{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Herziene beleidsregel ontheffingen vervoer van vuurwerk met zeeschepen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 5 december 2008. U leest nu de tekst die gold op 4 december 2008.
Herziene beleidsregel ontheffingen vervoer van vuurwerk met zeeschepen
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
gelet op artikel 9, eerste lid van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, in combinatie met artikel 13, eerste lid van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen;
Besluit:
1.
Op basis van de bij de aanvraag gevoegde informatie wordt de netto explosieve massa voor vuurwerk als volgt bepaald: de sommatie van de totale netto massa in kilogrammen van de explosieve stof in vuurwerk uit de subklassen 1.1 tot en met 1.3 en 50% van de totale netto massa in kilogrammen van de explosieve stof in vuurwerk uit de subklasse 1.4.
2.
In afwijking van het eerste lid, kan op basis van toepassing van de in bijlage 1 opgenomen standaardclassificatie van vuurwerkartikelen de netto explosieve massa voor vuurwerk als volgt worden bepaald: de sommatie van de totale netto massa in kilogrammen van de explosieve stof in vuurwerk uit de subklassen 1.1 tot en met 1.3 en 5% van de totale netto massa in kilogrammen van de explosieve stof in vuurwerk uit de subklasse 1.4.
1.
Voor de toepassing van deze beleidsregel wordt verstaan onder kwetsbare objecten:
a. woningen, niet zijnde bedrijfswoningen;
b. woonketen of woonwagens als bedoeld in de Woningwet ;
c. ligplaatsen als bedoeld in de Huisvestingswet ;
d. gebouwen waar dagopvang van minderjarigen plaatsvindt;
e. gebouwen die uitsluitend of in hoofdzaak gebruikt worden door een onderwijsinstelling;
f. ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en zorginstellingen;
g. andere gebouwen die bestemd zijn voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten;
h. hotels, penitentiaire inrichtingen en asielzoekerscentra;
i. kantoren;
j. winkels, restaurants en cafés;
k. kampeerterreinen;
l. gebouwen ten behoeve van het belijden van godsdienst of levensovertuiging;
m. andere objecten en terreinen die als kwetsbaar moeten worden aangemerkt uit hoofde van de aard van hun functie of de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven;
n. objecten met een hoge infrastructurele waarde, voor zover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval.
2.
De objecten genoemd onder i, j, m en n worden niet aangemerkt als kwetsbaar object voor zover zij zijn gelegen op gronden die in een bestemmingsplan, gemeentelijk structuurplan of bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen ten behoeve van of mede ten behoeve van de vestiging van havengebonden activiteiten.
Artikel 3
Een ontheffing van de maximale hoeveelheden ontplofbare stoffen aan boord van zeeschepen wordt, indien het verzoek geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op het vervoer van vuurwerk van en naar zee, voor vuurwerk uitsluitend verleend indien wordt voldaan aan het bepaalde in deze beleidsregel.
Artikel 4
De belanghebbende richt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen voor verwachte aankomst van het zeeschip in de haven, een complete aanvraag om een ontheffing aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat, te 's-Gravenhage. Deze aanvraag bevat ten minste de volgende in het Nederlands of in het Engels gestelde informatie:
totale hoeveelheid netto explosieve massa,
een correct ingevuld multi-modal dangerous goods form, en
de voorgenomen ligplaats en de afstand tot kwetsbare objecten, gerekend vanaf de plaats waar het vuurwerk aan boord van het zeeschip zich bevindt.
Indien de voorgenomen ligplaats gebaseerd is op toepassing van artikel 1, tweede lid, bevat de aanvraag tevens alle informatie, waaronder paklijsten, benodigd voor het toepassen van de standaardclassificatie van vuurwerkartikelen, zoals opgenomen in bijlage 1 .
Artikel 5
Bij een verzoek om ontheffing wordt de externe veiligheid beoordeeld op basis van de te vervoeren hoeveelheid netto explosieve massa aan boord van het zeeschip, in combinatie met de afstand van de voorgenomen ligplaats tot kwetsbare objecten.
Artikel 6
Op basis van deze beleidsregel gelden voor de voorgenomen ligplaats ten minste de in onderstaande tabel aangegeven afstanden tot kwetsbare objecten, gebaseerd op de netto explosieve massa aan boord van het zeeschip. Bedoelde afstanden worden gemeten vanaf de plaats bij de voorgenomen ligplaats waar het vuurwerk zich aan boord van het zeeschip bevindt.
Afstand tot kwetsbare objecten in meters Maximaal toelaatbare hoeveelheid netto explosieve massa in kg
300 3.000
350 4.000
400 6.000
450 9.000
500 12.000
600 20.000
700 32.000
800 52.000
900 75.000
1000 100.000
1500 300.000
Artikel 7
Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 4 wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
Artikel 8
Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 6 wordt de ontheffing geweigerd.
Artikel 9
De beleidsregel ontheffingen vervoer van vuurwerk met zeeschepen (Stcrt. 2002, 126) wordt ingetrokken.
Artikel 10
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 augustus 2002.
Artikel 11
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: 'Herziene beleidsregel ontheffingen vervoer van vuurwerk met zeeschepen'.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister