Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Van de meeteenheden en aanduidingen daarvan
+ § 1a. Definities
+ § 2. Van de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten
+ § 3. Van het keuren en justeren
+ § 3a. Regelen ten aanzien van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, meetinstrumenten, onderdelen van en hulpinrichtingen voor die voorwerpen, te treffen in verband met de uitvoering van bindende, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen op het terrein van de metrologie genomen besluiten
+ § 3b. Vrijstellingen en ontheffingen
+ § 4. IJkinstelling
- § 5. IJkbevoegden
+ § 5a. Aanwijzingen en regelen omtrent werkwijze
+ § 5b. Toezicht op de naleving
+ § 5c. Informatie
+ § 5d
+ § 5e. Beroep
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

IJkwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.
Artikel 26
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die in Nederland is gevestigd, is bevoegd met inachtneming van het bij of krachtens deze wet bepaalde:
a. ten aanzien van voorwerpen, waarvoor bij of krachtens artikel 6 voorschriften zijn gegeven, de werkzaamheden te verrichten, voortvloeiende uit het bij of krachtens de artikelen 11, eerste lid en vierde lid, onder b en c, en 12 tot en met 17 bepaalde,
b. ten aanzien van voorwerpen als onder a bedoeld, behorende tot een bij algemene maatregel van bestuur daartoe aangewezen categorie, de werkzaamheden te verrichten, voortvloeiende uit het bij of krachtens artikel 11, vierde lid, onder a, bepaalde,
c. ten aanzien van voorwerpen als onder a bedoeld, behorende tot een bij algemene maatregel van bestuur daartoe aangewezen categorie, de werkzaamheden te verrichten, voortvloeiende uit het bij of krachtens artikel 21a bepaalde, zulks met uitzondering van een krachtens artikel 21a vastgestelde vorm van keuring, die gelijkwaardig is aan het onderzoek, bedoeld in artikel 11a, en als zodanig door Onze Minister is aangewezen,.
d. daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen werkzaamheden, voortvloeiend uit het met betrekking tot andere dan onder a bedoelde voorwerpen krachtens artikel 21a bepaalde, te verrichten, een en ander voor zover hij daartoe door de ijkinstelling is erkend.
1.
De aanvraag tot erkenning dient de volgende gegevens te bevatten:
a. de naam of de handelsnaam van de aanvrager en de plaats en het adres waar hij gevestigd is;
b. een opgave van de voorwerpen ten aanzien waarvan de erkenning wordt verlangd;
c. een opgave van de in artikel 26 bedoelde werkzaamheden waarvoor de erkenning wordt verlangd;
d. een opgave van de door de aanvrager gewenste beperkingen van de erkenning.
2.
De aanvraag dient vergezeld te gaan van de nodige bescheiden, waaruit de metrologische kennis en kunde van de aanvrager of zijn personeel met betrekking tot de in de aanvraag genoemde voorwerpen en werkzaamheden blijkt, en van een opgave van de apparatuur waarover hij voor die werkzaamheden beschikt.
3.
Op een aanvraag wordt niet beslist dan nadat de ijkinstelling op haar daartoe strekkend verzoek in de gelegenheid is gesteld bij de aanvrager in Nederland een onderzoek in te stellen naar diens vermogen, gezien diens organisatie, personeel en materieel, de in de aanvraag vermelde werkzaamheden te verrichten.
1.
Een erkenning wordt door de ijkinstelling verleend, indien de aanvrager voor wat betreft zijn organisatie, personeel en materieel overeenkomstig daaromtrent door Onze Minister gestelde, in de Staatscourant bekendgemaakte regelen in staat is de in de aanvraag vermelde werkzaamheden ten aanzien van de in de aanvraag genoemde voorwerpen naar behoren te verrichten en beschikt over de voor de werkzaamheden nodige standaarden als bedoeld in artikel 22, tweede lid, onder a.
2.
Aan een erkenning kunnen voorschriften worden verbonden. De erkenning kan onder beperkingen worden verleend.
