Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Hygiënebesluit fokbedrijven, opfokbedrijven en vermeerderingsbedrijven kalkoensector (PPE) 2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het Productschap van Pluimvee en Eieren van 29 oktober 2009, houdende hygiënemaatregelen voor ondernemers die een fokbedrijf, opfokbedrijf of vermeerderingsbedrijf uitoefenen in de kalkoensector uitoefenen (Hygiënebesluit fokbedrijven, opfokbedrijven en vermeerderingsbedrijven kalkoensector (PPE) 2009)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren:
Gelet op artikel 3, derde en zevende lid, artikel 4, eerste, vierde, zevende, achtste en negende lid en artikel 5, derde lid van de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij (PPE) 2009;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de terminologie, als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij (PPE) 2009 (hierna: de Verordening) over en verstaat daarnaast onder ondernemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een fokbedrijf, opfokbedrijf of vermeerderingsbedrijf uitoefent.
1.
De uitslag van het hygiënogram genoemd in artikel 3, derde lid van de Verordening, is kleiner dan of gelijk aan 1,5.
2.
Indien de in het eerste lid bedoelde uitslag groter is dan 1,5 maar kleiner dan of gelijk aan 3,0 is, dan wordt door een professioneel ontsmettingsbedrijf de stal opnieuw ontsmet. Na de volgende leegstandsperiode mag een nieuw koppel pas worden geplaatst, indien de uitslag van het hygiënogram kleiner of gelijk is aan 1,5.
3.
Indien de in het eerste lid bedoelde uitslag groter is dan 3,0, dan wordt de betreffende stal opnieuw gereinigd en ontsmet. Na het reinigen en ontsmetten wordt opnieuw een hygiënogram verricht. Een koppel mag alleen worden geplaatst, indien de uitslag van het onderzoek kleiner dan of gelijk is aan 1,5.
4.
eer overeenkomstig Bijlage II onder b. van het Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen HOSOWO-instanties (PPE) 2007 de uitslag van twee van de vijf onderdelen van de visuele controle slecht is, wordt na de volgende ronde nogmaals een hygiënogram uitgevoerd.
1.
De ondernemer voert de monstername bedoeld in artikel 4, vierde lid, onder a. en b., van de Verordening uit op de wijze als omschreven in Bijlage I .
2.
Indien met het in het eerste lid bedoelde onderzoek Salmonella wordt aangetoond, handelt de ondernemer overeenkomstig Bijlage I .
1.
De monstername bedoeld in artikel 4, vierde lid, onder c. van de Verordening wordt uitgevoerd bij de vermeerderingsbedrijven en fokbedrijven waar op grond van de uitslag van de serotypering van de door de ondernemer overeenkomstig Bijlage I uitgevoerde monstername in de voorafgaande twaalf maanden een besmetting met de serotypen Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium bij een koppel is aangetoond.
2.
De monstername bedoeld in artikel 4, vierde lid, onder c. van de Verordening wordt uitgevoerd bij alle koppels op het betreffende vermeerderingsbedrijf of fokbedrijf.
3.
De voorzitter kan jaarlijks vermeerderingsbedrijven en fokbedrijven aanwijzen voor de monstername bedoeld in artikel 4, vierde lid, onder c. van de Verordening teneinde te verzekeren dat per kalenderjaar bij tien procent van het totale aantal vermeerderingsbedrijven en fokbedrijven deze monstername wordt uitgevoerd.
1.
De ondernemer legt de resultaten van de detectie en de serotypering van de overeenkomstig Bijlage I uitgevoerde monstername schriftelijk vast en geeft deze resultaten binnen tien werkdagen nadat deze resultaten bij de ondernemer bekend zijn schriftelijk door aan de afnemer van de fokkalkoenen, vermeerderingskalkoenen of broedeieren.
2.
De ondernemer meldt de uitslag van de detectie en de serotypering van de overeenkomstig Bijlage I uitgevoerde monstername aan het productschap binnen één werkdag nadat de resultaten bij de ondernemer bekend zijn indien Salmonella is gedetecteerd en binnen tien werkdagen nadat de resultaten bij de ondernemer bekend zijn indien geen Salmonella is gedetecteerd.
1.
Indien vóór het einde van een ronde kalkoenen van een fokbedrijf of vermeerderingsbedrijf worden afgevoerd, voert de ondernemer de betreffende kalkoenen af in bedrijfseigen kratten of containers.
2.
De ondernemer heeft bedrijfseigen vangmateriaal op het fokbedrijf, opfokbedrijf en vermeerderingsbedrijf aanwezig.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Hygiënebesluit fokbedrijven, opfokbedrijven en vermeerderingsbedrijven kalkoensector (PPE) 2009.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij (PPE) 2009 .
Zoetermeer, 29 oktober 2009
voorzitter
secretaris