Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Hoofdstuk I. Algemeen
Artikel 1
Hoofdstuk II. Het bestuur
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Hoofdstuk III. Advisering stimuleringssubsidies
Artikel 7
1A. Commissie stimuleringssubsidies
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
1B. De selectiecommissies stimuleringssubsidies
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
2. Bijzondere commissie voor specifieke stimuleringssubsidies
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31
Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34
Hoofdstuk IV. De commissie subsidies buitenland
Artikel 35
Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38
Artikel 39
Artikel 40
Artikel 41
Artikel 42
Hoofdstuk V. Adviescommissies bijzondere projecten
Artikel 43
Hoofdstuk VI. Bezwaar
Artikel 44
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Huishoudelijk reglement Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 7 december 2016. U leest nu de tekst die gold op 6 december 2016.
Huishoudelijk reglement Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst
Ter uitwerking van artikel 11 van de Statuten van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst verleden bij notariële akte van 29 april 1997
1.
Het bestuur van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, verder te noemen het Fonds, kan in overeenstemming met artikel 2 van de statuten
a. Stimuleringssubsidies verstrekken aan beeldend kunstenaars en bemiddelaars voor het ontplooien van bijzondere artistieke activiteiten, dan wel om zich gedurende een periode geheel te kunnen wijden aan hun artistieke ontwikkeling.
b. Subsidies buitenland verstrekken aan beeldend kunstenaars en bemiddelaars voor deelname aan door het Fonds geïnitieerde projecten in het buitenland
c. Bijzondere tijdelijke dan wel structurele projecten, al dan niet in samenwerking met derden ontplooien.
2.
Bij het verstrekken van de in het vorige lid in onderdeel a, b en c bedoelde middelen van het Fonds ziet het bestuur erop toe dat aan de verschillende facetten van de beeldende kunsten de nodige aandacht zal worden geschonken.
Artikel 2
Het secretariaat van het bestuur wordt gevoerd door het fondsbureau. Van het ter bestuursvergadering verhandelde en beslotene worden notulen gemaakt, die door de voorzitter worden ondertekend.
Artikel 3
De vergaderingen van het bestuur zijn niet openbaar.
Al hetgeen de leden van het bestuur uit hoofde van deze functie ter kennis komt is strikt vertrouwelijk.
1.
Het bestuur benoemt de leden van de selectiecommissie als bedoeld in hoofdstuk III 1 B alsmede de leden van de adviesorganen als bedoeld in de hoofdstukken III 1 A, III 2, IV en V.
2.
Alle taken en bevoegdheden van het bestuur ten aanzien van de verlening van stimuleringssubsidies zijn nader bepaald in de regeling stimuleringssubsidies .
3.
Alle taken en bevoegdheden van het bestuur ten aanzien van de subsidies buitenland zijn nader bepaald in de regeling subsidies buitenland .
4.
Alle taken en bevoegdheden van het bestuur ten aanzien van de bijzondere projecten zijn nader bepaald in diverse specifieke regelingen en in de regeling ondersteuning tijdelijke bijzondere projecten.
Artikel 5
De bestuursleden genieten per vergadering waarbij zij als zodanig aanwezig zijn uit de middelen van de stichting een door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vast te stellen vergoeding, alsmede een vergoeding van de reis en verblijfskosten overeenkomstig het Reisbesluit van 1971, categorie A.
Artikel 6
Het bestuur vermeldt in het jaarverslag van de stichting alle toekenningen van stimuleringssubsidies, en subsidies buitenland, alsmede de namen van diegenen die in het kader van de bijzondere projecten een subsidie hebben ontvangen en de activiteiten die in het kader van de bijzondere projecten zijn ontplooid in het jaar waarop dat jaarverslag betrekking heeft, onder vermelding van de totaalbedragen uitgegeven per subsidiesoort, en van de namen van de ontvangers van een subsidie per subsidiesoort. Voorts doet het bestuur in bedoeld jaarverslag opgave van het bedrag dat in het desbetreffende jaar, besteed is aan de verstrekkingen op basis van toegekende basissubsidies.
