{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Beleid
Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Inkomstenbelasting, duurzaam gescheiden leven

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 23 november 2011. U leest nu de tekst die gold op 22 november 2011.
Inkomstenbelasting, duurzaam gescheiden leven De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Dit besluit is een actualisering en verduidelijking van het besluit van 20 december 2000, nr. CPP2000/3039M, dat hierbij wordt ingetrokken. Voorts is in dit besluit het werkingsgebied uitgebreid met de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (hierna: Awir).
Inleiding
Volgens vaste jurisprudentie is sprake van duurzaam gescheiden leven indien beide echtgenoten na verbreking van de echtelijke samenleving ieder een afzonderlijk leven leiden en deze toestand door beiden als bestendig is bedoeld. Ook is sprake van duurzaam gescheiden leven indien één van de echtgenoten deze situatie wenst.
De Hoge Raad heeft in het arrest van 10 februari 1960, BNB 1960/77, verder bepaald dat eveneens sprake is van duurzaam gescheiden leven indien ‘de echtelijke samenleving is verbroken doordat een door geen van beide echtgenoten gewilde toestand is ingetreden, welke voor de voortzetting van de echtelijke samenleving een daadwerkelijk beletsel vormt, terwijl redelijkerwijze niet valt te verwachten, dat in die toestand binnen afzienbare tijd een wijziging zal komen, welke de mogelijkheid tot hervatting van de echtelijke samenleving zou openen.’
In de situatie dat één van de echtgenoten in verband met ziekte en/of invaliditeit elders wordt verpleegd blijkt het in de uitvoeringspraktijk enerzijds moeilijk vast te stellen of de echtgenoten niet toch (gedeeltelijk) een gezamenlijke huishouding voeren. Daarnaast blijkt dat de betrokkenen er emotioneel problemen mee hebben als zij door de Belastingdienst als duurzaam gescheiden worden aangemerkt, terwijl zij zelf hun situatie niet zo ervaren.
Beleid
Gelet op het vorenstaande acht ik een actief onderzoek van de Belastingdienst naar de vraag of gehuwden duurzaam gescheiden leven niet wenselijk in de situatie dat de echtelijke samenleving door ziekte en/of invaliditeit van één of beide echtgenoten min of meer duurzaam is verbroken. In zulke situaties kan ervan worden uitgegaan dat geen sprake is van duurzaam gescheiden leven, tenzij de betrokkenen zelf hebben laten blijken dat dit wél het geval is. Dit laatste kan onder andere het geval zijn indien de echtgenoten zich bij een andere overheidsinstantie (bijvoorbeeld de Sociale verzekeringsbank) bekend maken als duurzaam gescheiden levend. In dat geval geldt dit ook voor de Belastingdienst.
Dit beleid wordt uitsluitend gevolgd als de betrokkenen een bestendige gedragslijn volgen. Dit wil zeggen dat op de gemaakte keuze niet meer kan worden teruggekomen.
Reikwijdte Dit besluit geldt zowel bij de uitvoering van de fiscale wetten door de Belastingdienst als bij de uitvoering van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen door de Belastingdienst/Toeslagen. Ik merk daarbij op dat voor de huurtoeslag de echtgenoot uitsluitend als partner wordt aangemerkt als deze in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres van de huurder staat ingeschreven.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
Het besluit van 20 december 2000, nr. CPP2000/3039M is met ingang van die datum ingetrokken.