Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- § 1. Van de meeteenheden en aanduidingen daarvan
+ § 1a. Definities
+ § 2. Van de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten
+ § 3. Van het keuren en justeren
+ § 3a. Regelen ten aanzien van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, meetinstrumenten, onderdelen van en hulpinrichtingen voor die voorwerpen, te treffen in verband met de uitvoering van bindende, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen op het terrein van de metrologie genomen besluiten
+ § 3b. Vrijstellingen en ontheffingen
+ § 4. IJkinstelling
+ § 5. IJkbevoegden
+ § 5a. Aanwijzingen en regelen omtrent werkwijze
+ § 5b. Toezicht op de naleving
+ § 5c. Informatie
+ § 5d
+ § 5e. Beroep
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

IJkwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.
1.
De erkende meeteenheden zijn:
a. de in het tweede lid genoemde eenheden van lengte, van massa, van tijd, van elektrische stroom, van thermodynamische temperatuur, van hoeveelheid stof, van lichtsterkte, van vlakke hoek en van ruimtehoek;
b. de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen meeteenheden, welke van de onder a bedoelde meeteenheden worden afgeleid of daarmede samenhangen.
2.
De namen van de eenheden der hieronder genoemde grootheden, alsmede hun symbolen zijn:
3.
Verstaan wordt onder:
a. de meter: de lengte van de weg die het licht in vacuüm aflegt in een tijd van 1/299 792 458 seconde;
b. het kilogram: de massa van het prototype van platina-iridium, dat door de Derde Algemene Conferentie voor maten en gewichten tot eenheid van massa is verklaard en dat wordt bewaard in het Internationale Bureau voor maten en gewichten te Sèvres bij Parijs;
c. de seconde: de tijdsduur van 9 192 631 770 perioden van de straling, overeenkomend met de overgang tussen de twee hyperfijnniveaus van de grondtoestand van het atoom cesium 133;
d. de ampère: de constante elektrische stroom die, indien hij geleid wordt door twee evenwijdige, rechtlijnige en oneindig lange geleiders van te verwaarlozen cirkelvormige doorsnede, welke geplaatst zijn in het luchtledige op een onderlinge afstand van 1 meter, tussen deze twee geleiders voor elke meter lengte een kracht veroorzaakt gelijk aan 0,000 0002 kilogram meter per secondekwadraat;
e. de kelvin: de thermodynamische temperatuur, die gelijk is aan het 1/273,16 gedeelte van de thermodynamische temperatuur van het tripelpunt van water;
f. de mol: de hoeveelheid stof van een systeem dat evenveel elementaire entiteiten bevat als er atomen zijn in 0,012 kilogram koolstof 12;
g. de candela: de lichtsterkte, in een gegeven richting, van een bron die een monochromatische straling met een frequentie van 540 x 10 12 per seconde uitzendt en waarvan de stralingssterkte in die richting 1/683 kilogram meterkwadraat per seconde tot de derde macht per steradiaal is;
h. de radiaal: de vlakke hoek tussen twee stralen van een cirkel, die op de omtrek een boog afsnijden waarvan de lengte gelijk is aan die van de straal;
i. de steradiaal: de ruimtehoek van een kegel die, indien zijn top samenvalt met het middelpunt van een bol, een oppervlakte van die bol afsnijdt, gelijk aan die van een vierkant met een zijde van een lengte, gelijk aan die van de straal van de bol.
4.
De krachtens het eerste lid, onder b, aangewezen meeteenheden worden bij algemene maatregel van bestuur omschreven. Daarbij worden tevens de aanduidingen van die meeteenheden vastgesteld.
5.
Indien de hoeveelheid stof wordt uitgedrukt in mol, worden de elementaire entiteiten, bedoeld in het derde lid, onder f, gespecificeerd in atomen, moleculen, ionen, elektronen, andere deeltjes of bepaalde groeperingen van andere deeltjes.
1.
Van de erkende meeteenheden, bedoeld in artikel 1, eerste lid, worden nationale standaarden beheerd of verwezenlijkt, indien zulks ten aanzien van zulk een meeteenheid bij algemene maatregel van bestuur is bepaald. Bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de vorige volzin kunnen regelen worden gesteld over de wijze van beheer of verwezenlijking van de betrokken nationale standaard.
2.
Indien het eerste lid toepassing vindt, wordt bij koninklijk besluit één in Nederland gevestigde instelling aangewezen die tot taak heeft de nationale standaard van de betrokken meeteenheid te beheren of te verwezenlijken.
3.
