Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Indiening aanvraag
2. Indientermijn
3. Behandeling in rondes
4. Advisering
5. Beoordeling
6. Hoogte bijdrage
7. Bezwaarprocedure
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Huishoudelijk Reglement Mondriaan Stichting

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 7 december 2016. U leest nu de tekst die gold op 6 december 2016.
Huishoudelijk Reglement Mondriaan Stichting
1. Aanvragen kunnen worden ingediend door het insturen van een bij de Mondriaan Stichting op te vragen aanvraagformulier, met daarbij een begroting die voldoet aan de door de Mondriaan Stichting gestelde eisen.
2. In door de Mondriaan Stichting te bepalen gevallen kan het invullen van het aanvraagformulier achterwege blijven en worden volstaan met een projectbeschrijving.
1. Aanvragen moeten uiterlijk drie maanden voor aanvang van de activiteit ontvangen zijn door de Mondriaan Stichting.
2. Aanvragen voor incidentele aankopen moeten zo spoedig mogelijk worden ingediend, maar in ieder geval voordat de aankoop geldig is overeengekomen. In geval van twijfel besluit de Mondriaan Stichting of de aanvraag voldoende tijdig is ontvangen.
3. In afwijking van het eerste lid moeten aanvragen voor standpresentaties op kunst- en vormgevingsbeurzen uiterlijk 1 maand voor aanvang van de beurs door de Mondriaan Stichting zijn ontvangen.
4. De eis uit het eerste lid geldt niet voor aanvragen die in een of meer rondes worden behandeld. Hiervoor stelt de Mondriaan Stichting jaarlijks uiterste indiendata vast.
1. Aanvragen voor publicaties worden in meerdere rondes per jaar behandeld.
2. Aanvragen voor programma’s, tijdschriften en collectieonderzoek kunnen eenmaal per jaar worden ingediend.
3. Aanvragen voor structurele aankopen kunnen eenmaal per twee jaar worden ingediend.
4. Als de behandeling in rondes plaatsvindt worden aanvragen in onderlinge afweging beoordeeld.
1. De Mondriaan Stichting legt reguliere aanvragen in beginsel ter advisering voor aan een adviescommissie of adviseur. In het kader van een integrale afweging met het oog op de gestelde prioriteiten kan het bestuur ook direct voorzien in de afhandeling van aanvragen.
2. Bij de benoeming van een adviescommissie wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de commissie.
3. Adviseurs worden benoemd in verband met hun deskundigheid op het terrein waarover zij worden geacht te adviseren.
1. De Mondriaan Stichting toetst bij alle aanvragen of de aanvrager ontvankelijk is en of de aanvraag binnen de ondersteuningsmogelijkheden van een van de deelreglementen valt.
2. Aanvragen die voldoen aan de eisen uit het eerste lid worden inhoudelijk getoetst aan de criteria die voor de specifieke categorie gelden. Hiertoe kan de Mondriaan Stichting de aanvraag voorleggen aan een adviescommissie of adviseur die een oordeel wordt gevraagd over de mate waarin de aanvraag voldoet aan de specifieke criteria die hiervoor zijn geformuleerd.
3. De adviescommissie of adviseur toetst aanvragen per stuk aan het betreffende deelreglement, en neemt in overweging hoe de aanvraag zich verhoudt tot andere, soortgelijke activiteiten.
4. De Mondriaan Stichting kan de adviescommissie of adviseur verzoeken bij de verdeling van de beschikbare budgetten rekening te houden met door de stichting gestelde prioriteiten.
5. De Mondriaan Stichting betrekt het ontvangen advies in haar uiteindelijke oordeel.
1. De Mondriaan Stichting bepaalt de hoogte van het toegezegde bedrag op basis van alle beschikbaar zijnde gegevens.
2. Als de behandeling in rondes plaatsvindt wordt bij het vaststellen van het bedrag van de toezegging betrokken hoe de aanvraag zich verhoudt tot andere ingediende aanvragen en de hoogte van het beschikbare budget.
7. Bezwaarprocedure
Tegen besluiten van de Mondriaan Stichting kan bezwaar worden aangetekend door een brief met daarin de gronden voor het bezwaar te zenden aan de secretaris van het bestuur.