Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingen, toepassingsgebied, wijze van betaling
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 23 december 2006. U leest nu de tekst die gold op 22 december 2006.
Verordening d.d. 17 november 2004 van het Productschap Dranken, houdende regels terzake van de aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 onder a van het Instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen heffing voor het jaar 2005; Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2005
Het Bestuur van het Productschap Dranken;
gelet op: artikel 93 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
artikelen 12 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
gezien: het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder a van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
besluit:
vast te stellen de navolgende verordening.
Artikel 1
In deze verordening wordt voorts verstaan onder:
a. het Bestuur: het bestuur van het Productschap Dranken;
b. de Commissie: een orgaan als bedoeld in artikel 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie, hier: de Commissie voor frisdranken en waters ex artikel 5 lid 1 a van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
c. frisdrank: de drank als bedoeld onder post 2202 van de Gecombineerde Nomenclatuur als bedoeld in de EEG- verordening nr. 2658/87 van 23 juli 1987 (Pb L256), met uitzondering van vruchtendranken als bedoeld in Richtlijn 2001/112/EG van 20 december 2001 (Pb 2002, L10) en alcoholvrij bier;
d. het Instellingsbesluit: het Instellingsbesluit Productschap Dranken (Besluit d.d. 6 mei 2002, Staatsblad 264);
e. ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming als bedoeld in deze Verordening drijft;
f. onderneming: een onderneming als bedoeld in artikel 3 lid 2 sub a van het Instellingsbesluit;
g. omzet: de omzet in hectoliters als fabrikant van frisdranken, siropen, waters en poeders, respectievelijk de geldomzet als groothandelaar in bier en frisdranken, siropen, waters en poeders;
h. poeders: instantvormen van frisdranken en/of siropen;
i. het Productschap: het Productschap Dranken;
j. secretaris: de door het Bestuur aangestelde secretaris van de Commissie;
k. siroop: de stroperige waar bestaande uit een mengsel waarvan suikers, waters, aroma's en/of sap kenmerkende bestanddelen zijn;
l. verkoopkantoor: een hier te lande gevestigde onderneming die de verkoop van bier, frisdranken, waters, siropen en/of poeders op de Nederlandse markt coördineert voor de aangesloten bedrijven en/of als agent voor een buitenlandse onderneming;
m. de Verordening: de Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2005;
n. water: de drank als bedoeld onder post 2201 van de Gecombineerde Nomenclatuur van de EEG- verordening van 23 juli 1987 (Pb L256);
o. de Wet: de Wet op de bedrijfsorganisatie .
1.
Aan de ondernemers als bedoeld in de Verordening wordt voor het kalenderjaar 2005 een heffing opgelegd overeenkomstig de navolgende schaal:
Ongeacht de grootte van de omzet: een basisheffing van € 100,--
en daarenboven:
Als fabrikant van frisdranken en waters:*
van 0 - 2.000.000 hl € 0,0225 per hl geproduceerde frisdrank en waters*
boven 2.000.000 hl € 0,0125 per hl geproduceerde frisdrank en waters
Als fabrikant van siropen:*
€ 0,045 per hl geproduceerde siroop
Als fabrikant van poeders:*
€ 0,045 per 100 kg geproduceerd poeder;
D. Als groothandelaar in bier en/of frisdranken, siropen en waters:
OMZET HEFFING
Van € 0 tot € 100.000 € 60
Vanaf € 100.000 tot € 225.000 € 90
Vanaf € 225.000 tot € 450.000 € 150
Vanaf € 450.000 tot € 900.000 € 200
Vanaf € 900.000 tot € 1.400.000 € 290
Vanaf € 1.400.000 tot € 2.300.000 € 430
Vanaf € 2.300.000 tot € 3.400.000 € 670
Vanaf € 3.400.000 tot € 4.500.000 € 850
Vanaf € 4.500.000 tot € 6.800.000 € 1.140
Vanaf € 6.800.000 tot € 9.000.000 € 1.420
Vanaf € 9.000.000 tot € 11.300.000 € 1.700
vanaf € 11.300.000 tot € 13.600.000 € 2.000
vanaf € 13.600.000 tot € 18.100.000 € 2.550
vanaf € 18.100.000 tot € 22.700.000 € 3.130
vanaf € 22.700.000 tot € 27.200.000 € 3.690
vanaf € 27.200.000 tot € 31.800.000 € 4.260
