Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten
+ Paragraaf 2. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Herindelingswet Zeeuws-Vlaanderen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 16 mei 2002, houdende gemeentelijke herindeling in Zeeuws-Vlaanderen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling in Zeeuws-Vlaanderen te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande gemeenten opgeheven:
Axel
Hontenisse
Hulst
Oostburg
Sas van Gent
Sluis-Aardenburg
Terneuzen
Artikel 2
Nieuwe gemeente Bestaande uit op te heffen gemeente
Hulst Hontenisse
  Hulst
Sluis Sluis-Aardenburg
  Oostburg
Terneuzen Axel
  Sas van Gent
  Terneuzen
1.
Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande nieuwe gemeenten ingesteld:
Hulst
Sluis
Terneuzen
2.
In tabel 1 is aangegeven uit het gebied van welke op te heffen gemeenten het gebied van elk der nieuwe gemeenten bestaat, met dien verstande dat de grenzen van de nieuwe gemeente komen te lopen zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.
Tabel 1: gebiedsbepaling nieuwe gemeenten
Artikel 3
In tabel 2 zijn voor de nieuwe gemeente de op te heffen gemeenten aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling , in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.
Tabel 2
Nieuwe gemeente Aangewezen op te heffen gemeente
Hulst Hulst
Sluis Oostburg
Terneuzen Terneuzen
Artikel 4
In tabel 3 staan voor de op te heffen gemeenten de nieuwe gemeenten aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling :
Nieuwe gemeente Op te heffen gemeente
Hulst Hontenisse
  Hulst
Sluis Sluis-Aardenburg
  Oostburg
Terneuzen Axel
  Sas van Gent
  Terneuzen
a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;
c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.
Tabel 3
1.
Voor de nieuwe gemeenten, die bij deze wet worden ingesteld, worden tussentijdse raadsverkiezingen als bedoeld in artikel 52, tweede lid, onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling gehouden.
2.
Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezingen voor de nieuwe gemeenten zijn de op te heffen gemeenten belast overeenkomstig de bij artikel 3 behorende tabel.
Artikel 6
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]
Artikel 7
[Wijzigt de Politiewet 1993.]
Artikel 8
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 16 mei 2002
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de achttiende juni 2002
De Minister van Justitie,