Artikel 7
In verband met advisering over toekenning van stimuleringssubsidies benoemt het bestuur de volgende adviescommissies
1. De Commissie Stimuleringssubsidies, onderverdeeld in subcommissies en werkgroepen.
2. Bijzondere Commissies voor specifieke stimuleringssubsidies,
1.
In verband met advisering over toekenning van stimuleringssubsidies benoemt het bestuur na daartoe een openbare oproep te hebben gedaan en op voordracht van de selectiecommissie als bedoeld in artikel 20 een adviescommissie, hierna te noemen de Commissie Stimuleringssubsidies.
2.
De commissie bestaat uit:
a. een voorzitter; en
b. een door het bestuur te bepalen minimumaantal leden, zijnde personen die naast een brede kennis van de eigentijdse beeldende kunsten ook beschikken over een specifieke deskundigheid op een onderdeel daarvan als bedoeld in artikel 9.
3.
De commissie bestaat uit een aantal werkgroepen, zoveel als, gelet op het aantal subsidieaanvragen en de tijdsduur die met de behandeling van de aanvragen is gemoeid, nodig is.
4.
Een werkgroep bestaat uit een voorzitter en minimaal 4 leden.
1.
In de Commissie Stimuleringssubsidies is deskundigheid op het gebied van de volgende disciplines vertegenwoordigd:
teken-, schilder- en grafische kunsten;
beeldhouwkunst;
niet-traditionele vormen van beeldende kunst;
fotografie;
audiovisuele en nieuwe media;
beeldende kunst-toepassingen;
kunst in de openbare ruimte.
2.
[Vervallen.]
3.
[Vervallen.]
1.
Het bestuur benoemt de voorzitter van de Commissie Stimuleringssubsidies en ontslaat deze.
2.
De voorzitter wordt benoemd voor een periode van twee jaar en kan eenmaal voor een periode van twee jaar worden herbenoemd.
3.
De voorzitter is tevens voorzitter van de werkgroepen.
1.
Het bestuur benoemt de leden van de Commissie Stimuleringssubsidies en ontslaat deze.
2.
De leden van de Commissie Stimuleringssubsidies worden benoemd voor een periode van twee jaar en kunnen twee keer worden herbenoemd voor een periode van één jaar.
3.
Het bestuur kan op gelijke wijze als voor leden is bepaald een of meer plaatsvervangers benoemen die commissieleden kunnen vervangen.
4.
Niet tot lid van de commissie stimuleringssubsidies kan worden benoemd:
a. een lid van het bestuur;
b. een lid van de selectiecommissie stimuleringssubsidies, als bedoeld in artikel 20 en verder;
c. diegene die korter dan 10 jaar geleden twee jaar of langer lid is geweest van de Commissie Stimuleringssubsidies.
5.
Bij tussentijdse benoemingen houdt het bestuur rekening met de laatst ontvangen voordracht van de selectiecommissie, als bedoeld in artikel 20.
6.
Na overleg met de voorzitter wijst het Fonds uit de leden van de werkgroepen hiervoor plaatsvervangende voorzitters aan.
Artikel 12
De werkgroepen hebben tot taak het bestuur te adviseren over de voorgelegde subsidie aanvragen met inachtneming van het bepaalde in de regeling stimuleringssubsidies .
1.
De werkgroepen dienen voor een door het bestuur te bepalen datum hun adviezen en aanbevelingen schriftelijk ter kennis te brengen van het bestuur.
2.
De werkgroepen dienen zich bij hun oordeel over een aanvraag te baseren op de door de aanvrager verstrekte gegevens, de visuele documentatie van kunstwerken en eventueel aanvullende informatie. Voorzover van toepassing, betrekken de werkgroepen bij hun advies ook het verslag naar aanleiding van het atelierbezoek als bedoeld in artikel 14 lid 2.
3.
Al hetgeen de leden van de Commissie en de werkgroepen Stimuleringssubsidies uit hoofde van deze functie ter kennis komt is strikt vertrouwelijk.
1.
De vergaderingen van de commissie en de werkgroepen zijn niet openbaar.
2.
