Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Hygiënebesluit opfokbedrijven, fokbedrijven en vermeerderingsbedrijven (PPE) 2007

Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 14 juni 2007
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 3, vijfde lid onder a., negende lid, twaalfde lid, artikel 4, vierde, vijfde, zesde en tiende lid, artikel 5 en artikel 6, tiende lid van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de begrippen, als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 (hierna: de Verordening), over, en verstaat daarnaast onder
a. ondernemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een fokbedrijf, opfokbedrijf of vermeerderingsbedrijf uitoefent;
b. Salmonella java: Salmonella enterica subspecies enterica serovar Paratyphi B var. Java.
1.
De uitslag van het hygiënogram genoemd in artikel 3, vijfde, achtste en negende lid van de Verordening, is kleiner of gelijk aan 1,5.
2.
Indien de in het eerste lid bedoelde uitslag groter dan 1,5 maar kleiner of gelijk aan 3,0 is, dan wordt door een professioneel ontsmettingsbedrijf de stal opnieuw ontsmet. Na de volgende leegstandsperiode mag een nieuw koppel pas worden geplaatst, indien de uitslag van het hygiënogram kleiner of gelijk is aan 1,5.
3.
Indien de in het eerste lid bedoelde uitslag groter dan 3,0 is, dan wordt de betreffende stal opnieuw gereinigd en ontsmet. Na het reinigen en ontsmetten wordt opnieuw een hygiënogram verricht. Een koppel mag alleen dan worden opgezet, indien de uitslag van het onderzoek kleiner of gelijk is aan 1,5.
4.
Wanneer overeenkomstig Bijlage II onder b, van het Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen HOSOWO-instanties (PPE) 2007 de uitslag van twee van de vijf onderdelen van de visuele controle slecht is, wordt na de volgende ronde nogmaals een hygiënogram uitgevoerd.
1.
Het onderzoek op de aanwezigheid van Salmonella zoals genoemd in artikel 4, eerste lid, van de Verordening wordt uitgevoerd op de wijze als omschreven in Bijlage I, sub A.1 dan wel sub B.1 .
2.
Indien met het in het eerste lid bedoelde onderzoek Salmonella wordt aangetoond, handelt de ondernemer overeenkomstig Bijlage I, sub A.2 dan wel sub B.2 .
Artikel 4
De ondernemer op wiens bedrijf na verificatieonderzoek een besmetting met Salmonella bij een koppel is bevestigd, stelt het in artikel 6, tiende lid, van de Verordening genoemde tracerings-, monitorings- en bestrijdingsplan op overeenkomstig het model in Bijlage II , en voert dit uit.
Artikel 5
De resultaten van het onderzoek op de aanwezigheid van Salmonella als bedoeld in artikel 3, eerste lid, worden door de ondernemer schriftelijk vastgelegd en doorgegeven, overeenkomstig Bijlage I sub A.3 respectievelijk sub B.3 .
1.
Indien de uitslag van de analyse van de overeenkomstig Bijlage I uitgevoerde monstername een Salmonella java besmetting aantoont bij een koppel in de pluimveevleessector, wordt deze besmetting door de ondernemer of, onder verantwoordelijkheid van de ondernemer, door het laboratorium dat de analyse heeft uitgevoerd, binnen 24 uur nadat de analyseresultaten bekend zijn geworden, schriftelijk gemeld aan het productschap.
2.
Bij de in het eerste lid genoemde melding worden de volgende gegevens doorgegeven: KIPnummer, geboortedatum koppel, stalnummer, datum monstername, datum uitslag.
3.
Indien de uitslag van de analyse overeenkomstig Bijlage I aantoont dat op het opfokbedrijf, fokbedrijf, of vermeerderingsbedrijf een koppel met Salmonella java is besmet, informeert de ondernemer iedere bezoeker hierover bij het maken van een bezoekafspraak.
1.
Wanneer in de pluimveevleessector bij een koppel Salmonella java is aangetoond reinigt en ontsmet de ondernemer, na afvoer van het koppel, de stal op de wijze zoals in Bijlage III is omschreven en reinigt en ontsmet de ondernemer het voersysteem.
2.
Na het reinigen en ontsmetten als bedoeld in het eerste lid laat de ondernemer, voordat een nieuw koppel wordt geplaatst, de stal op de aanwezigheid van Salmonella onderzoeken door een door de voorzitter aangewezen dienst of persoon, zoals omschreven in bijlage IV .
3.
Een nieuw koppel mag pas worden geplaatst wanneer volgens het onderzoek bedoeld in het tweede lid geen Salmonella wordt aangetoond. De ondernemer meldt de opzet van het volgende koppel, 24 uur voor opzet, aan het productschap.
4.
Indien uit het onderzoek bedoeld in het tweede lid blijkt dat de stal nog besmet is met Salmonella java worden de in het eerste lid genoemde reiniging en ontsmetting en het in het tweede lid genoemde onderzoek net zo lang herhaald totdat geen Salmonella java meer in de stal wordt gevonden.
5.
De ondernemer meldt de uitslag(en) van het in het tweede lid genoemde onderzoek binnen 24 uur nadat de uitslag(en) bij hem bekend is/zijn geworden aan het productschap.
Artikel 8
Op het bedrijf is bedrijfseigen vangmateriaal aanwezig.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Hygiënebesluit opfokbedrijven, fokbedrijven en vermeerderingsbedrijven (PPE) 2007.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 14 juni 2007
voorzitter
secretaris