Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- § 1. Van de meeteenheden en aanduidingen daarvan
+ § 1a. Definities
+ § 2. Van de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten
+ § 3. Van het keuren en justeren
+ § 3a. Regelen ten aanzien van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, meetinstrumenten, onderdelen van en hulpinrichtingen voor die voorwerpen, te treffen in verband met de uitvoering van bindende, door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen op het terrein van de metrologie genomen besluiten
+ § 3b. Vrijstellingen en ontheffingen
+ § 4. IJkinstelling
+ § 5. IJkbevoegden
+ § 5a. Aanwijzingen en regelen omtrent werkwijze
+ § 5b. Toezicht op de naleving
+ § 5c. Informatie
+ § 5d
+ § 5e. Beroep
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 IJkwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.
1.
De erkende meeteenheden zijn:
a. de in het tweede lid genoemde eenheden van lengte, van massa, van tijd, van elektrische stroom, van thermodynamische temperatuur, van hoeveelheid stof, van lichtsterkte, van vlakke hoek en van ruimtehoek;
b. de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen meeteenheden, welke van de onder a bedoelde meeteenheden worden afgeleid of daarmede samenhangen.
2.
De namen van de eenheden der hieronder genoemde grootheden, alsmede hun symbolen zijn:
3.
Verstaan wordt onder:
a. de meter: de lengte van de weg die het licht in vacuüm aflegt in een tijd van 1/299 792 458 seconde;
b. het kilogram: de massa van het prototype van platina-iridium, dat door de Derde Algemene Conferentie voor maten en gewichten tot eenheid van massa is verklaard en dat wordt bewaard in het Internationale Bureau voor maten en gewichten te Sèvres bij Parijs;
c. de seconde: de tijdsduur van 9 192 631 770 perioden van de straling, overeenkomend met de overgang tussen de twee hyperfijnniveaus van de grondtoestand van het atoom cesium 133;
d. de ampère: de constante elektrische stroom die, indien hij geleid wordt door twee evenwijdige, rechtlijnige en oneindig lange geleiders van te verwaarlozen cirkelvormige doorsnede, welke geplaatst zijn in het luchtledige op een onderlinge afstand van 1 meter, tussen deze twee geleiders voor elke meter lengte een kracht veroorzaakt gelijk aan 0,000 0002 kilogram meter per secondekwadraat;
e. de kelvin: de thermodynamische temperatuur, die gelijk is aan het 1/273,16 gedeelte van de thermodynamische temperatuur van het tripelpunt van water;
f. de mol: de hoeveelheid stof van een systeem dat evenveel elementaire entiteiten bevat als er atomen zijn in 0,012 kilogram koolstof 12;
g. de candela: de lichtsterkte, in een gegeven richting, van een bron die een monochromatische straling met een frequentie van 540 x 10 12 per seconde uitzendt en waarvan de stralingssterkte in die richting 1/683 kilogram meterkwadraat per seconde tot de derde macht per steradiaal is;
h. de radiaal: de vlakke hoek tussen twee stralen van een cirkel, die op de omtrek een boog afsnijden waarvan de lengte gelijk is aan die van de straal;
i. de steradiaal: de ruimtehoek van een kegel die, indien zijn top samenvalt met het middelpunt van een bol, een oppervlakte van die bol afsnijdt, gelijk aan die van een vierkant met een zijde van een lengte, gelijk aan die van de straal van de bol.
4.
De krachtens het eerste lid, onder b, aangewezen meeteenheden worden bij algemene maatregel van bestuur omschreven. Daarbij worden tevens de aanduidingen van die meeteenheden vastgesteld.
5.
Indien de hoeveelheid stof wordt uitgedrukt in mol, worden de elementaire entiteiten, bedoeld in het derde lid, onder f, gespecificeerd in atomen, moleculen, ionen, elektronen, andere deeltjes of bepaalde groeperingen van andere deeltjes.