Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffingsverordening saneringsfonds verzamelcentra varkens (PVV) 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 22 oktober 2003, houdende vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het saneringsfonds verzamelcentra varkens voor het jaar 2004 (Heffingsverordening saneringsfonds verzamelcentra varkens (PVV) 2004)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 10 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I;
Besluit:
Artikel 1
artikel 1 van de Subsidieregeling sanering verzamelcentra varkens
verzamelcentrum : verzamelcentrum als bedoeld in (29 juli 1998/Nr. J. 986794, Stcrt. 148).
1.
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 .
2.
In afwijking van het bepaalde in de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 wordt in deze verordening verstaan onder:
3.
Voorts wordt verstaan onder
1.
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift, is de ondernemer, die een verzamelcentrum exploiteert aan het productschap een heffing ten behoeve van het Saneringsfonds verzamelcentra varkens verschuldigd.
2.
De in lid 1 bedoelde heffing is verschuldigd over de in het kalenderjaar 2004 op het verzamelcentrum aangevoerde biggen, varkens en/of zeugen.
3.
Biggen, varkens en zeugen die deel uitmaken van een koppel ten aanzien waarvan geen verladingshandeling plaatsvindt, zijn vrijgesteld van de in lid 1 bedoelde heffing.
4
De in lid 1 bedoelde heffing bedraagt:    
per big : € 0,18,
per varken : € 0,36, en
per zeug : € 0,45.
5.
De in lid 1 bedoelde heffing mag niet als zodanig als opslag worden gehanteerd op het tarief dat de exploitant van het verzamelcentrum voor zijn diensten in rekening brengt.
6.
De in lid 1 bedoelde heffing wordt niet opgelegd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht onderscheidenlijk de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan twee maanden.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2004, treedt zij in werking met ingang van de dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004.
Artikel 4
Deze verordening kan worden aangehaald als: Heffingsverordening saneringsfonds verzamelcentra varkens (PVV) 2004.
Zoetermeer, 22 oktober 2003
voorzitter
plv. secretaris