Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Het niet langer van toepassing zijn van de tax sparing credit bepalingen in het belastingverdrag Nederland-Israël

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 20 juli 2006. U leest nu de tekst die gold op 19 juli 2006.
Het niet langer van toepassing zijn van de tax sparing credit bepalingen in het belastingverdrag Nederland-Israël De Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken geeft namens de Staatssecretaris van Financiën kennis van het volgende.
Het op 2 juli 1973 tussen Nederland en Israël gesloten verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen, zoals gewijzigd bij Protocol van 16 januari 1996 (Trb. 1996, 30), bevat in artikel 26, onderdeel A, vierde en vijfde lid, bepalingen op grond waarvan inwoners van Nederland in aanmerking kunnen komen voor een tax sparing credit voor Israëlische dividenden, rente en royalties.
In bovenvermeld belastingverdrag en het daarbij behorende wijzigingsprotocol (Artikel II) zijn Nederland en Israël overeengekomen dat in het jaar 2000 tussen beide landen overleg zou plaatsvinden ten einde te onderzoeken of, in het licht van de dan heersende omstandigheden, daaronder begrepen de belastingwetgeving van Nederland en Israël en de dan bestaande economische en andere omstandigheden in Israël, de noodzaak bestaat om de tax sparing credit bepalingen te wijzigen. Daarbij is opgenomen dat, indien Nederland en Israël na het verstrijken van twee jaren vanaf het begin van vorenbedoeld overleg geen overeenstemming zouden hebben bereikt dat het, in het licht van bovengenoemde omstandigheden en de overige bepalingen van het verdrag, gerechtvaardigd is de toepassing van de tax sparing credit bepalingen in hun huidige of enigerlei gewijzigde vorm voort te zetten, elke partij de ander kennis mag geven van de opzegging van eerstgenoemde bepalingen. In dat geval houden de betreffende tax sparing credit bepalingen zes maanden na de datum van die kennisgeving op van toepassing te zijn.
Het op basis van het voorgaande sinds 29 mei 2000 opgestarte overleg tussen Nederland en Israël heeft – ook na verlenging van de overlegperiode – niet tot overeenstemming geleid in de hiervoor bedoelde zin. Nederland heeft derhalve Israël kennis gegeven van de opzegging van de tax sparing credit bepalingen. De vereiste opzeggingstermijn is inmiddels verstreken. De bepalingen van artikel 26, vierde en vijfde lid van het belastingverdrag Nederland-Israël zijn met ingang van 1 juni 2004 niet meer toepasbaar.