{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. indiening aanvraag
Artikel 2. indientermijn
Artikel 3. behandeling in rondes
Artikel 4. advisering
Artikel 5. beoordeling
Artikel 6. hoogte bijdrage
Artikel 7. bezwaarprocedure
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Huishoudelijk reglement Mondriaan Stichting 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Huishoudelijk reglement Mondriaan Stichting 2008
Het Bestuur van de Mondriaan Stichting,
Heeft op 24 september 2008 vastgesteld:
Artikel 1. indiening aanvraag
Aanvragen kunnen worden ingediend door het insturen van een aanvraagformulier, met daarbij een begroting die voldoet aan de gestelde eisen.
1.
Aanvragen moeten uiterlijk drie maanden voor aanvang van de activiteit ontvangen zijn door de Mondriaan Stichting.
2.
Aanvragen voor incidentele aankopen moeten zo spoedig mogelijk worden ingediend, maar in ieder geval voordat de aankoop geldig is overeengekomen. In geval van twijfel besluit de Mondriaan Stichting of de aanvraag voldoende tijdig is ontvangen.
3.
In afwijking van het eerste lid moeten aanvragen voor standpresentaties op kunst- en vormgevingsbeurzen uiterlijk 1 maand voor aanvang van de beurs door de Mondriaan Stichting zijn ontvangen.
4.
Aanvragen op grond van deze regeling komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking, voor zover deze vóór 1 december 2012 zijn ingediend.
1.
Aanvragen voor programmeringen en tijdschriften kunnen eenmaal per jaar worden ingediend.
2.
Aanvragen voor structurele aankopen en de KunstKoopRegeling kunnen eenmaal per twee jaar worden ingediend.
3.
Als de behandeling in rondes plaatsvindt worden aanvragen in onderlinge afweging beoordeeld.
Artikel 4. advisering
De Mondriaan Stichting legt aanvragen in beginsel voor inhoudelijke beoordeling voor aan een adviescommissie of adviseur. In het kader van een integrale afweging met het oog op de gestelde prioriteiten kan het bestuur ook direct voorzien in de afhandeling van aanvragen.
Bij de benoeming van een adviescommissie wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de commissie. Adviseurs worden benoemd in verband met hun deskundigheid op het terrein waarover zij worden geacht te adviseren.
1.
De Mondriaan Stichting toetst bij alle aanvragen of de aanvrager ontvankelijk is en of de aanvraag binnen de ondersteuningsmogelijkheden van een van de deelreglementen valt.
2.
Aanvragen die voldoen aan de eisen uit het eerste lid worden inhoudelijk getoetst aan de criteria die voor de specifieke categorie gelden. Hiertoe kan de Mondriaan Stichting de aanvraag voorleggen aan een adviescommissie of adviseur, die de mate waarin de aanvraag voldoet aan de specifieke criteria die hiervoor zijn geformuleerd beoordeelt.
3.
De adviescommissie of adviseur toetst aanvragen aan het betreffende deelreglement, en neemt in overweging hoe de aanvraag zich verhoudt tot andere, soortgelijke activiteiten.
4.
De Mondriaan Stichting kan de adviescommissie of adviseur verzoeken bij de verdeling van de beschikbare budgetten rekening te houden met door de stichting gestelde prioriteiten.
5.
De Mondriaan Stichting betrekt het ontvangen advies in haar uiteindelijke oordeel.
Artikel 6. hoogte bijdrage
De Mondriaan Stichting bepaalt de hoogte van het toegezegde bedrag op basis van alle beschikbaar zijnde gegevens. Als de behandeling in rondes plaatsvindt wordt bij het vaststellen van het bedrag van de toezegging betrokken hoe de aanvraag zich verhoudt tot andere ingediende aanvragen en de hoogte van het beschikbare budget.
Artikel 7. bezwaarprocedure
Tegen besluiten van de Mondriaan Stichting kan binnen zes weken bezwaar worden aangetekend door een brief met daarin de gronden voor het bezwaar te zenden aan de Mondriaan Stichting. Beslissingen op bezwaar worden genomen door het bestuur.
Artikel 8
Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2015.
Het
Bestuur van de Mondriaan Stichting