Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Hygiënebesluit drinkwateronderzoek (PPE) 2009

Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 29 oktober 2009 tot vaststelling van voorschriften inzake het verrichten van onderzoek naar het drinkwater van pluimvee (Hygiënebesluit drinkwateronderzoek (PPE) 2009)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 2, eerste lid, onder l., en tweede lid van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 en artikel 2, eerste lid, onder l., en tweede lid, van de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij (PPE) 2009;
Besluit:
Artikel 1
a. een gesloten drinkwatersysteem: een drinkwatersysteem dat vanaf de drinkwaterleiding tot aan het drinkpunt in de stal gesloten is. Voor het toedienen van medicijnen mag hierop een dosator, voorraadof mengvat worden aangesloten. Deze dienen echter wel voorzien te zijn van een goed sluitend deksel.
b. een open drinkwatersysteem: • een drinkwatersysteem dat geen goed sluitend deksel heeft; of,
• een drinkwatersysteem dat open verbindingen heeft vanaf de drinkwaterleiding tot het drinkpunt in de stal.
1.
Dit besluit neemt de terminologie, als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 en de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij (PPE) 2009 , over, en verstaat onder pluimvee mede kalkoenen en verstaat voorts onder:
1.
Ter waarborging van de kwaliteit van het drinkwater voor pluimvee, is de ondernemer verantwoordelijk voor het nemen van de volgende maatregelen:
a. Indien gebruik wordt gemaakt van een gesloten drinkwatersysteem in combinatie met drinkwater van het openbaar waterleidingnet wordt één maal per kalenderjaar in één stal een bacteriologisch drinkwateronderzoek uitgevoerd, tenzij tijdens iedere leegstandperiode ieder drinkwatersysteem in alle stallen wordt gereinigd en ontsmet.
b. Indien gebruik wordt gemaakt van een gesloten drinkwatersysteem in combinatie met drinkwater van een eigen bron wordt één maal per kalenderjaar per bron een chemisch drinkwateronderzoek uitgevoerd en wordt per bron in één stal een bacteriologisch drinkwateronderzoek uitgevoerd.
c. Indien gebruik wordt gemaakt van een open drinkwatersysteem in combinatie met drinkwater van het openbaar waterleidingnet wordt één maal per kalenderjaar in alle stallen een bacteriologisch drinkwateronderzoek uitgevoerd.
d. Indien gebruik wordt gemaakt van een open drinkwatersysteem in combinatie met drinkwater van een eigen bron wordt één maal per kalenderjaar per bron een chemisch drinkwateronderzoek uitgevoerd en wordt in alle stallen een bacteriologisch drinkwateronderzoek uitgevoerd.
2.
De in het eerste lid bedoelde drinkwateronderzoeken vinden plaats door het nemen van watermonsters en analyse van de genomen monsters.
3.
Een schematische weergave van het bepaalde in het eerste lid is opgenomen in Bijlage I .
1.
De monstername als bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt hetzij door de ondernemer hetzij door een HOSOWO-instantie in opdracht van de ondernemer uitgevoerd.
2.
De monstername als bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt uitgevoerd overeenkomstig de wijze voorgeschreven in Bijlage II .
3.
De analyse van het monster als bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt uitgevoerd door een HOSOWO-instantie.
1
De resultaten van de analyse van het monster behorende bij een chemisch drinkwateronderzoek en een bacteriologisch drinkwateronderzoek voldoen aan de bacteriologische en chemische normen, zoals opgenomen in Bijlage III .
2.
Indien de resultaten van de analyse behorende bij een chemisch drinkwateronderzoek niet voldoen aan de chemische normen, dan neemt de ondernemer maatregelen teneinde te bewerkstelligen dat de chemische waarden van het drinkwater voldoen aan de gestelde normen.
3.
Nadat de ondernemer de maatregelen, zoals bedoeld in het tweede lid, heeft genomen, wordt, binnen acht weken nadat de ondernemer kennis heeft genomen van de resultaten van de analyse, opnieuw een chemisch drinkwateronderzoek uitgevoerd.
4.
Indien de resultaten van de analyse behorende bij een bacteriologisch drinkwateronderzoek niet voldoen aan de bacteriologische normen, wordt door de ondernemer, tijdens de eerstvolgende leegstandperiode, het drinkwatersysteem gereinigd en ontsmet.
1.
Het Hygiënebesluit drinkwateronderzoek (PPE) 2007 wordt ingetrokken.
2.
Elke verwijzing naar het Hygiënebesluit drinkwateronderzoek (PPE) 2007 in de regelgeving van het productschap wordt geacht te verwijzen naar het Hygiënebesluit drinkwateronderzoek (PPE) 2009.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Hygiënebesluit drinkwateronderzoek (PPE) 2009.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 29 oktober 2009
voorzitter
secretaris