Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Van de meeteenheden en aanduidingen daarvan
+ § 1a. Definities
+ § 2. Van de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten
- § 3. Van het keuren en justeren
+ § 3a. Regelen ten aanzien van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, meetinstrumenten, onderdelen van en hulpinrichtingen voor die voorwerpen, te treffen in verband met de uitvoering van bindende, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen op het terrein van de metrologie genomen besluiten
+ § 3b. Vrijstellingen en ontheffingen
+ § 4. IJkinstelling
+ § 5. IJkbevoegden
+ § 5a. Aanwijzingen en regelen omtrent werkwijze
+ § 5b. Toezicht op de naleving
+ § 5c. Informatie
+ § 5d
+ § 5e. Beroep
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

IJkwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.
1.
Alvorens hetzij ten verkoop aangeboden of in de handel gebracht, hetzij, indien niet ten verkoop aangeboden of in de handel gebracht, in gebruik genomen te worden, ondergaan de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten, ten aanzien waarvan bij of krachtens artikel 6 voorschriften zijn gegeven, een keuring.
2.
Wij behouden Ons voor, bepaalde inhoudsmaten van de in het vorige lid bedoelde keuring vrij te stellen.
Artikel 10a
Met de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten die de in artikel 10, eerste lid, bedoelde keuring hebben ondergaan, worden gelijkgesteld maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten die in een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte rechtmatig zijn geproduceerd of in de handel zijn gebracht en die door een gelijkwaardige, door die andere staat erkende instantie zijn gekeurd, mits bij de keuringen aan gelijkwaardige eisen is voldaan.
1.
De keuring geschiedt stuksgewijze, voor zover krachtens artikel 14 niet anders is bepaald.
2.
De keuring heeft slechts plaats, nadat een model van het betrokken voorwerp ingevolge artikel 11a is onderzocht en toegelaten.
3.
Onze Minister kan bij ministeriële regeling bepalen, dat het tweede lid niet geldt ten aanzien van door hem aangewezen categorieën van maten, gewichten, meet- of weegwerktuigen of meetinstrumenten.
4.
De keuring wordt voor nieuwe en reeds in gebruik zijnde voorwerpen herhaald:
a. gedurende door Ons vast te stellen tijdvakken, waarbij aan Gedeputeerde Staten der onderscheidene provincies door Ons kan worden opgedragen, het tijdvak voor elke gemeente te bepalen en dit openlijk bekend te maken;
b. alvorens de voorwerpen te gebruiken, na herstellingen of veranderingen, die een veranderde inhoud, een veranderd gewicht of onjuiste aanwijzingen ten gevolge zouden kunnen hebben, alsmede na schending van ijkmerken als in artikel 13 bedoeld;
c. op verzoek van de eigenaar of gebruiker.
5.
Wij behouden Ons voor, bepaalde maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten van de herkeuring vrij te stellen.
6.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven, waaraan bij de aanvraag tot keuring of herkeuring moet worden voldaan.
1.
Een model wordt niet toegelaten, indien niet de redelijke verwachting bestaat, dat naar het model vervaardigde maten, gewichten, meet- of weegwerktuigen of meetinstrumenten aan de bij of krachtens artikel 6 gegeven voorschriften zullen voldoen.
2.
Van de toelating van een model wordt een ondertekende en gedagtekende verklaring afgegeven volgens een door Ons vast te stellen formulier. In deze verklaring kan het voorschrift worden opgenomen, dat het model op een in de verklaring vermelde plaats moet worden bewaard. Bij de verklaring wordt een gewaarmerkt afschrift van de in het vijfde lid bedoelde tekeningen en beschrijving afgegeven.
3.
De toelating van een model wordt ingetrokken, indien de bij of krachtens artikel 6 gegeven voorschriften zodanig zijn gewijzigd, dat het model onder de werking van de gewijzigde voorschriften niet zou zijn toegelaten.
4.
De toelating van een model, dat ingevolge het tweede lid moet worden bewaard, wordt ingetrokken, indien het model verandering heeft ondergaan of verloren is gegaan en kan worden ingetrokken, indien het model niet op de plaats, vermeld in de in dat lid bedoelde verklaring, wordt bewaard.
5.
Bij elke aanvrage om toelating van een model dienen te worden overgelegd tekeningen en een beschrijving, welke het model zo volledig mogelijk weergeven. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven, waaraan bij elke aanvrage tot toelating van een model moet worden voldaan.
Artikel 12
Goedkeuring heeft niet plaats van voorwerpen als in artikel 10 bedoeld, welke niet aan de bij of krachtens artikel 6 gegeven voorschriften voldoen.
1.
De bij keuring of herkeuring goedgekeurde voorwerpen als in artikel 10 bedoeld worden ten bewijze van die goedkeuring voorzien van een of meer uit twee delen bestaande ijkmerken. Het model van die ijkmerken wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld.
