Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Hygiënebesluit kalkoenkuikenbroederijen (PPE) 2009

Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het Productschap van Pluimvee en Eieren van 29 oktober 2009, houdende hygiënemaatregelen voor ondernemers die een kalkoenkuikenbroederij uitoefenen (Hygiënebesluit kalkoenkuikenbroederijen (PPE) 2009)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren:
Gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 3, vierde, vijfde, zesde en zevende lid, artikel 4, eerste, achtste en negende lid, artikel 5, derde lid, en artikel 8, derde lid van de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij (PPE) 2009;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de terminologie, als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij (PPE) 2009 (hierna: de Verordening), over en verstaat daarnaast onder ondernemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een kalkoenkuikenbroederij uitoefent.
1.
De ondernemer laat het hygiëneonderzoek als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van de Verordening zes keer per kalenderjaar uitvoeren door GD overeenkomstig Bijlage I .
2.
De voorwaarden waaronder een ondernemer zelf een deel van het hygiëneonderzoek als bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Verordening mag uitvoeren zijn opgenomen in Bijlage II .
1.
De ondernemer voert de monstername bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Verordening uit overeenkomstig de werkvoorschriften opgenomen in Bijlage I
2.
Wanneer na de in het eerste lid bedoelde monstername Salmonella is gedetecteerd, laat de ondernemer binnen één werkdag nadat de uitkomst van detectie bij de ondernemer bekend is, het betreffende monster serotyperen.
1.
De ondernemer legt de resultaten van de detectie en de serotypering als bedoeld in artikel 3, tweede lid, schriftelijk vast en meldt de resultaten aan de leverancier van de broedeieren en aan het productschap binnen tien werkdagen nadat de resultaten bij de ondernemer bekend zijn.
2.
De ondernemer meldt de uitslag van het laatst uitgevoerde onderzoek bij het koppel fokkalkoenen of vermeerderingskalkoenen waarvan de broedeieren afkomstig zijn, als bedoeld in artikel 3, eerste lid van het Hygiënebesluit fokbedrijven, opfokbedrijven en vermeerderingsbedrijven kalkoensector (PPE) 2009, en de resultaten van de detectie en de serotypering als bedoeld in artikel 3, tweede lid, schriftelijk aan de afnemer van de eendagskuikens gelijktijdig met de aflevering van de eendagskuikens aan de afnemer.
3.
De ondernemer geeft de naam en het KIP-nummer van het herkomstbedrijf van de broedeieren waaruit de eendagskuikens zijn uitgebroed, binnen tien werkdagen nadat de resultaten van de detectie en de serotypering als bedoeld in artikel 3, tweede lid, door aan de afnemer van de eendagskuikens.
1.
De ondernemer werkt overeenkomstig een door de voorzitter goedgekeurd plan, dat voldoet aan het bepaalde in Bijlage IV , waarin is beschreven op welke wijze de kalkoenkuikenbroederij wordt ingericht en op welke wijze in de kalkoenkuikenbroederij wordt gewerkt, zodat in de kalkoenkuikenbroederij en tijdens het transport geen kruisbesmetting van Salmonella kan ontstaan.
2.
De ondernemer legt broedeieren in overeenkomstig de indeling zoals opgenomen in Bijlage V , teneinde kruisbesmetting van Salmonella te voorkomen.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als Hygiënebesluit kalkoenkuikenbroederijen (PPE) 2009.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij (PPE) 2009 .
Zoetermeer, 29 oktober 2009
voorzitter
secretaris