Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Hygiënebesluit vleeskalkoenbedrijven (PPE) 2009

Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 29 oktober 2009 houdende hygiënemaatregelen voor ondernemers die een vleeskalkoenbedrijf uitoefenen (Hygiënebesluit vleeskalkoenbedrijven (PPE) 2009)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 3, tweede en zevende lid, artikel 4, eerste, tweede, derde en negende lid, artikel 5, derde lid, en artikel 7, vijfde lid, van de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij (PPE) 2009;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de terminologie, als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij (PPE) 2009 (hierna: de Verordening) over, en verstaat daarnaast onder ondernemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een vleeskalkoenbedrijf uitoefent.
1.
De uitslag van een hygiënogram als bedoeld in artikel 3, tweede lid van de Verordening, is kleiner dan of gelijk aan 1,5.
2.
Indien de in het eerste lid bedoelde uitslag groter dan 1,5 maar kleiner dan of gelijk aan 3,0 is, dan vindt tijdens de volgende leegstandperiode opnieuw een hygiënogram plaats.
3.
Indien de in het eerste lid bedoelde uitslag groter is dan 3,0 dan wordt tijdens de volgende leegstandsperiode de stal ontsmet door een professioneel ontsmettingsbedrijf. Na de ontsmetting vindt opnieuw een hygiënogram plaats.
4.
Wanneer overeenkomstig Bijlage III onder 1.2 van het Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen HOSOWO-instanties (PPE) 2007 de uitslag van twee van de vijf onderdelen van de visuele controle, slecht is, wordt na de volgende ronde nogmaals een hygiënogram uitgevoerd.
1.
De ondernemer voert de monstername bedoeld in artikel 4, derde lid, onder a., van de Verordening uit op de wijze als omschreven in Bijlage I .
2.
De monstername bedoeld in Bijlage I vindt plaats maximaal 21 dagen voordat dit koppel vleeskalkoenen van het vleeskalkoenbedrijf wordt afgevoerd naar de slachterij.
3.
De uitslag van de detectie en de serotypering van de overeenkomstig Bijlage I uitgevoerde monstername is gedurende zes weken geldig vanaf de datum van de uitvoering van de monstername.
4.
De ondernemer legt de uitslag van de detectie en de serotypering van de overeenkomstig Bijlage I uitgevoerde monstername alsmede de informatie die hij verkrijgt van de leverancier van de eendagskuikens schriftelijk vast.
5.
De ondernemer geeft de uitslag van de detectie en de serotypering van de overeenkomstig Bijlage I uitgevoerde monstername binnen tien werkdagen nadat de uitslag bij de ondernemer bekend is door aan het productschap.
Artikel 4
Indien de ondernemer constateert dat de kratten of containers waarin het betreffende koppel vleeskalkoenen wordt vervoerd niet schoon zijn, meldt de ondernemer dit direct aan het productschap.
1.
De monstername bedoeld in artikel 4, derde lid, onder b. van de Verordening wordt uitgevoerd bij het vleeskalkoenbedrijf waar op grond van de uitslag van de serotypering van de door de ondernemer overeenkomstig Bijlage I uitgevoerde monstername in de voorafgaande twaalf maanden een besmetting met de serotypen Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium bij een koppel vleeskalkoenen is aangetoond.
2.
De monstername bedoeld in artikel 4, derde lid, onder b. van de Verordening wordt uitgevoerd bij alle koppels vleeskalkoenen op het betreffende vleeskalkoenbedrijf.
3.
De voorzitter kan jaarlijks vleeskalkoenbedrijven aanwijzen voor de monstername bedoeld in artikel 4, derde lid, onder b. van de Verordening teneinde te verzekeren dat per kalenderjaar bij tien procent van het totale aantal vleeskalkoenbedrijven deze monstername wordt uitgevoerd.
1.
Indien de uitslag van de detectie van de overeenkomstig Bijlage I uitgevoerde monstername aantoont dat een koppel vleeskalkoenen is besmet met Salmonella, laat de ondernemer dit koppel gescheiden van niet besmette koppels vangen en van het bedrijf afvoeren naar de slachterij.
2.
De ondernemer maakt schriftelijk afspraken met een vangbedrijf omtrent het gescheiden vangen en afvoeren van het vleeskalkoenbedrijf en heeft deze schriftelijke afspraken op het vleeskalkoenbedrijf aanwezig.
1.
Indien de ondernemer aan een koppel vleeskalkoenen graan voert afkomstig van eigen teelt of rechtstreeks afkomstig van een andere teler, neemt de ondernemer van iedere partij graan een monster overeenkomstig Bijlage II en bewaart dit.
2.
Indien bij een koppel vleeskalkoenen een besmetting met Salmonella is aangetoond, zorgt de ondernemer ervoor dat het bewaarde monster graan overeenkomstig Bijlage II door een erkend laboratorium wordt onderzocht op de aanwezigheid van Salmonella.
3.
Indien uit het in het tweede lid bedoelde onderzoek blijkt dat het monster graan is besmet met Salmonella, voert de ondernemer de rest van de partij graan niet aan een koppel vleeskalkoenen, tenzij dit zodanig is behandeld dat het niet meer met Salmonella is besmet.
4.
Na de in het derde lid bedoelde behandeling onderzoekt een erkend laboratorium het graan ter verificatie opnieuw, overeenkomstig Bijlage II , op de aanwezigheid van Salmonella. Indien het ter verificatie uitgevoerde onderzoek heeft uitgewezen dat het graan niet meer met Salmonella is besmet mag de ondernemer het aan een koppel vleeskalkoenen voeren.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als Hygiënebesluit vleeskalkoenbedrijven (PPE) 2009.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij (PPE) 2009 .
Zoetermeer, 29 oktober 2009
voorzitter
secretaris