Leden van de werkgroepen bezoeken de ateliers/studio’s van de aanvragers of voeren een aanvullend gesprek met aanvragers voorzover dit voor een verantwoorde advisering noodzakelijk is, en brengen hiervan verslag uit aan de werkgroep.
Artikel 15
Indien in de vergadering van de Commissie Stimuleringssubsidies of een werkgroep zaken aan de orde komen waarbij een lid van de commissie of werkgroep of familieleden van dit commissie- of werkgroeplid tot in de tweede graad, dan wel iemand waarmee dit lid een duurzame relatie onderhoudt en het desbetreffende lid een direct financieel belang bij toekenning zou kunnen hebben, dient dit lid bij de behandeling van deze zaak de voorzitter daarvan op de hoogte te stellen. Het betrokken commissie- of werkgroeplid woont het onderdeel van de vergadering, waarin die aanvraag behandeld wordt, niet bij.
1.
De werkgroep stelt de adviezen als bedoeld in artikel 12 vast bij meerderheid van stemmen. Adviezen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
2.
Ieder lid, dan wel plaatsvervangend lid van de werkgroep, alsmede de voorzitter heeft één stem.
3.
Wanneer geen stemmenmeerderheid als bedoeld in het eerste lid wordt bereikt, brengt de werkgroep een negatief advies uit.
4.
De stemverhouding, alsmede de overwegingen die tot het uiteindelijke advies hebben geleid worden door de secretaris als bedoeld in artikel 18 lid 2 genotuleerd.
5.
Ieder lid van de werkgroep is bevoegd een afwijkende mening in de
adviezen op te doen nemen.
Artikel 17
Geldige adviezen van een werkgroep kunnen slechts tot stand komen indien minimaal vierstemgerechtigde personen aanwezig zijn.
1.
De werkgroep vergadert zo vaak het Fonds dit nodig acht.
2.
Het bestuur voegt uit het personeel van het fondsbureau een secretaris toe aan elke werkgroep. De secretaris roept op tot de vergaderingen. Hij maakt van het ter vergadering verhandelde notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend.
Artikel 19
De leden van de Commissie Stimuleringssubsidies en de werkgroepen genieten per vergadering waarop zij als zodanig aanwezig zijn uit de middelen van de stichting een door het bestuur, na voorafgaande toestemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, vast te stellen vergoeding, alsmede een vergoeding van de reis- en verblijfskosten overeenkomstig het Reisbesluit van 1971, categorie A.
1.
Er is een selectiecommissie stimuleringssubsidies ten behoeve van de selectie van leden voor de Commissie Stimuleringssubsidies.
2.
De selectiecommissie stimuleringssubsidies bestaat uit de directeur van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst als voorzitter zonder stemrecht, of een door hem aan te wijzen plaatsvervanger, drie leden en de voorzitter van de Commissie Stimuleringssubsidies als waarnemer zonder stemrecht.
3.
Met uitzondering van de voorzitter worden de leden van de selectiecommissie benoemd voor een periode van twee jaar en kunnen tweemaal worden herbenoemd voor een periode van één jaar.
4.
Het bestuur nodigt tenminste de volgende organisaties uit om, op basis van een vast te stellen functieprofiel, minimaal twee en maximaal drie voordrachten te doen voor de selectie, bedoeld in het eerste lid:
a. Federatie voor beroepsverenigingen;
b. andere (overkoepelende) organisaties, zoals bijvoorbeeld de Museumvereniging, de Nederlandse vereniging van galeriehouders, de bond van galeriehouders, de Academies, de provinciale culturele raden.
5.
Een lid van de Commissie Stimuleringssubsidies kan niet tot lid van de selectiecommissie stimuleringssubsidies worden benoemd.
Artikel 21
De selectiecommissie stimuleringssubsidies heeft tot taak de naar aanleiding van een door het bestuur gedane openbare oproep binnengekomen sollicitaties te beoordelen en zo nodig zelf kandidaten te benaderen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 voor elke plaats in een werkgroep een kandidaat of kandidaten voor te dragen die beschikt onderscheidenlijk beschikken over een specifieke deskundigheid op een onderdeel van de eigentijdse beeldende kunsten als bedoeld in artikel 9.
