Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingen, toepassingsgebied, wijze van betaling
+ § 3. Verzoeken om vrijstelling
+ § 4. Opleggen en inning van de Heffingen, beslissingen op verzoekschriften en bezwaarschriften en het voeren van procedures
+ § 5. Afkondiging en inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor slijters 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening d.d. 10 november 2010 van het Productschap Dranken houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 onder d van het Instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen heffing voor het jaar 2011 (Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor slijters 2011)
Het Bestuur van het Productschap Dranken,
gelet op:
artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (hierna Wbo) en
artikelen 12 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken (hierna het instellingsbesluit)
gezien:
het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 d van het Instellingsbesluit (hierna de Commissie voor slijters);
besluit:
vast te stellen de navolgende Verordening.
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de Wet: de Wet op de bedrijfsorganisatie
b. de Raad: de Sociaal-Economische Raad
c. het Productschap: het Productschap Dranken
d. het Bestuur: het bestuur van het Productschap Dranken
e. de Voorzitter: de voorzitter van het Productschap;
f. het Instellingsbesluit: het Instellingsbesluit Productschap Dranken
g. de Commissie: een orgaan als bedoeld in artikel 88a van de Wet, hier: de Commissie voor slijters ex artikel 5 lid 1 d van het Instellingsbesluit (hierna de Commissie voor slijters)
h. de Commissievoorzitter: de voorzitter van de Commissie
i. de Commissiesecretaris: de secretaris van de Commissie
j. de Verordening: de Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor slijters 2011
k. een onderneming: de natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder d van het Instellingsbesluit;
l. de ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft, danwel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
m. k. en l. zowel gezamenlijk en als ieder afzonderlijk ook aan te duiden als “de onderneming” of “de ondernemingen”
n. de verkoopplaats: elke voor het publiek toegankelijke plaats waar een onderneming wordt uitgeoefend;
o. de Heffing: de door het bestuur per verkoopplaats van de onderneming vastgestelde Heffing als bedoeld in artikel 5 van de Verordening;
p. de slijter: de onderneming die op eigen vergunning en zelfstandige inschrijving in de registers van de Kamer van Koophandel voor eigen rekening en risico een onderneming drijft, daaronder begrepen de z.g. franchise-ondernemers en/of deelnemers in z.g. vrijwillig filiaalbedrijven of andere vormen van commerciële samenwerking binnen één naam of één formule.
1.
Aan de ondernemingen wordt voor iedere verkoopplaats voor het jaar 2011 een Heffing opgelegd van Euro 190,--.
2.
De onderneming is verplicht de Heffing binnen dertig dagen na dagtekening van de Heffingsnota te voldoen.
3.
Indien de onderneming na het verstrijken van de in het tweede lid van dit artikel genoemde termijn de Heffing, niet of niet volledig heeft voldaan, wordt hem een aanmaning gezonden, met aanzegging dat het Productschap aanspraak wenst te maken op de wettelijke rente te rekenen over het openstaande bedrag, aanvangende veertien dagen na dagtekening van de aanmaning.
4.
Indien de onderneming binnen veertien dagen na in het derde lid van dit artikel genoemde herinnering, de Heffing niet of niet volledig heeft voldaan, wordt hem een schriftelijke aanmaning gezonden om alsnog binnen tien dagen te voldoen. Aan de onderneming worden alsdan tevens de vanwege de aanmaning gemaakte administratiekosten in rekening gebracht.
5.
Indien de onderneming weigerachtig blijft binnen tien dagen te voldoen aan het gestelde in de aanmaning als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, gaat het Productschap over tot incasso van het openstaande bedrag van de Heffing verhoogd met de administratiekosten en de wettelijke rente, alsmede van alle binnen- en buitengerechtelijke kosten voor het Productschap voor de incasso gemaakte en nog te maken kosten, zulks tot aan het moment van volledige voldoening.
6.
Een door de onderneming tegen de opgelegde Heffing aangetekend bezwaar of beroep, resp. ingediend verzoek als bedoeld artikel 4 van deze Verordening, heeft ten aanzien van het voldoen van de Heffing geen schorsende werking.
1.
Aan een onderneming, die al dan niet rechtstreeks lid is van een organisatie van ondernemingen die één of meer leden in het bestuur van het Productschap heeft benoemd en die voorts over het jaar 2011 de volledige contributie aan deze organisatie heeft betaald, wordt een aftrek van 25% toegestaan op het door hem krachtens deze Verordening verschuldigde, tenzij deze aftrek in een bedrag uitgedrukt méér zou bedragen dan de helft der aan de organisatie door de onderneming verschuldigde contributie, in welk geval slechts een bedrag, gelijk aan de helft der aan de organisatie betaalde contributie, in mindering komt op dat bedrag der Heffing. De aftrek wordt slechts verleend indien uit de door bovenbedoelde organisaties verstrekte opgave blijkt dat de contributie over het jaar 2010 volledig is betaald. De Commissievoorzitter kan vragen om de opgave te doen vergezellen van een verklaring van een Nivra-Registeraccountant of Nova-Accountants-Administratieconsulent.
2.
