Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffingvrije hoeveelheid melk

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Heffingvrije hoeveelheid melk
1. Recente ontwikkelingen hebben mij aanleiding gegeven mijn standpunt inzake heffingvrije hoeveelheid melk (hierna: melkquotum) zoals weergegeven in de aanschrijving van 7 april 1986, nr. 285-17529 (IB'65-954, Vpb'69-352), te herzien.
2. Gelet op de wijziging van de Beschikking superheffing 1985 (Stcrt. 118) met ingang van 6 september 1986, waarbij de band tussen landbouwgrond en melkquotum aanzienlijk losser is geworden en het arrest van de Hoge Raad van 26 november 1986, rolnr. 23599, BNB 1987/24, inzake vangstquota, ben ik van mening dat melkquota als zelfstandige bedrijfsmiddelen kunnen worden aangemerkt. Dit betekent dat de landbouwvrijstelling als bedoeld in artikel 8, eerste lid, letter b, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 niet meer kan worden toegepast op winst behaald ter zake van overgang van melkquota na 30 april 1987.
3. De Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw heeft tot dusverre drie regelingen getroffen inzake de opkoop van heffingvrije hoeveelheden melk (Bestuursbesluit nrs. 323, 335 en 340). Op grond van deze regelingen ontvangen melkveehouders een bijdrage van het Ministerie van Landbouw en Visserij indien zij zich bij overeenkomst verbinden de melkveehouderij te beëindigen en geen melk of melkequivalenten meer te produceren. De Derde regeling opkoop heffingvrije hoeveelheden biedt aan de melkveehouder tevens de mogelijkheid een gedeelte van diens heffingvrije hoeveelheid af te staan.
Bij Bestuursbesluit no. 363 en 369 is de derde opkoopregeling gewijzigd en wel in die zin dat naast een bedrag van f 0,65 per kg melkquotum onder bepaalde voorwaarden een aanvulling in de vorm van een bedrijfsbeëindigingsvergoeding op basis van de bedrijfsomvang kan worden verkregen.
4. Ik heb aanleiding gevonden met betrekking tot de heffing van inkomstenbelasting over bijdragen ingevolge één van de hier bedoelde Bestuursbesluiten goed te keuren dat ten aanzien van zowel de eigenaar/gebruiker als de pachter/gebruiker de bijdrage, ook als geen sprake is van gehele of gedeeltelijke staking van de onderneming, op verzoek van belanghebbende wordt belast naar het tarief van artikel 57, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. Ik verbind aan deze goedkeuring de voorwaarden dat belanghebbende afstand heeft gedaan van zijn totale melkquotum en dat hij de desbetreffende bijdrage (nagenoeg) geheel als winst van één (boek)jaar verantwoordt.
Tevens keur ik goed dat op verzoek van belanghebbende de boekwinst die wordt gerealiseerd bij de vervreemding van de gehele melkveestapel in het kader van de bedoelde opkoopregelingen, wordt belast naar het tarief van het tweede lid van voormeld artikel.
Als vervreemding in het kader van de opkoopregelingen wordt in dit verband aangemerkt de vervreemding van het melkvee tussen het tijdstip van indiening van de aanvraag van de bijdrage en het tussen belanghebbende en de Directeur Algemene Zaken van het Ministerie van Landbouw en Visserij overeengekomen tijdstip waarop de produktie van melk of melkequivalent uiterlijk dient te zijn beëindigd.
5. De onder het vierde lid van dit besluit gegeven goedkeuring met betrekking tot de bijdragen is onder dezelfde voorwaarden van overeenkomstige toepassing indien een melkveehouder/eigenaar het totale melkquotum overdraagt zonder gebruik te maken van de onder het derde lid vermelde opkoopregelingen.
6. (Vervallen).
7. Bij overgang van een melkquotum dat betrekking heeft op de produktie van melk op verpachte grond, pleegt ter zake van die overgang een vergoeding te worden betaald aan de eigenaar/verpachter. Ingeval de grond niet tot het ondernemingsvermogen van de eigenaar/verpachter behoort, is naar mijn oordeel de door deze ontvangen vergoeding belast als inkomsten uit vermogen.
Ik keur goed dat op verzoek een belanghebbende op deze inkomsten, indien ook overigens aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, het tarief van artikel 57, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 toepassing vindt.
8. De aanschrijving van 7 april 1986, nr. 285-17529 (IB’65-954, Vpb’69-352) is hierbij ingetrokken.