2.
Bij algemene maatregel van bestuur wordt in afwijking van het eerste lid bepaald dat ten aanzien van daarbij aangewezen voorwerpen, wegens hun samenstelling of afmetingen, bij de keuring of herkeuring in geval van goedkeuring ijkmerken of delen daarvan niet worden aangebracht. Bij die maatregel wordt tevens bepaald ten aanzien van welke van die voorwerpen wordt volstaan met het aanbrengen van delen van ijkmerken en ten aanzien van welke van die voorwerpen het aanbrengen van ijkmerken geheel of ten dele wordt vervangen door de afgifte van een gewaarmerkte verklaring, waarin de bij die maatregel vast te stellen gegevens worden vermeld.
3.
Voorwerpen die bij de herkeuring niet meer aan de bij of krachtens artikel 6 gegeven voorschriften blijken te voldoen, worden voorzien van een afkeuringsmerk, waarvan het model bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld.
4.
Onze Minister kan regelen stellen omtrent de wijze waarop en de middelen waarmee voorwerpen als in artikel 10 bedoeld van ijkmerken of afkeuringsmerken moeten worden voorzien, alsmede omtrent de plaats van die merken.
1.
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, dat in daarbij aangewezen categorieën van gevallen of ten aanzien van daarbij aangewezen categorieën van maten, gewichten, meet- of weegwerktuigen of meetinstrumenten, waarvoor bij of krachtens artikel 6 voorschriften zijn gegeven, de keuring of de herkeuring volgens bij of krachtens die maatregel gestelde regelen plaatsvindt aan de hand van een onderzoek van een aantal van de betrokken voorwerpen, dat als steekproef is genomen uit een bij die maatregel omschreven partij van die voorwerpen en bij dat onderzoek getoetst wordt aan de daarvoor bij of krachtens artikel 6 gegeven voorschriften.
2.
Bij of krachtens een maatregel als in het eerste lid bedoeld worden in ieder geval regelen gegeven omtrent de maatstaven aan de hand waarvan de uitslag van het onderzoek van de voorwerpen, behorende tot de steekproef, als beslissend wordt aangemerkt voor het goedkeuren onderscheidenlijk het niet goedkeuren dan wel afkeuren van de tot de partij behorende exemplaren.
3.
Indien toepassing is gegeven aan het eerste lid, wordt de uitslag van het onderzoek van de voorwerpen, behorende tot de steekproef, die als beslissend wordt aangemerkt voor het goedkeuren dan wel het niet goedkeuren of afkeuren van de tot de partij behorende exemplaren schriftelijk, en, bij niet goedkeuren of afkeuren, onder opgave van redenen aan de betrokkene medegedeeld.
4.
Bij een algemene maatregel van bestuur als in het eerste lid bedoeld kan in afwijking van artikel 13, eerste of derde lid, worden bepaald, dat in daarbij aangewezen gevallen op de betrokken voorwerpen bij herkeuring geen ijkmerken of afkeuringsmerken worden aangebracht.
5.
Bij een algemene maatregel van bestuur als in het eerste lid bedoeld kunnen tevens regelen worden gesteld betreffende:
a. het, in afwijking van het bepaalde in artikel 13, eerste lid, 22, eerste lid, onder a, en 26, voorafgaande aan de keuring aanbrengen van een of meer ijkmerken door degene, die de keuring aanvraagt, en de voorwaarden waaraan in verband met het aanbrengen van die ijkmerken moet worden voldaan;
b. aanduidingen waarmede de te keuren voorwerpen, indien aan het bepaalde onder a toepassing is gegeven, moeten zijn voorzien ter identificatie van de partij waartoe die voorwerpen behoren;
c. de wijze waarop door de aanvrager van de keuring moet worden gehandeld ten aanzien van voorwerpen die overeenkomstig regelen, gesteld krachtens het bepaalde onder a, zijn voorzien van ijkmerken en bij die keuring niet zijn goedgekeurd;
d. de door de bezitter van voorwerpen, die aan herkeuring overeenkomstig het bij of krachtens het eerste lid bepaalde zijn onderworpen, met betrekking tot die voorwerpen te voeren en te bewaren administratie.
6.
Indien toepassing is gegeven aan het derde lid ten aanzien van een krachtens het eerste lid aangewezen categorie van voorwerpen en een partij voorwerpen bij herkeuring overeenkomstig regelen, gesteld krachtens het eerste lid, niet wordt goedgekeurd, vinden ten aanzien van de bezitter van die partij met betrekking tot de exemplaren, behorende tot die partij, de verboden, gesteld bij of krachtens de artikelen 7, eerste lid, of derde lid juncto eerste lid, onder b, en 8, eerste lid, onder b, of derde lid juncto eerste lid, onder b, en 20, eerste of derde lid, en 21, eerste lid, onder b of e, of tweede lid juncto eerste lid, onder b of e, geen toepassing gedurende dertig dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de schriftelijke mededeling, bedoeld in het derde lid.
