Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Van de meeteenheden en aanduidingen daarvan
+ § 1a. Definities
- § 2. Van de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten
+ § 3. Van het keuren en justeren
+ § 3a. Regelen ten aanzien van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, meetinstrumenten, onderdelen van en hulpinrichtingen voor die voorwerpen, te treffen in verband met de uitvoering van bindende, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen op het terrein van de metrologie genomen besluiten
+ § 3b. Vrijstellingen en ontheffingen
+ § 4. IJkinstelling
+ § 5. IJkbevoegden
+ § 5a. Aanwijzingen en regelen omtrent werkwijze
+ § 5b. Toezicht op de naleving
+ § 5c. Informatie
+ § 5d
+ § 5e. Beroep
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

IJkwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.
Artikel 5b
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden onder meetinstrumenten verstaan instrumenten ter bepaling van aantallen van meeteenheden, met uitzondering van die instrumenten, welke zijn ingericht of mede ingericht ter bepaling van lengte, van oppervlakte, van inhoud, van volume of van massa.
1.
Op de maten is de grootste lengte of de grootste inhoud, die zij bestemd zijn aan te wijzen, in wettelijke aanduiding uitgedrukt.
2.
Op de gewichten is de massa, die zij bestemd zijn aan te wijzen, in wettelijke aanduiding uitgedrukt, uitgezonderd de gewichten in plaatvorm van 1000 milligram of minder, waarop de massa uitsluitend is uitgedrukt door een getal.
3.
Op de gasmeters is het grootste verbruik per uur, dat zij in verband met hun samenstelling en afmetingen bestemd zijn aan te wijzen, in wettelijke aanduiding uitgedrukt. Een overeenkomstig voorschrift kan door Ons worden gegeven met betrekking tot andere meetwerktuigen en meetinstrumenten, strekkende om een verbruikte of geleverde hoeveelheid aan te wijzen.
4.
Op de weegwerktuigen is de grootste belasting, waarvoor zij in verband met hun samenstelling en afmetingen bestemd zijn, in wettelijke aanduiding uitgedrukt.
5.
Een algemene maatregel van bestuur regelt de overige voorwaarden, waaraan maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten moeten voldoen, waarbij aan Onze Minister kan worden opgedragen, voorschriften te geven omtrent de samenstelling, de meet- en weegeigenschappen en het aanbrengen van ijkmerken.
6.
De in het vorige lid bedoelde algemene maatregel van bestuur kan tevens voorschriften inhouden betreffende het uitsluitend gebruik van bepaalde maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten in daarbij aangewezen gevallen.
7.
De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, welke blijkens een daarop gestelde, door Onze met de uitvoering dezer wet belaste Minister goedgekeurde aanduiding:
a. niet bestemd zijn om ter bepaling van maat of gewicht te worden gebruikt bij het drijven van handel of het verrichten van een der andere in het eerste lid van artikel 7 omschreven handelingen;
b. uitsluitend dienen ter bepaling van maat of gewicht van goederen, welke voor het buitenland bestemd zijn.
1.
Het is verboden op plaatsen, bestemd voor dan wel gebruikt of mede gebruikt tot of ten behoeve van het drijven van handel, het doen van leveringen, het vaststellen van heffingen of het vaststellen van loon voor verrichte arbeid, berekend naar grondslag van maat of gewicht, te bezitten of voorhanden te hebben:
a. valse maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen;
b. andere dan met deze wet of Onze ter uitvoering daarvan genomen besluiten overeenkomstige maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen;
c. maten, meet- en weegwerktuigen, waarop bijzondere kentekenen voorkomen met het kennelijk doel om daarmede maat of gewicht te bepalen naar andere grondslagen en aanduidingen, dan ingevolge deze wet geldende.
2.
De verbodsbepalingen van het eerste lid onder b en c gelden niet ten aanzien van:
a. plaatsen waar maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen vervaardigd of hersteld worden;
b. meetwerktuigen als bedoeld in artikel 6, derde lid, tweede volzin, zolang met betrekking tot deze door Ons geen voorschriften zijn gegeven;
c. maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen als bedoeld in artikel 6, zevende lid.
3.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen verboden als in het eerste lid ten aanzien van de daar bedoelde plaatsen en met betrekking tot maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen vervat, worden gegeven:
a. met betrekking tot de daarbij aangewezen maten, gewichten, meet- of weegwerktuigen ten aanzien van daarbij aangewezen andere plaatsen, waar een beroep of bedrijf wordt uitgeoefend;
b. met betrekking tot de daarbij aangewezen meetinstrumenten ten aanzien van de daarbij aangewezen plaatsen, waar een beroep of bedrijf wordt uitgeoefend;
c. met betrekking tot de daarbij aangewezen weegwerktuigen ten aanzien van plaatsen, waar bepalingen plaatsvinden van massa voor het berekenen van een recht, belasting, premie, boete, vergoeding of soortgelijke verschuldigde bedragen, voor de toepassing van wettelijke regelingen of andere besluiten van bestuursorganen of voor gerechtelijke expertises.
1.
Het is verboden op plaatsen als bedoeld in het eerste lid van het vorige artikel, ter bepaling van maat of gewicht gebruik te maken van:
a. valse maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen;
b. andere voorwerpen dan met deze wet of Onze ter uitvoering daarvan genomen besluiten overeenkomstige maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen;
c. maten, meet- en weegwerktuigen, waarop bijzondere kentekenen voorkomen met het kennelijk doel om daarmede maat of gewicht te bepalen naar andere grondslagen en aanduidingen, dan ingevolge deze wet geldende;
d. maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, in strijd met de voorschriften, gegeven krachtens het bepaalde in het zesde lid van artikel 6;
e. maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen als bedoeld in artikel 6, zevende lid, in strijd met hun bestemming.
2.
De verbodsbepalingen van het eerste lid onder b en c gelden niet ten aanzien van meetwerktuigen als bedoeld in artikel 6, derde lid, tweede volzin, zolang met betrekking tot deze door Ons geen voorschriften zijn gegeven.
3.
Artikel 7, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
1.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ten aanzien van daarbij aangewezen, ingevolge deze wet aan keuring onderworpen maten, gewichten, meet- of weegwerktuigen of meetinstrumenten voorschriften worden gegeven omtrent de wijze van opstelling en van gebruik.
2.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in verband met de uitvoering van een bindend, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen genomen besluit, als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, regelen worden gesteld omtrent de methoden, welke bij de bepaling van maat of gewicht in bij die maatregel omschreven gevallen moeten worden gevolgd.
3.
De bij een algemene maatregel van bestuur als in het tweede lid bedoeld te stellen regelen kunnen onder meer inhouden een verbod op plaatsen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, of aangewezen krachtens artikel 8, derde lid, of 21, tweede lid, maat of gewicht te bepalen in strijd met het bij die maatregel bepaalde.