vanaf € 31.800.000 tot € 36.300.000 € 4.830
vanaf € 36.300.000 tot € 40.800.000 € 5.400
vanaf € 40.800.000 tot € 45.400.000 € 5.960
vanaf € 45.400.000 tot € 68.000.000 € 8.510
vanaf € 68.000.000 tot € 90.800.000 € 11.400
vanaf € 90.800.000 tot € 113.500.000 € 14.200
vanaf € 113.500.000 tot € 136.100.000 € 17.100
vanaf € 136.100.000 tot € 181.500.000 € 19.900
vanaf € 181.500.000 tot € 226.900.000 € 22.700
vanaf € 226.900.000 tot € 272.300.000 € 25.600
vanaf € 272.300.000 tot € 317.700.000 € 28.400
vanaf € 317.700.000 tot € 363.000.000 € 34. 100
vanaf € 363.000.000 tot € 408.400.000 € 39.700
vanaf € 408.400.000 tot € 453.800.000 € 45.400
vanaf € 453.800.000 tot € 567.225.000 € 51.100
vanaf € 567.225.000 tot € 680.650.000 € 56.800
vanaf € 680.650.000 tot € 794.115.000 € 71.000
vanaf € 794.115.000 tot € 907.560.000 € 85.100
boven € 907.560.000     € 99.300
E. Als verkoopkantoor, tenzij de ondernemer reeds op grond van het onder B, C en/of D bedoelde wordt aangeslagen, een bedrag van € 410,-.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing is voor fabrikanten gebaseerd op de door hen in het kalenderjaar 2004 bereikte omzetten in hectoliters c.q. kilo's en voor groothandelaren op de in 2004 bereikte omzetten in Euro's.
3.
Ten aanzien van een onderneming, gevestigd na 1 januari 2005, geldt als de omzet, bedoeld in het voorgaande lid, de geschatte omzet in 2005.
4.
De vaststelling der heffing geschiedt namens het Bestuur door de secretaris door middel van toezending of uitreiking aan de in het eerste lid bedoelde personen van een gedagtekende heffingsaanslag.
1.
Aan een onderneming, die lid is van een organisatie van ondernemingen die één of meer leden in het bestuur van de Commissie voor Frisdranken en Waters van het Productschap heeft benoemd en die voorts over het jaar 2004 de volledige contributie aan deze organisaties heeft betaald, wordt een aftrek toegestaan op het door hem krachtens deze verordening verschuldigde. De aftrek wordt slechts verleend indien uit de door bovenbedoelde organisaties verstrekte opgave blijkt dat de contributie over het jaar 2004 volledig is betaald.
2.
Op de basisheffing wordt geen aftrek toegestaan. De aftrek beloopt 50% van het bedrag dat de betrokkene in het jaar 2004 als contributie aan de betreffende organisatie, of diens rechtsvoorgangers, heeft betaald, zulks met inachtneming van het wettelijk maximum van 50% van het heffingsbedrag. Deze aftrek wordt naar boven tot een veelvoud van € 1,-- afgerond. Tenzij de betreffende organisatie de nodige gegevens verstrekt is degene, die voor deze aftrek in aanmerking wenst te komen, gehouden aan de secretaris, optredende namens het Bestuur, op eerste verzoek de bescheiden over te leggen, waaruit het bedrag van de betaalde contributie blijkt.
3.
Andere ondernemersorganisaties kunnen ten behoeve van hun leden een verzoek bij het bestuur indienen om eveneens te worden toegelaten tot de aftrekregeling als bedoeld in het eerste lid.
4.
Een organisatie die verzoekt om toelating als bedoeld in lid 3 van dit artikel doet, dient:
a. een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid te zijn en
b. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheden kan uitstrekken tot tenminste een belangrijk gedeelte van het terrein, waarop de Commissie voor Frisdranken en Waters van het productschap een taak te vervullen hebben en
c. te voldoen aan de relevante kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de Verordening representativiteit organisaties van de Raad.
d. tot de werkingssfeer van de Commissie behorende ondernemingen, waarvan het gewogen aantal niet onbetekenend is, te hebben en
e. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van de ondernemingen een positie van enige betekenis in te nemen binnen de groep van ondernemingen die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de representativiteit binnen die groep, de deelname aan arbeidsvoorwaarden overleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid en
f. haar activiteiten landelijk te ontplooien al dan niet door middel van een federatie met een of meerdere gelijksoortige organisaties.
5.
