Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Identificatie door administratieplichtigen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2008.
Identificatie door administratieplichtigen De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Met ingang van 1 januari 2001 is een aantal administratieplichtigen gehouden bepaalde gegevens en inlichtingen waarvan de kennisneming van belang kan zijn voor de belastingheffing van derden uit eigen beweging te verstrekken aan de Belastingdienst (zie artikel 53, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), artikel 10.8 van de Wet IB 2001 en artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001). Deze administratieplichtigen dienen bij deze gegevens en inlichtingen het sofi-nummer te vermelden van degene op wie de gegevens en inlichtingen betrekking hebben (zie artikel 53, derde lid, van de AWR). Zij dienen daartoe van degene op wie de gegevens en inlichtingen betrekking hebben opgave te verlangen van diens sofi-nummer en de identiteit vast te stellen (identificatie). Zij dienen voorts het sofi-nummer en de gegevens met betrekking tot de identificatiedocumenten in de administratie op te nemen (zie artikel 52a van de AWR en artikel 43a van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994). Het vaststellen van de identiteit dient te geschieden aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht of een geldig rijbewijs dat is afgegeven op basis van de Wegenverkeerswet dan wel een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet (‘face-to-face identificatie’, zie artikel 52a juncto artikel 47b, tweede lid, van de AWR).
Een aantal van de hiervoor bedoelde administratieplichtigen is financiële instelling in de zin van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 (Wif 1993). De Wif 1993 voorziet naast de face-to-face identificatie (artikel 3) in bepaalde gevallen in de mogelijkheid van afgeleide identificatie (artikel 4) en in de mogelijkheid van identificatie met gebruikmaking van gegevens die eerder zijn vastgesteld (artikel 2, vierde lid).
Met het oog op een doelmatige nakoming van de verplichting tot identificatie in het kader van de gegevensverstrekking aan de Belastingdienst keur ik goed dat de identificatie door de administratieplichtige die financiële instelling is in de zin van de Wif 1993:
plaatsvindt op de in artikel 4, eerste of derde lid, van de Wif 1993 omschreven wijze, mits wordt voldaan aan de in dat kader bij of krachtens de Wif 1993 gestelde eisen. De administratieplichtige dient een afschrift van het document met behulp waarvan de identificatie heeft plaatsgevonden dan wel de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van dit document in de administratie op te nemen, behoudens indien artikel 4, derde lid, van de Wif 1993 van toepassing is;
plaatsvindt aan de hand van de gegevens, genoemd in artikel 2, vierde lid, eerste of derde volzin, van de Wif 1993, mits wordt voldaan aan de in dat kader bij de Wif 1993 gestelde eisen.