Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Titel I. Algemene bepalingen
+ Titel II. De vaststelling van de rechten en de schatting
+ Titel III. Het elders vestigen van bedrijven
+ Titel IV. Het plan van toedeling
+ Titel V. Het opmaken der acte en de overgang van de eigendom
- Titel VI. De herschatting, de lijst der geldelijke regelingen en de acte der geldelijke regelingen
+ Titel VII. De kosten en de herverkavelingsrente
+ Titel VIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Herverkavelingswet Walcheren 1947

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Na voltooiing der terreinwerkzaamheden geeft de herverkavelingscommissie aan de schatters, bedoeld in artikel 21, opdracht tot het herschatten der in het blok gelegen onroerende goederen, naar de toestand waarin zij zich alsdan bevinden. Deze schatting geschiedt naar dezelfde grondslagen als de schatting, genoemd in artikel 22.
2.
De commissie ontwerpt een stelsel van classificatie van de grond en bepaalt van elke klasse de waarde per ha. Zij maakt van deze verrichtingen een proces-verbaal van classificatie op.
3.
De schatters delen de grond aan de hand van het proces-verbaal van classificatie in klassen in.
4.
De gebouwen, werken en beplantingen worden zo nodig afzonderlijk geschat.
Artikel 79
De herverkavelingscommissie gaat daarna zo spoedig mogelijk over tot het opmaken van de lijst der geldelijke regelingen.
Artikel 80
De lijst der geldelijke regelingen houdt in:
1°. de uitkomsten der herschattingen;
2°. de in de artikelen 5 en 6 bedoelde vergoedingen;
3°. de vergoedingen, bedoeld in artikel 14, derde lid, en in artikel 18, derde lid;
4°. de te verrekenen bedragen bedoeld in artikel 19;
5°. de bepalingen der geldelijke gevolgen, voorkomende in de regelingen, bedoeld in artikel 12;
6°. de afkoopsommen van tiendrenten en jachtrenten;
7°. de bedragen der schadevergoedingen, bedoeld in artikel 47, onder c, zoals deze uiteindelijk zijn vastgesteld;
8°. de vergoedingen, bedoeld in het zesde lid van artikel 63;
9°. de vergoedingen voor de overneming van gebouwen, werken en beplantingen;
10°. de vergoedingen voor de overneming van gewassen, afrasteringen en andere prestaties van die aard.
1.
De in het vorige artikel bedoelde lijst der geldelijke regelingen wordt door de herverkavelingscommissie ter kosteloze inzage van een ieder neergelegd.
2.
Van de nederlegging geschiedt openbare en bijzondere kennisgeving op de wijze in het tweede lid van artikel 23 aangegeven.
3.
Op het niet ontvangen van de kennisgeving kan geen beroep worden gedaan.
4.
De lijst der geldelijke regelingen wordt in haar geheel of in uittreksel tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld.
1.
Binnen dertig dagen na de verzending van de bijzondere kennisgeving, in artikel 81 bedoeld, kan iedere belanghebbende schriftelijk zijn bezwaren tegen de lijst der geldelijke regelingen bij de herverkavelingscommissie indienen.
2.
Deze bevoegdheid wordt met aanwijzing van de dag der verzending in de kennisgevingen vermeld.
Artikel 83
Voor zover binnen de termijn en op de wijze, in het vorige artikel bepaald, geen bezwaren zijn ingediend, staat de lijst der geldelijke regelingen vast. Daarvan wordt door de herverkavelingscommissie proces-verbaal opgemaakt.
1.
De herverkavelingscommissie onderzoekt de tijdig ingediende bezwaren en tracht daaromtrent overeenstemming te bereiken.
2.
Indien overeenstemming is verkregen vinden de bepalingen van het vorige artikel overeenkomstige toepassing.
Artikel 85
Indien geen overeenstemming is verkregen, wordt door de herverkavelingscommissie proces-verbaal opgemaakt van het omtrent de ingebrachte bezwaren verhandelde.
Artikel 86
De herverkavelingscommissie zendt zo spoedig mogelijk een afschrift van de lijst der geldelijke regelingen en van de in de artikelen 83, 84 of 85 bedoelde processen-verbaal aan de rechter-commissaris.
