Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Van de meeteenheden en aanduidingen daarvan
+ § 1a. Definities
+ § 2. Van de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten
+ § 3. Van het keuren en justeren
+ § 3a. Regelen ten aanzien van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, meetinstrumenten, onderdelen van en hulpinrichtingen voor die voorwerpen, te treffen in verband met de uitvoering van bindende, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen op het terrein van de metrologie genomen besluiten
+ § 3b. Vrijstellingen en ontheffingen
+ § 4. IJkinstelling
- § 5. IJkbevoegden
+ § 5a. Aanwijzingen en regelen omtrent werkwijze
- § 5b. Toezicht op de naleving
+ § 5c. Informatie
+ § 5d
+ § 5e. Beroep
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

IJkwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.
1.
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de artikelen 5, 5b tot en met 14, 16 tot en met 21c, 26, 26a, 26b, tweede lid, 26c, 26d tot en met 26f, 27, tweede lid, en 28, onder b, bepaalde zijn belast de bij besluit van de ijkstelling aangewezen werknemers van de ijkinstelling.
2.
Onze Minister kan, indien de wijze van uitoefening van het toezicht door een aangewezen werknemer daartoe naar zijn oordeel aanleiding geeft, bepalen dat een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid dient te worden ingetrokken.
3.
Van een besluit als bedoeld in het eerste lid alsmede van een intrekking daarvan wordt door de ijkinstelling mededeling gedaan aan Onze Minister en door plaatsing in de Staatscourant.
1.
Onze Minister kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet.
2.
De ijkinstelling draagt er zorg voor, dat de toezichthouders bij het toezicht rekening houden met bevindingen van ter zake kundige natuurlijke personen en rechtspersonen, die in de uitoefening van een beroep of bedrijf meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten controleren of onderhouden.
Artikel 29c
De toezichthouders zijn bevoegd maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten waarvoor bij of krachtens artikel 6 voorschriften zijn gegeven en die bij het onderzoek, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht niet aan die voorschriften blijken te voldoen, van een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen afkeuringsmerk te voorzien.
Artikel 29d
Zo nodig oefent de toezichthouder de in artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde bevoegdheid uit met behulp van de sterke arm.
Artikel 29g
Indien de verplichting, bedoeld in artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht, in onvoldoende mate is nageleefd, kunnen op kosten van de nalatige de nodige maatregelen worden getroffen.