1.
De selectiecommissie stimuleringssubsidies vergadert zo vaak de voorzitter dit nodig acht.
2.
De vergaderingen van de selectiecommissie stimuleringssubsidies zijn niet openbaar.
3.
Het secretariaat van de selectiecommissie stimuleringssubsidies wordt gevoerd door het fondsbureau. De secretaris roept op tot de vergaderingen. Hij maakt van het ter vergadering verhandelde notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend.
Artikel 23
Al hetgeen de leden van de selectiecommissie stimuleringssubsidies uit hoofde van deze functie ter kennis komt is strikt vertrouwelijk.
Artikel 24
De leden van de selectiecommissie stimuleringssubsidies genieten per vergadering waarop zij als zodanig aanwezig zijn uit de middelen van de stichting een door het bestuur, na voorafgaande toestemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, vast te stellen vergoeding, alsmede een vergoeding van de reis? en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit 1971, categorie.
1.
In verband met de advisering over specifieke subsidiesoorten kan het bestuur adviescommissies in het leven roepen, die uitsluitend over deze subsidie adviseren, hierna te noemen Speciale Commissie.
2.
Een Speciale Commissie bestaat uit een voorzitter en minimaal vier leden, met een brede kennis van de hedendaagse beeldende kunsten.
3.
Het bestuur kan op gelijke wijze als voor leden is bepaald een of meer plaatsvervangers benoemen.
1.
Het bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van een Speciale Commissie
2.
De leden en de voorzitter worden benoemd voor een periode van twee jaar en kunnen tweemaal voor een periode van één jaar worden herbenoemd.
3.
Een lid van het bestuur kan niet tot lid van een Speciale Commissie worden benoemd.
4.
Het bestuur wijst uit de leden van een Speciale Commissie een plaatsvervangend voorzitter aan.
Artikel 27
De Speciale Commissies hebben tot taak om, met inachtneming van het bepaalde in de Regeling Stimuleringssubsidies het bestuur te adviseren over aanvragen van de specifieke subsidie, waarvoor de Commissie in het leven is geroepen.
1.
Een Speciale Commissie dient voor een door het bestuur te bepalen datum zijn adviezen schriftelijk ter kennis van het bestuur te brengen.
2.
Een Speciale Commissie dient zich bij zijn oordeel over aanvragen te baseren op de door de kunstenaar verstrekte documentatiegegevens, het beeldmateriaal, de plannen en eventueel aanvullende informatie.
1.
Een Speciale Commissie vergadert zo vaak de het Fonds dit noodzakelijk acht.
2.
Het bestuur voegt uit het personeel van het fondsbureau een secretaris toe aan elke Speciale Commissie. De secretaris roept op tot vergaderingen. Hij maakt van het ter vergadering verhandelde notulen op, die door hem en de voorzitter worden getekend.
3.
De vergaderingen van de Speciale Commissies zijn niet openbaar.
4.
Al hetgeen de leden van de Speciale Commissies uit hoofde van deze functie ter kennis komt, is strikt vertrouwelijk.
Artikel 30
Indien in een vergadering van een Speciale Commissie zaken aan de orde komen waarbij een lid van deze Commissie of familieleden van dit commissielid tot in de tweede graad, dan wel iemand waarmee dit lid een duurzame relatie heeft betrokken is en het desbetreffende lid dientengevolge een direct financieel belang bij toekenning van een subsidie zou kunnen hebben, dient dit lid bij de aanvang van de behandeling van deze zaak de voorzitter daarvan op de hoogte te stellen.
Het betrokken werkgroeplid woont het onderdeel van de vergadering, waarin de kunstenaar behandeld wordt, niet bij.
1.
Een Speciale Commissie stelt de adviezen vast met meerderheid van stemmen. Adviezen worden getekend door de secretaris en de voorzitter.
2.
Elk lid heeft één stem.
3.
Wanneer geen stemmenmeerderheid als bedoeld in het eerste lid wordt bereikt, wordt een negatief advies uitgebracht.
