{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 25 juni 2014 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176) en ter implementatie van verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2013, L 176) (Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om regels te stellen ter uitvoering van richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176) en ter uitvoering van verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2013, L 176);
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.]
Artikel III
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]
Artikel IV
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet bekostiging financieel toezicht.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet handhaving consumentenbescherming.]
1.
Een vergunning als bedoeld in artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht die wordt gehouden door een persoon die in de periode van zes maanden voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel DD, geen kredietinstelling was als bedoeld in artikel 4 van verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2013, L 176), wordt vanaf dat tijdstip aangemerkt als een vergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, mits de houder van de vergunning in die periode de activiteiten verrichtte, bedoeld in het laatstgenoemde artikel. Indien niet aan die voorwaarde wordt voldaan, trekt de toezichthouder de vergunning na voornoemd tijdstip in.
2.
Banken en beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 3:17a van de Wet op het financieel toezicht passen het bepaalde ingevolge het tweede en derde lid van dat artikel toe op het toekennen van het variabele deel van de beloning op basis van het jaar 2014, ongeacht of de verplichting waaruit de toekenning voorvloeit is aangegaan voorafgaande aan het moment van inwerkingtreding van dat artikel.
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]
Artikel IX
Deze wet wordt aangehaald als: Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten.
Artikel X
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 25 juni 2014
De Minister van Financiën,
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de zevende juli 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,