1.
Indien binnen de termijn en op de wijze, in artikel 82 bepaald, bezwaren zijn ingediend en hieromtrent niet overeenkomstig artikel 84 overeenstemming is bereikt, bepaalt de rechter-commissaris terstond na ontvangst van de in het vorige artikel bedoelde stukken tijd en plaats der bijeenkomst, waarop de belanghebbenden bij deze bezwaren of hun schriftelijk gemachtigden voor hem kunnen verschijnen, teneinde voorzover nog nodig te geraken tot vaststelling van de lijst der geldelijke regelingen.
2.
Hij doet hiervan mededeling aan de herverkavelingscommissie.
3.
De bekende belanghebbenden bij de in het eerste lid bedoelde bezwaren, worden bij aangetekende brief opgeroepen om in persoon of bij schriftelijk gemachtigde de bijeenkomst bij te wonen.
4.
Op het niet ontvangen van de oproeping kan geen beroep worden gedaan.
5.
In de oproeping wordt opmerkzaam gemaakt op het rechtsgevolg, door de wet aan het niet bijwonen der bijeenkomst verbonden.
6.
De bijeenkomst wordt niet gehouden dan nadat ten minste veertien dagen na de oproeping zijn verstreken.
1.
Op de bepaalde tijd wordt de bijeenkomst gehouden onder voorzitterschap van de rechter-commissaris, bijgestaan door de Griffier der Arrondissements-Rechtbank.
2.
De bijeenkomst wordt bijgewoond door één of meer leden der herverkavelingscommissie met zo nodig één of meer deskundigen.
3.
Indien de werkzaamheden niet op één dag kunnen aflopen, verdaagt de rechter-commissaris de bijeenkomst tot een andere dag zonder nadere oproeping.
4.
Van het verhandelde omtrent elk onderwerp wordt een afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt.
5.
Zij, die niet in persoon noch bij schriftelijk gemachtigde op de bijeenkomst aanwezig zijn, wanneer hun bezwaren worden behandeld, worden geacht die bezwaren te hebben ingetrokken.
6.
Het vorige lid is niet van toepassing ten aanzien van hen, die binnen een week na de dag der bijeenkomst bij aangetekende brief, gericht aan de rechter-commissaris, het niet verschijnen op de bijeenkomst verklaren met een beroep op overmacht en de gegrondheid van deze bewering binnen een door de rechter-commissaris te bepalen termijn aan deze aannemelijk maken.
1.
Voorzover overeenstemming wordt verkregen omtrent de lijst der geldelijke regelingen staat deze vast.
2.
Indien geschil blijft bestaan, verwijst de rechter-commissaris de zaak naar een door hem te bepalen zitting van de rechtbank. Deze verwijzing vervangt de dagvaarding.
Artikel 90
De rechtbank behandelt zaken betreffende de lijst der geldelijke regelingen vóór elke andere, met uitzondering van die betreffende onteigening.
1.
Ten dage dienende lichten zij, met wie geen overeenstemming is verkregen hun standpunt, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijk gemachtigde, mondeling toe.
2.
De rechtbank hoort de vertegenwoordigers van de herverkavelingscommissie.
3.
Uiterlijk een maand na het in het tweede lid genoemde verhoor doet de rechtbank uitspraak.
4.
Indien deze uitspraak van invloed is op de uitkomsten van andere herschattingen, is zij bevoegd hierin wijziging aan te brengen.
5.
De lijst der geldelijke regelingen wordt door de rechtbank gesloten.
6.
Ten aanzien van de kosten van het geding vindt het bepaalde in artikel 41 overeenkomstige toepassing.
Artikel 92
Tegen de uitspraak van de rechtbank is geen verzet noch ook enige andere voorziening toegelaten, onverminderd de bevoegdheid van de procureur-generaal bij de Hoge Raad om zich, in het belang der wet, in cassatie te voorzien.
1.
Zodra de lijst der geldelijke regelingen door de rechtbank is gesloten, maakt de notaris, bedoeld in artikel 75, de acte der geldelijke regelingen op.
2.
Zij wordt ondertekend door de rechter-commissaris en de herverkavelingscommissie.
3.
De acte geldt als titel voor de daarin omschreven rechten.