Voor een aanwijzing krachtens het tweede lid komt slechts in aanmerking een instelling, die voldoet aan de volgende eisen:
a. zij dient voor wat betreft organisatie, personeel en materieel zodanig te zijn ingericht, dat het beheer of de verwezenlijking van de nationale standaard van de betrokken meeteenheid kan worden verricht met inachtneming van hetgeen ter zake door de bevoegde organen van het op 20 mei 1875 te Parijs gesloten Verdrag ter verzekering van de internationale eenheid en de volmaking van het metrieke stelsel (Stb. 1929, 219) in het kader van dat Verdrag is bepaald of in overeenstemming met het ter zake bepaalde in een, ingevolge het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bindend, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen genomen besluit;
b. de voorwaarden dienen aanwezig te zijn voor een zodanige besluitvorming binnen de instelling, dat een onafhankelijke vervulling van de in het tweede lid bedoelde taak zo veel mogelijk gewaarborgd is.
4.
Een krachtens het tweede lid aangewezen instelling dient de standaarden van de ijkinstelling, aangewezen krachtens artikel 22, eerste lid, en van ijkbevoegden als bedoeld in artikel 26b, eerste lid, op hun verzoek te herleiden naar de nationale standaard van de betrokken meeteenheid.
5.
De aanwijzing, bedoeld in het tweede lid, kan worden ingetrokken, indien de betrokken instelling daarom verzoekt of indien blijkt dat de betrokken instelling de krachtens het eerste lid gestelde regelen niet naleeft, niet meer voldoet aan het bepaalde in het derde lid of handelt in strijd met het bepaalde in het vierde lid dan wel de Raad van deskundigen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, niet in de gelegenheid stelt het in het derde lid, onder a, van dat artikel bedoelde toezicht uit te oefenen.
6.
Van een beschikking tot aanwijzing of tot intrekking van de aanwijzing als in respectievelijk het tweede en vijfde lid bedoeld, wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
1.
Er is een Raad van deskundigen voor de nationale standaarden.
2.
De raad bestaat uit ten hoogste negen leden.
3.
De raad heeft tot taak:
a. toezicht uit te oefenen op het beheer of de verwezenlijking van nationale standaarden van meeteenheden door een krachtens artikel 2, tweede lid, aangewezen instelling en omtrent dat toezicht jaarlijks aan Onze Minister van Economische Zaken een schriftelijk verslag uit te brengen;
b. de regering en de beide kamers der Staten-Generaal van advies te dienen over aangelegenheden die verband houden met standaarden van meeteenheden.
Artikel 3a
De raad wordt door Onze Minister van Economische Zaken in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen tot een aanwijzing ingevolge artikel 2, tweede lid, of een intrekking van een aanwijzing ingevolge artikel 2, vijfde lid, over te gaan.
1.
Behoudens het bepaalde in het tweede lid, worden de nagenoemde decimale veelvouden en delen van de in artikel 1, tweede lid, genoemde meeteenheden, indien deze veelvouden en delen niet worden aangeduid door een getal voor de naam of het symbool van de betrokken meeteenheden, aangeduid door aan die naam of dat symbool een der volgende voorvoegsels, onderscheidenlijk symbolen te laten voorafgaan:
2.
Het duizendste deel van het kilogram is het gram, waarvan het symbool g is. De in het eerste lid bedoelde decimale veelvouden en delen van het kilogram, worden, indien zij niet worden aangeduid door een getal voor de naam of het symbool van deze meeteenheid, uitgedrukt in het gram.
3.
Bij algemene maatregel van bestuur worden regelen gesteld omtrent de aanduiding van decimale veelvouden en delen van de in artikel 1, eerste lid, onder b, bedoelde meeteenheden.
4.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ten aanzien van erkende meeteenheden beperkingen in hun gebruik worden vastgesteld.
5.
Bij algemene maatregel van bestuur kan in verband met de uitvoering van, ingevolge het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bindende, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen op het terrein van de metrologie genomen besluiten worden bepaald, dat een bij die maatregel genoemde grootheid in daarbij omschreven gevallen niet anders mag worden uitgedrukt dan in de erkende meeteenheid of meeteenheden, die bij die maatregel voor die gevallen is of zijn voorgeschreven.
Artikel 4a
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in verband met de uitvoering van een bindend, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen genomen besluit, als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, regelen worden gesteld met betrekking tot het bezigen van benamingen voor grootheden.
1.
Het is verboden in de uitoefening van een beroep of bedrijf bij het vragen, het aanbieden of het leveren van goederen of diensten:
a. een grootheid uit te drukken in een andere dan een erkende meeteenheid, indien voor die grootheid een erkende meeteenheid geldt, of in strijd met de krachtens artikel 4, vijfde lid, gestelde regelen;
b. voor een grootheid een benaming te bezigen in strijd met de krachtens artikel 4a gestelde regelen.
2.
Onze Minister van Economische Zaken kan vrijstelling verlenen van het bepaalde in het eerste lid.