
3.4.2. De begrippen ‘jaar’ en ‘jaarlijks’
3.4.3. Premiebetaling gedurende 15 of 20 jaren; één of meer afsluitende maandpremies; gevolgen bandbreedte
4. Het gebruik van de vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning (
4.1. Vrijstellingen kapitaalverzekering eigen woning bij partners en minderjarige kinderen; toerekening
4.2. Volgorde benutten vrijstellingen bij leven kapitaalverzekering eigen woning
4.3. Vrijstellingen bij vervreemding
4.4. Kapitaalsuitkering uit kapitaalverzekering eigen woning voordat wordt voldaan aan eis van 15 jaren premiebetaling
4.5. Geldgever is eerste begunstigde; genieter van de kapitaalsuitkering
5. Omzettingen van kapitaalverzekering eigen woning (
5.1. Toerekening premies na omzetting in twee kapitaalverzekeringen; gevolgen afkoop
5.2. Omzetting kapitaalverzekering eigen woning op basis van
6. Omzetting vóór 1 januari 2001 bestaande kapitaalverzekering in kapitaalverzekering eigen woning (
6.1. Omzetting bestaande kapitaalverzekering in KEW; verstreken premieperiode en looptijd
6.2. Kapitaalverzekering eigen woning voortgekomen uit pre-Brede Herwaarderingspolis; verhoging verzekerd kapitaal
6.3. Fiscaal geruisloze beëindiging kapitaalverzekering eigen woning
6.3.1. Inleiding
6.3.2. Fiscaal geruisloze beëindiging kapitaalverzekering eigen woning
6.3.3. Geen toepassing van de hardheidsclausule bij te laat ingediende verzoeken
7. Vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen die niet zijn omgezet in een kapitaalverzekering eigen woning (onderdelen
7.1. Fiscale gevolgen van schikking Spaarbeleg Kas NV met Stichting Spaardersbelangen
7.1.1. Inleiding
7.1.2. Fiscale gevolgen van de schikking
7.2. Verhoging verzekerd kapitaal na 13 september 1999 op grond van optieclausule
7.3. Verhoging verzekerd kapitaal na 13 september 1999 als gevolg van verhoging maximum werknemersspaarregeling
7.4. Terugdraaien verhoging verzekerd kapitaal en verlenging looptijd na 13 september 1999
7.5. Omzetting kapitaalverzekeringen; behoud eerbiedigende werking
7.5.1. Inleiding
7.5.2. Afzonderlijke toets uitkeringen bij leven en overlijden
7.5.3. Goedkeuring voor omzettingen; beoordeling op basis van de totale premie
7.5.4. Berekeningsmethode voor overige gevallen
7.7.6. Afronding verzekerd kapitaal naar boven door invoering euro; geen verlies bijzondere waardevrijstelling in box 3
7.7. Wijziging wetgeving; premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid; eerbiedigende werking bij gelijkblijvende premiebetaling
8. Ingetrokken regeling(en)
9. Tijdstip van inwerkingtreden van het besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2.1.2 Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 20 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 19 mei 2009.
2.1.2. Goedkeuring voor bestaande polissen en voor implementatie nieuwe clausule
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 90, datum inwerkingtreding 20-05-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 28-04-2009.
Geen aanpassing van vóór 1 oktober 2005 bestaande polissen; goedkeuring
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Om te voorkomen dat de administratieve lasten toenemen en om aan de praktijk ruimte te gunnen om de nieuwe wettelijke formulering in de programmatuur op te nemen, keur ik het volgende goed. Een KEW die is afgesloten vóór 1 oktober 2005 en die voldoet aan de formele vereisten van artikel 3.116 van de Wet IB 2001, zoals dat artikel tot en met 28 februari 2005 luidde, wordt geacht te voldoen aan de voorwaarden van artikel 3.116 Wet IB 2001, tekst met ingang van 1 maart 2005. Aanpassing van de verwijzing naar ‘schulden die zijn aangegaan ter verwerving van de eigen woning’ en ‘gemeenschappelijke huishouding’ in een verwijzing naar ‘eigenwoningschuld’ respectievelijk ‘gezamenlijke huishouding’ is voor deze polissen derhalve niet noodzakelijk.Verzekeringen die zijn afgesloten op of na 1 oktober 2005
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Voor, op of na 1 oktober 2005 gesloten verzekeringen dient de polisredactie onverkort aan te sluiten bij de geldende tekst van artikel 3.116 Wet IB 2001. Zolang dat niet het geval is, behoort de kapitaalverzekering tot de heffingsgrondslag van box 3 en dient de waarde daarvan in voorkomende gevallen door de verzekeraar aan de Belastingdienst te worden gerenseigneerd.Kapitaalsuitkering uit KEW vanaf 1 maart 2005
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze goedkeuring laat onverlet dat voor een op of na 1 maart 2005 ontvangen kapitaalsuitkering de tekst van artikel 3.118 Wet IB 2001 met ingang van die datum van toepassing is. Dit brengt mee dat van de kapitaalsuitkering geen hoger bedrag kan zijn vrijgesteld dan het bedrag van de ‘eigenwoningschuld’ op het tijdstip van uitkering. Daarnaast betekent de wetswijziging ook dat met ingang van 1 maart 2005 met de uitkering ten hoogste het bedrag van de ‘eigenwoningschuld’ behoeft te worden afgelost en dus niet langer de ‘schulden ter zake van de eigen woning’.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 90, datum inwerkingtreding 20-05-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 28-04-2009.