4.
De stemverhouding, alsmede de overwegingen die tot het uiteindelijke advies hebben geleid worden door de secretaris als bedoeld in artikel 33 lid 2 genotuleerd.
5.
Ieder lid van een Speciale Commissie is bevoegd een afwijkende mening in de
adviezen op te doen nemen.
1.
Geldige adviezen kunnen slechts tot stand komen indien minimaal vier stemgerechtigde personen aanwezig zijn.
1.
Een Speciale Commissie vergadert zo vaak het Fonds dit nodig acht.
2.
Het bestuur voegt uit het personeel van het fondsbureau een secretaris toe aan elke Speciale Commissie. De secretaris roept op tot de vergaderingen. Hij maakt van het ter vergadering verhandelde notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend.
Artikel 34
De leden van de Speciale Commissie genieten per vergadering, waarop zij als zodanig aanwezig zijn, uit de middelen van de stichting, een door het bestuur, na voorafgaande toestemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vast te stellen vergoeding, alsmede een vergoeding van de reis- en verblijfskosten overeenkomstig het Reisbesluit van 1971, categorie A.
1.
In verband met de advisering over de uitzending naar de buitenlandse ateliers en overige door het Fonds geïnitieerde buitenlandse activiteiten, benoemt het bestuur een adviescommissie, hierna te noemen de commissie buitenland.
2.
Deze commissie bestaat uit een poule van minimaal tien leden, met een brede kennis van de hedendaagse beeldende kunsten.
3.
Uit de in het eerste lid bedoelde adviescommissie worden werkgroepen samengesteld die adviseren over de uitzending naar de afzonderlijke buitenlandse ateliers. Verder te noemen werkgroepen buitenland.
4.
De werkgroepen bestaan uit een voorzitter en minimaal 3 leden.
5.
Het bestuur kan op gelijke wijze als voor leden is bepaald een of meer plaatsvervangers benoemen.
6.
Aan de werkgroep kan eventueel een vertegenwoordiger van de desbetreffende instelling worden toegevoegd, dan wel als lid dan wel als adviseur.
7.
Voor specifieke activiteiten, zoals de selectie van deelnemers aan de multidisciplinaire studiereis kan een ad hoc werkgroep worden ingesteld.
1.
Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de commissie en de werkgroepen buitenland.
2.
De leden en de voorzitter worden benoemd voor een periode van twee jaar en kunnen éénmaal voor een periode van één jaar worden herbenoemd.
3.
Een lid van het bestuur kan niet tot lid van een commissie buitenland worden benoemd.
Artikel 37
De werkgroepen buitenland hebben tot taak om, met inachtneming van het bepaalde in de regeling subsidies buitenland , het bestuur voordrachten te doen voor het verblijf in de buitenlandateliers, voor deelname aan multidisciplinaire studiereizen en voor andere (mede) door het Fonds geïnitieerde projecten in het buitenland.
1.
De werkgroepen buitenland dienen voor een door het bestuur te bepalen datum hun adviezen schriftelijk ter kennis van het bestuur te brengen.
2.
De werkgroepen buitenland dienen zich bij hun oordeel over aanvragen of voordrachten te baseren op de door de kunstenaar verstrekte documentatiegegevens, het beeldmateriaal, de plannen en eventueel aanvullende informatie.
1.
Een werkgroep buitenland vergadert zo vaak het Fonds dit noodzakelijk acht.
2.
Het bestuur voegt uit het personeel van het fondsbureau een secretaris toe aan elke werkgroep buitenland. De secretaris roept op tot vergaderingen. Hij maakt van het ter vergadering verhandelde notulen op, die door hem en de voorzitter worden getekend.
3.
De vergaderingen van de werkgroepen buitenland zijn niet openbaar.
4.
Al hetgeen de leden van de werkgroepen buitenland ter uit hoofde van deze functie ter kennis komt, is strikt vertrouwelijk.