3.
In de verklaring van erkenning wordt een door de ijkinstelling voor de betrokkene vastgesteld kenmerk opgenomen.
4.
De ijkinstelling doet van de erkenning en de datum daarvan mededeling in de Staatscourant, onder opgave van de naam of handelsnaam van de desbetreffende ijkbevoegde, van de plaats en het adres waar deze is gevestigd, van de voorwerpen ten aanzien waarvan en van de werkzaamheden waarvoor de erkenning is verleend, en voorts onder opgave van de beperkingen waaronder de erkenning is verleend.
Artikel 26c
De ijkinstelling kan ook na de verlening ingevolge artikel 26b, eerste lid, van een erkenning daaraan voorschriften verbinden of daaraan verbonden voorschriften wijzigen, indien de technische ontwikkeling zulks noodzakelijk maakt.
Artikel 26d
De ijkbevoegde verricht werkzaamheden met betrekking waartoe hem een erkenning is verleend niet buiten Nederland dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ijkinstelling.
Artikel 26e
De ijkbevoegde is verplicht de ijkinstelling op daartoe strekkend verzoek gelegenheid te geven na te gaan of hij nog voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 26b, eerste lid, en hoe hij de werkzaamheden waarop de hem verleende erkenning betrekking heeft, verricht.
1.
Voor de behandeling van de aanvraag tot erkenning is de aanvrager aan de ijkinstelling een bedrag verschuldigd, berekend volgens de door die instelling vastgestelde tarieven.
2.
Ter bestrijding van de kosten, verbonden aan controles als bedoeld in artikel 26e zijn de ijkbevoegden jaarlijks aan de ijkinstelling een bedrag verschuldigd, berekend volgens een door die instelling vastgesteld tarief.
3.
De besluiten tot vaststelling van tarieven, bedoeld in het eerste en tweede lid, behoeven de goedkeuring van Onze Minister; het bepaalde in artikel 24, vierde, vijfde, zesde en zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.
4.
De behandeling van een aanvraag tot erkenning kan door de ijkinstelling worden geweigerd of beëindigd, indien de aanvrager niet voldoet aan zijn financiële verplichtingen jegens de ijkinstelling met betrekking tot die aanvraag of met betrekking tot kosten als in het tweede lid bedoeld of niet voldoet aan een verzoek van de ijkinstelling tot betaling vooraf van het bedrag, verschuldigd voor de behandeling van de aanvraag, of tot het stellen van zekerheid voor de betaling van dat bedrag dan wel tot betaling van een voorschot op bedoeld bedrag.
1.
De ijkinstelling kan de erkenning intrekken, indien de ijkbevoegde:
a. daarom verzoekt;
b. de werkzaamheden waarop de hem verleende erkenning betrekking heeft, niet naar behoren verricht;
c. niet meer voldoet aan de voor de erkenning gestelde eisen;
d. handelt in strijd met de aan de erkenning verbonden voorschriften;
e. voorwerpen waarvoor bij of krachtens artikel 6 voorschriften zijn gegeven en met betrekking waartoe hem geen erkenning is verleend, voorziet van krachtens deze wet vastgestelde ijkmerken of afkeuringsmerken of ten aanzien van die voorwerpen een verklaring als bedoeld in artikel 13, tweede lid, afgeeft;
f. op voorwerpen, waarvoor bij of krachtens artikel 6 voorschriften zijn gegeven en die binnen de grenzen van zijn bevoegdheid ingevolge artikel 13, eerste lid, van een of meer ijkmerken moeten worden voorzien, een kenmerk aanbrengt, dat ingevolge artikel 26b, derde lid, voor een ander is vastgesteld;
g. het bij of krachtens deze wet bepaalde niet naleeft;
h. maten, gewichten, meet- of weegwerktuigen of meetinstrumenten voorziet van valse of vervalste ijkmerken.
2.
De ijkinstelling doet van een besluit tot intrekking van de erkenning mededeling door plaatsing in de Staatscourant.