Onder een rechtstreeks lid wordt in dit verband verstaan een lid dat volledig contributie betaalt en volledig en zonder enige beperking vanwege groepsverband of dergelijke, ten opzichte van anderen of groepen van anderen een zelfstandig volwaardig stemrecht kan uitoefenen.
3.
Andere ondernemersorganisaties kunnen ten behoeve van hun leden, die al dan niet rechtstreeks lid zijn, een verzoek bij het Bestuur indienen om eveneens te worden toegelaten tot de aftrekregeling als bedoeld in het eerste lid.
4.
Een organisatie die verzoekt om toelating als bedoeld in lid 3 van dit artikel doet, dient:
a. een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid te zijn en
b. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheden te kunnen uitstrekken tot tenminste een belangrijk gedeelte van het terrein, waarop het Productschap en/of de Commissie een taak te vervullen hebben en
c. te voldoen aan de relevante kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de Richtlijnen representativiteit organisaties van de Raad.
d. tot de werkingssfeer van de Commissie behorende ondernemingen, waarvan het gewogen aantal niet onbetekenend is, te hebben en
e. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van de ondernemingen een positie van enige betekenis in te nemen binnen de groep van ondernemingen die zij beoogd te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de representativiteit binnen die groep, de deelname aan arbeidsvoorwaarden overleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid en
g. haar activiteiten landelijk te ontplooien al dan niet door middel van een federatie met een of meerdere gelijksoortige organisaties.
5.
Een onderneming die, al dan niet rechtstreeks, lid is van meerdere organisaties van ondernemingen als bedoeld in dit artikel, kan per Heffingsjaar slechts één keer een beroep doen op de kortingsregeling als bedoeld in dit artikel.
1.
Van de betaling van de Heffing, in de Verordening bedoeld, kunnen, binnen de vier weken na de inwerkingtreding van de Verordening, uitsluitend op verzoek van de betrokken heffingsplichtige onderneming, door de Commissievoorzitter namens het Bestuur, geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld die onderneming of groepen van ondernemingen die objectief aantoonbaar:
2.
over het jaar 2010 in de uitoefening van de detailhandel niet meer dan 1000 liter sterk alcoholische dranken met een gemiddelde consumptiesterkte van 35% hebben verkocht, of
3.
kwijtschelding resp. vermindering verkrijgen conform de hiervoor geldende regeling van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel voor het jaar 2011; het verzoek dient rechtsgeldig te zijn ondertekend en voorzien te zijn van de naam en het adres van de verzoeker. Voorts bevat het verzoek de dagtekening, de gronden en de motivatie te bevatten die aanleiding zijn voor het indienen van het verzoek. Het verzoek dient per aangetekend schrijven te worden gericht aan het Bestuur van het Productschap Dranken. Op het verzoek zal door de Commissievoorzitter, namens het Bestuur, binnen zes weken na ontvangst worden beslist. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. De verzoeker wordt alsdan hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
1.
Werkzaamheden verbandhoudend het opleggen en de inning van de Heffing worden verricht door de Commissiesecretaris, namens het Bestuur. Werkzaamheden ter zake kunnen door de Commissiesecretaris, namens het Bestuur, aan derde(n) ter uitvoering worden gegeven.
2.
Op verzoekschriften als bedoeld in artikel 4 van deze Verordening alsmede op alle overige verzoeken inzake de Heffing zal door de commissievoorzitter, namens het Bestuur, (inclusief de in dat kader te stellen voorwaarden) worden beslist.
3.
Op bezwaarschriften naar aanleiding van beslissingen op verzoekschriften als bedoeld in artikel 5 lid 1 van deze Verordening, alsmede op alle overige bezwaarschriften naar aanleiding van de opgelegde Heffing zal door de Commissie, namens het Bestuur worden beslist.
Het bezwaarschrift dient, voorzien van de naam en het adres van de belanghebbende en rechtsgeldig ondertekend, binnen 6 weken na de beslissing op het verzoekschrift resp. na de datum als vermeld op de heffingsnota te worden gericht aan het Bestuur van het Productschap Dranken. Voorts dient het bezwaarschrift de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten die aanleiding zijn voor het indienen van het bezwaar en dient per aangetekend schrijven te worden ingediend. Op het bezwaar zal door de Commissie, namens het Bestuur, binnen zes weken na ontvangst worden beslist. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. De indiener wordt alsdan hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
4.
De Commissie voert, namens het Bestuur, verweer bij beroepsprocedures en treedt op als eisende dan wel als verwerende procespartij in alle voorkomende binnen- en buitengerechtelijke procedures inzake voorbereiding tot de incasso en de incasso van de Heffing.
5.
Voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 5 leden 1 t/m 4 van deze Verordening kan door de Commissie, namens het Bestuur, zogewenst advies van deskundige(n) worden ingewonnen, resp. kunnen aan deskundige(n), namens het Bestuur werkzaamheden worden opgedragen.
Artikel 6
De Verordening wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 7
Deze Verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Is deze dag gelegen ná 1 januari 2011, dan werkt de Verordening terug tot 1 januari 2011.
Artikel 8
Deze Verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor slijters 2011 .
Den Haag, 10 november 2010
voorzitter
secretaris