Artikel 40
Indien in een vergadering van een werkgroep zaken aan de orde komen waarbij een lid van de werkgroep of familieleden van dit werkgroeplid tot in de tweede graad, dan wel iemand waarmee dit lid een duurzame relatie heeft betrokken is en het desbetreffende lid dientengevolge een direct financieel belang bij toekenning van een subsidie buitenland zou kunnen hebben, dient dit lid bij de aanvang van de behandeling van deze zaak de voorzitter daarvan op de hoogte te stellen.
Het betrokken werkgroeplid woont het onderdeel van de vergadering, waarin de kunstenaar behandeld wordt, niet bij.
1.
De werkgroepen buitenland stellen de adviezen vast met meerderheid van stemmen. Adviezen worden getekend door de secretaris en de voorzitter.
2.
Elk lid heeft één stem.
3.
Wanneer geen stemmenmeerderheid als bedoeld in het eerste lid wordt bereikt, wordt een negatief advies uitgebracht.
4.
Indien een werkgroep buitenland uit vier of minder leden bestaat kunnen geldige adviezen slechts tot stand komen indien minimaal drie stemgerechtigde personen aanwezig zijn.
5.
Indien een werkgroep buitenland uit vier of meer leden bestaat kunnen geldige adviezen slechts tot stand komen indien minimaal vier stemgerechtigde personen aanwezig zijn.
6.
De stemverhouding, alsmede de overwegingen die tot het uiteindelijke advies hebben geleid worden door de secretaris als bedoeld in artikel 39 lid 2 genotuleerd.
7.
Ieder lid van een werkgroep buitenland is bevoegd een afwijkende mening in de adviezen op te doen nemen.
Artikel 42
De leden van de commissie subsidies buitenland genieten per vergadering, waarop zij als zodanig aanwezig zijn, uit de middelen van de stichting, een door het bestuur, na voorafgaande toestemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vast te stellen vergoeding, alsmede een vergoeding van de reis- en verblijfskosten overeenkomstig het Reisbesluit van 1971, categorie A.
1.
Voor de advisering in het kader van de regeling ondersteuning tijdelijke bijzondere projecten benoemt het bestuur een adviescommissie.
2.
De taken en werkwijze van deze commissie staan beschreven in regeling ondersteuning tijdelijke bijzondere projecten.
3.
De taken en werkwijze van de adviescommissies van de structurele bijzondere regelingen, zoals de Fondsprijzen staan in de desbetreffende regelingen beschreven.
1.
Het maken van bezwaar geschiedt doordat een belanghebbende daartoe tijdig een bezwaarschrift indient bij het Fonds.
2.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop de beslissing schriftelijk bekend is gemaakt.
3.
De belanghebbende, die meent dat het Fonds niet binnen de in de regelingen gestelde termijn heeft beschikt kan daartegen bezwaar maken bij het Fonds. Het Fonds blijft in een dergelijk geval verplicht om een besluit te nemen.
4.
Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar;
e. een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft.
5.
Voordat het Fonds op het bezwaar beslist stelt zij belanghebbenden in de gelegenheid om gehoord te worden.
6.
Van het horen kan worden afgezien, indien:
a. het bezwaarschrift kennelijk niet ontvankelijk is;
b. het bezwaar kennelijk ongegrond is;
c. de belanghebbenden hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord, of;
d. aan het bezwaar volledig tegemoet gekomen wordt en andere belanghebbende daardoor niet in hun belang worden geschaad.
7.
Het Fonds kan een bezwaarschrift ter advisering voorleggen aan een adviescommissie, zoals bedoeld in de statuten.
8.
Het Fonds bepaalt dat het horen geschiedt door:
a. een persoon die niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is, of,
b. meer dan één persoon van wie de meerderheid, onder wie degene die het horen leidt, niet bij het bestreden besluit betrokken is geweest.
9.
Van het horen wordt een verslag opgemaakt wat ter goedkeuring aan de indiener wordt toegezonden.
10.
De beslissing op het bezwaarschrift geschiedt binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift; deze termijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de indiener verzocht is zijn verzuim te herstellen, zoals bedoeld in artikel 6:6 in de Awb tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. Verder uitstel is mogelijk voorzover de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daarmee niet in hun belangen worden geschaad of daarmee instemmen.