Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Van de meeteenheden en aanduidingen daarvan
+ § 1a. Definities
+ § 2. Van de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten
+ § 3. Van het keuren en justeren
+ § 3a. Regelen ten aanzien van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, meetinstrumenten, onderdelen van en hulpinrichtingen voor die voorwerpen, te treffen in verband met de uitvoering van bindende, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen op het terrein van de metrologie genomen besluiten
+ § 3b. Vrijstellingen en ontheffingen
- § 4. IJkinstelling
+ § 5. IJkbevoegden
+ § 5a. Aanwijzingen en regelen omtrent werkwijze
+ § 5b. Toezicht op de naleving
+ § 5c. Informatie
+ § 5d
+ § 5e. Beroep
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

IJkwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.
1.
Bij koninklijk besluit wordt één in Nederland gevestigde rechtspersoon aangewezen die tot taak heeft met inachtneming van het bij of krachtens deze wet bepaalde:
a. ten aanzien van voorwerpen, waarvoor bij of krachtens artikel 6 voorschriften zijn gegeven, de werkzaamheden, voortvloeiende uit het bij of krachtens de artikelen 10 tot en met 18, 21a en 21c bepaalde, alsmede werkzaamheden, voortvloeiende uit het met betrekking tot andere dan vorenbedoelde voorwerpen krachtens artikel 21a bepaalde, te verrichten;
b. erkenningen als bedoeld in artikel 26b te verlenen;
c. zorg te dragen voor de uitoefening van het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de artikelen 5, 5b tot en met 14, 16 tot en met 21c, 26, 26a, 26b, tweede lid, 26c, 26d tot en met 26f, 27, tweede lid, en 28, onder b, bepaalde.
2.
Een aanwijzing als in het eerste lid bedoeld vindt slechts plaats, indien aan de volgende eisen wordt voldaan:
a. de rechtspersoon dient, voor wat betreft zijn organisatie, personeel en materieel, in staat te zijn de in het eerste lid bedoelde taken naar behoren te vervullen en te beschikken over de voor de vervulling van die taken nodige standaarden, die zijn herleid naar de nationale standaarden van meeteenheden of naar andere standaarden van meeteenheden, die worden beheerd of verwezenlijkt met inachtneming van hetgeen ter zake door de bevoegde organen van het verdrag genoemd in artikel 2, derde lid, onder a, in het kader van dat verdrag is bepaald;
b. de voorwaarden dienen aanwezig te zijn voor een zodanige werkwijze binnen de rechtspersoon, dat een onafhankelijke vervulling van de in het eerste lid bedoelde taken, alsmede naleving van de in de IJkwet neergelegde verplichtingen, zoveel mogelijk zijn gewaarborgd.
3.
Wijziging van de statuten van de rechtspersoon behoeft voorafgaande instemming van Onze Minister. Onze minister kan zijn instemming slechts onthouden, indien de statuten na wijziging onvoldoende zouden zijn afgestemd op de in het eerste en tweede lid bedoelde taken en eisen. De artikelen 10:28 tot en met 10:31 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.
4.
Een aanwijzing als in het eerste lid bedoeld kan worden ingetrokken, indien de betrokken rechtspersoon daarom verzoekt of indien deze rechtspersoon een of meer van de in het eerste lid bedoelde taken niet naar behoren vervult of niet meer voldoet aan de in het tweede lid bedoelde eisen of het bij of krachtens deze wet bepaalde niet naleeft.
5.
Van een beschikking tot aanwijzing of tot intrekking van de aanwijzing als in respectievelijk het eerste en vierde lid bedoeld, wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
1.
De ijkinstelling vestigt in Nederland een of meer kantoren voor de uitoefening van de in artikel 22, eerste lid, bedoelde taken en maakt in de Staatscourant de plaats van vestiging en het adres daarvan bekend.
2.
Indien de ijkinstelling de werkzaamheden in een kantoor beperkt tot een door haar vast te stellen gebied of een bepaalde categorie van maten, gewichten, meet- of weegwerktuigen of meetinstrumenten, wordt het besluit daartoe door de ijkinstelling in de Staatscourant bekendgemaakt.
1.
Voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onder a, is aan de ijkinstelling een bedrag verschuldigd, berekend volgens de door die instelling vastgestelde en in de Staatscourant bekendgemaakte tarieven.
2.
De vaststelling van de tarieven vindt niet plaats, dan nadat zij aan Onze Minister door de ijkinstelling zijn gemeld en vervolgens dertig dagen zijn verlopen, zonder dat Onze Minister tegen die tarieven bedenkingen heeft geuit.
3.
In afwijking van het tweede lid behoeven besluiten tot vaststelling van tarieven voor het onderzoek tot toelating van een model als in artikel 11, tweede lid, bedoeld en voor de behandeling van de aanvraag van de ontheffing als in artikel 21c bedoeld de goedkeuring van Onze Minister.
4.
Onze Minister kan van de ijkinstelling gegevens verlangen, die voor de beoordeling van haar tarieven volgens de maatstaf van het vijfde lid van belang zijn.
5.
Onze Minister kan slechts bedenkingen uiten tegen de tarieven en de in het derde lid bedoelde goedkeuring kan worden onthouden, indien de tarieven voor de betrokken werkzaamheden afwijken van die welke voortvloeien uit een redelijke toerekening van kosten.
6.
Het besluit omtrent goedkeuring wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht weken nadat het aan Onze Minister is voorgelegd, bekendgemaakt.
7.
De in het derde lid bedoelde besluiten tot vaststelling van tarieven worden door de ijkinstelling eerst na goedkeuring door Onze Minister in de Staatscourant bekendgemaakt.
1.
Een onderzoek, keuring, herkeuring of justering overeenkomstig het bij of krachtens de artikelen 10 tot en met 18 en 21a bepaalde alsmede de werkzaamheden, voortvloeiende uit het krachtens artikel 21a bepaalde met betrekking tot andere voorwerpen dan die waarvoor krachtens artikel 6 voorschriften zijn gegeven, kunnen door de ijkinstelling worden geweigerd of beëindigd, indien respectievelijk de aanbieder, de verzoeker of de eigenaar, gebruiker of houder van een maat, gewicht, meet- of weegwerktuig of meetinstrument of degene wiens aanvraag aanleiding is tot de desbetreffende werkzaamheden, voortvloeiende uit het krachtens artikel 21a bepaalde:
a. daarbij niet de van hem verlangde medewerking verleent,
b. niet voldoet aan zijn financiële verplichtingen jegens de ijkinstelling met betrekking tot werkzaamheden als in artikel 22, eerste lid, onder a, bedoeld of
c. niet voldoet aan een verzoek van de ijkinstelling tot betaling vooraf van het bedrag, verschuldigd voor de betrokken werkzaamheden, of tot het stellen van zekerheid voor de betaling van dat bedrag dan wel tot betaling van een voorschot ter zake van de betrokken werkzaamheden.
2.
De ijkinstelling kan de behandeling van de aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 21c weigeren of beëindigen, indien:
a. zich ten aanzien van de aanvrager met betrekking tot de werkzaamheden ter zake van zijn aanvraag feiten voordoen als in het eerste lid, onder c bedoeld, of
b. ten aanzien van de aanvrager het bepaalde in het eerste lid van toepassing is of toepassing heeft gevonden.