7.
Een algemene maatregel van bestuur als in het eerste lid bedoeld vindt geen toepassing, indien de verzoeker uitdrukkelijk verlangt de keuring of de herkeuring van de bedoelde voorwerpen stuksgewijze te doen geschieden.
1.
Eigenaren, gebruikers of houders van maten, gewichten, meet- of weegwerktuigen of meetinstrumenten, waarvoor bij of krachtens artikel 6 voorschriften zijn gegeven, kunnen van de ijkinstelling te allen tijde verlangen, dat wordt onderzocht of die voorwerpen voldoen aan de vorenbedoelde daarvoor gegeven voorschriften.
2.
Voorwerpen, welke bij het onderzoek niet aan de bij of krachtens artikel 6 gegeven voorschriften blijken te voldoen, kunnen van een door Ons vast te stellen afkeuringsmerk worden voorzien en mogen niet weer in gebruik worden genomen, alvorens zij zijn goedgekeurd.
1.
De gasverkoper zowel als de verbruiker of koper, bij wie de gasmeter, dienende om de verbruikte of geleverde hoeveelheid gas aan te wijzen, berust, kan te allen tijde vorderen, dat deze door de ijkinstelling wordt onderzocht. Een overeenkomstig voorschrift kan door Ons worden gegeven met betrekking tot andere meetwerktuigen en meetinstrumenten, strekkende om een verbruikte of geleverde hoeveelheid aan te wijzen.
2.
Van de bevoegdheid, bij de eerste zinsnede van het vorige lid, of van een bevoegdheid, krachtens de tweede zinsnede van het vorige lid gegeven, kan geen afstand worden gedaan bij overeenkomst; evenmin kan bij overeenkomst afstand worden gedaan van de bevoegdheid van bij of krachtens het eerste lid aangewezen personen te allen tijde te verlangen dat een gasmeter of een krachtens het eerste lid aangewezen meetwerktuig of meetinstrument wordt onderzocht door een ijkbevoegde die tot dat onderzoek van het desbetreffende voorwerp bevoegd en bereid is.
3.
Al de kosten van een onderzoek als in het eerste lid bedoeld komen ten laste van de aanvrager.
Artikel 18
Gewichten, bij de in artikel 11, vierde lid, bedoelde herkeuring, niet meer dan een door Ons vast te stellen verschil van hun wettelijke waarde opleverende, worden zo mogelijk door de ijkinstelling of, voor zover het betreft herkeuring als bedoeld in artikel 11, vierde lid, onder b of c, door de ijkbevoegde, die ingevolge artikel 26 bevoegd is tot herkeuring van de betrokken gewichten, gejusteerd.
Artikel 19
Het is verboden in de uitoefening van een beroep of bedrijf ten verkoop aan te bieden of in de handel te brengen maten, gewichten, meet- of weegwerktuigen of bij algemene maatregel van bestuur aangewezen meetinstrumenten die niet de ingevolge artikel 11 vereiste keuring of herkeuring hebben ondergaan dan wel bij die keuring of herkeuring niet zijn goedgekeurd.
1.
Het is verboden op plaatsen als bedoeld in het eerste lid van artikel 7 aan keuring of herkeuring onderworpen maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, die van een afkeuringsmerk of niet van de vereiste ijkmerken zijn voorzien, te bezitten of voorhanden te hebben.
2.
Het bepaalde in artikel 7, tweede lid onder a, vindt overeenkomstige toepassing.
3.
Artikel 7, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
1.
Het is verboden op plaatsen als bedoeld in het eerste lid van artikel 7 ter bepaling van maat en gewicht gebruik te maken van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen:
a. ten aanzien van welke de daarvoor ingevolge deze wet of Onze ter uitvoering daarvan genomen besluiten voorgeschreven keuring of herkeuring niet heeft plaatsgehad;
b. welke van een afkeuringsmerk zijn voorzien of welke niet van de vereiste ijkmerken zijn voorzien;
c. in strijd met het bepaalde in artikel 11, vierde lid, onder b, en artikel 16, tweede lid;
d. die bij een onderzoek door toezichthouders ingevolge artikel 29c niet aan de daarvoor bij of krachtens artikel 6 gegeven voorschriften blijken te voldoen doch niet van een afkeuringsmerk als in artikel 29c bedoeld zijn voorzien, voor zover die voorwerpen nadien niet alsnog zijn goedgekeurd;
e. die bij de herkeuring niet zijn goedgekeurd en daarbij ingevolge het krachtens artikel 14, vierde lid, bepaalde niet van een afkeuringsmerk zijn voorzien, voor zover die voorwerpen nadien niet alsnog zijn goedgekeurd.
2.
Artikel 7, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.