Een onderneming die, al dan niet rechtstreeks, lid is van meerdere organisaties van ondernemingen als bedoeld in dit artikel, kan per heffingsjaar slechts één keer een beroep doen op de kortingsregeling als bedoeld in dit artikel.
1.
De ondernemers zijn verplicht aan de secretaris, die optreedt namens het Bestuur, op eerste verzoek gegevens omtrent hun omzet, die van belang zijn voor de vaststelling van de heffing, bedoeld in artikel 2, te verstrekken.
2.
Indien de heffingsplichtige ten aanzien van het in het eerste lid bepaalde in gebreke blijft, is de secretaris namens het Bestuur bevoegd op basis van een door hem te schatten omzet een door de heffingsplichtige aan het Productschap verschuldigde heffing vast te stellen.
3.
Bij de vaststelling als bedoeld in het tweede lid is de secretaris namens het Bestuur gerechtigd kosten ad € 150,-- in rekening te brengen aan de nalatige heffingsplichtige.
4.
De secretaris doet namens het Bestuur van zijn voornemen de verschuldigde heffing vast te stellen schriftelijk en gemotiveerd mededeling aan de nalatige heffingsplichtige, alsmede, doch niet binnen een termijn van 14 dagen, mededeling per aangetekend schrijven van de vastgestelde heffing.
1.
Krachtens deze Verordening ter kennis van het Productschap gekomen gegevens voorzover deze kennelijk van vertrouwelijke aard zijn, mogen voorzover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald, zonder schriftelijke toestemming van de betrokken belanghebbende:
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het Productschap;
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan derden. Rechtstreekse toegang tot de registratie heeft het personeel van het Productschap, alsmede met de controle op het financiële beheer van het Productschap belaste leden van het personeel van een door het bestuur aangewezen accountantskantoor, dat lid is van een organisatie, welke haar leden aan tuchtrecht onderwerpt, voor zover het kennis nemen van de gegevens voor die controle noodzakelijk is;
c. in door het bestuur aan te wijzen gevallen, waarin dit naar zijn oordeel in het belang is van de bedrijfsgenoten, bekend worden gemaakt aan de Staat, andere publiekrechtelijk organen of naar het oordeel van het bestuur daarmede gelijk te stellen publiekrechtelijke instellingen, indien de verstrekking van deze gegevens voortvloeit uit het doel van de registratie en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden door de verstrekking van deze gegevens niet onevenredig wordt geschaad.
2.
Bekendmaking van gegevens, als bedoeld in het eerste lid, blijft ook achterwege in gevallen, waarin uit de aard der gegevens of uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken, op welke persoon en/of onderneming de gegevens betrekking hebben.
3.
Het personeel van het secretariaat is met het oog op de Wet bescherming persoonsgegevens verplicht tot geheimhouding van de gegevens tegenover een ieder, met uitzondering van de accountants en de leden van vorenbedoeld accountantskantoor en behoudens de eerdergenoemde toestemming van de betrokken belanghebbende.
1.
De ondernemer is verplicht de secretaris en de daartoe aangewezen medewerkers, alsmede het personeel van het in artikel 5 bedoelde accountantskantoor, in staat te stellen de gegevens, als bedoeld in artikel 4, desgewenst te controleren door middel van inzage van boeken en bescheiden van de betrokken onderneming, voor zover de ondernemer de juistheid van de verstrekte gegevens niet heeft doen staven door een door de secretaris namens het Bestuur gevraagde verklaring van een accountant die lid is van een organisatie, die haar leden aan tuchtrecht onderwerpt.
2.
De inzage vindt plaats door personen, die daartoe een schriftelijke opdracht van de secretaris optredende namens het Bestuur kunnen overleggen. Deze opdracht vermeldt het doel, waarvoor de inzage plaatsvindt.
Artikel 7
Namens het Bestuur is de voorzitter van de Commissie bevoegd om op een daartoe strekkend verzoek een krachtens de Verordening vastgestelde heffing te verminderen, dan wel geheel of gedeeltelijk ontheffing van de verplichting tot betaling der heffing te verlenen, indien hem dit billijk voorkomt.
Artikel 8
De Verordening wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 9
De Verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Is deze dag gelegen na 1 januari 2005, dan werkt de Verordening terug tot 1 januari 2005.
Artikel 10
Deze Verordening kan worden aangehaald als Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor frisdranken en waters 2005.
Groningen, 17 november 2004
voorzitter
secretaris