Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Van de meeteenheden en aanduidingen daarvan
+ § 1a. Definities
+ § 2. Van de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten
+ § 3. Van het keuren en justeren
+ § 3a. Regelen ten aanzien van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, meetinstrumenten, onderdelen van en hulpinrichtingen voor die voorwerpen, te treffen in verband met de uitvoering van bindende, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen op het terrein van de metrologie genomen besluiten
+ § 3b. Vrijstellingen en ontheffingen
- § 4. IJkinstelling
+ § 5. IJkbevoegden
+ § 5a. Aanwijzingen en regelen omtrent werkwijze
+ § 5b. Toezicht op de naleving
+ § 5c. Informatie
+ § 5d
+ § 5e. Beroep
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 22 IJkwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.
1.
Bij koninklijk besluit wordt één in Nederland gevestigde rechtspersoon aangewezen die tot taak heeft met inachtneming van het bij of krachtens deze wet bepaalde:
a. ten aanzien van voorwerpen, waarvoor bij of krachtens artikel 6 voorschriften zijn gegeven, de werkzaamheden, voortvloeiende uit het bij of krachtens de artikelen 10 tot en met 18, 21a en 21c bepaalde, alsmede werkzaamheden, voortvloeiende uit het met betrekking tot andere dan vorenbedoelde voorwerpen krachtens artikel 21a bepaalde, te verrichten;
b. erkenningen als bedoeld in artikel 26b te verlenen;
c. zorg te dragen voor de uitoefening van het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de artikelen 5, 5b tot en met 14, 16 tot en met 21c, 26, 26a, 26b, tweede lid, 26c, 26d tot en met 26f, 27, tweede lid, en 28, onder b, bepaalde.
2.
Een aanwijzing als in het eerste lid bedoeld vindt slechts plaats, indien aan de volgende eisen wordt voldaan:
a. de rechtspersoon dient, voor wat betreft zijn organisatie, personeel en materieel, in staat te zijn de in het eerste lid bedoelde taken naar behoren te vervullen en te beschikken over de voor de vervulling van die taken nodige standaarden, die zijn herleid naar de nationale standaarden van meeteenheden of naar andere standaarden van meeteenheden, die worden beheerd of verwezenlijkt met inachtneming van hetgeen ter zake door de bevoegde organen van het verdrag genoemd in artikel 2, derde lid, onder a, in het kader van dat verdrag is bepaald;
b. de voorwaarden dienen aanwezig te zijn voor een zodanige werkwijze binnen de rechtspersoon, dat een onafhankelijke vervulling van de in het eerste lid bedoelde taken, alsmede naleving van de in de IJkwet neergelegde verplichtingen, zoveel mogelijk zijn gewaarborgd.
3.
Wijziging van de statuten van de rechtspersoon behoeft voorafgaande instemming van Onze Minister. Onze minister kan zijn instemming slechts onthouden, indien de statuten na wijziging onvoldoende zouden zijn afgestemd op de in het eerste en tweede lid bedoelde taken en eisen. De artikelen 10:28 tot en met 10:31 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.
4.
Een aanwijzing als in het eerste lid bedoeld kan worden ingetrokken, indien de betrokken rechtspersoon daarom verzoekt of indien deze rechtspersoon een of meer van de in het eerste lid bedoelde taken niet naar behoren vervult of niet meer voldoet aan de in het tweede lid bedoelde eisen of het bij of krachtens deze wet bepaalde niet naleeft.
5.
Van een beschikking tot aanwijzing of tot intrekking van de aanwijzing als in respectievelijk het eerste en vierde lid bedoeld, wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.