Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. De heffing
+ § 3. Vermindering van heffing
+ § 4. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffingsverordening pianotechnisch bedrijf 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 2 oktober 2002, houdende vaststellingbestemmingsheffing ten behoeve van opleiding en na-scholing voor het pianotechnisch bedrijf voor het jaar 2003 (Heffingsverordening pianotechnisch bedrijf 2003)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, juncto artikel 10, tweede en derde lid, van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gehoord de Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond alsmede de Vereniging voor Pianotechnici Nederland;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
b. de ondernemer: degene die een onderneming drijft, dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
c. pianotechnisch bedrijf: het bedrijf van het onderhouden, repareren of stemmen van akoestische piano’s of vleugels;
d. werknemer: degene die op grond van een arbeidsovereenkomst met de ondernemer in de onderneming werkzaam is en piano’s of vleugels onderhoudt, repareert of stemt.
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
De verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven, waarin het pianotechnisch bedrijf wordt uitgeoefend.
1.
Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening het pianotechnisch bedrijf uitoefenen, wordt voor het jaar 2003 een heffing opgelegd ten behoeve van vakopleiding en na-scholing voor het pianotechnisch bedrijf.
2.
De heffing bedoeld in het eerste lid bestaat uit:
a. een basisheffing van € 158,- per onderneming; en
b. een heffing per werknemer van € 90,-.
1.
De ondernemer is verplicht om op eerste vordering de voorzitter opgave te doen van het aantal werknemers in de onderneming.
2.
Indien de ondernemer, ondanks herhaald verzoek, de in het eerste lid bedoelde gegevens niet verstrekt, stelt de voorzitter het aantal werknemers ambtshalve vast.
1.
Aan de ondernemer die lid is van:
a. de Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond (NPMB); of
b. de Vereniging voor Pianotechnici Nederland (VvPN)
en over het jaar 2002 aan een van deze organisaties contributie heeft betaald, wordt een aftrek toegestaan van 50% van de bruto heffing met een maximum van 50% van de contributie over 2002 (exclusief BTW). De aftrek wordt slechts toegestaan indien uit door de in de eerste volzin genoemde organisaties verstrekte opgave is gebleken dat de contributie is betaald.
2.
Op het in het eerste lid bedoelde maximum van 50% van de betaalde contributie wordt in mindering gebracht de aftrek op de heffing Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 of de heffing Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2003.
3.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al dan niet rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam een taak heeft te vervullen,
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,
c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan het gewogen aantal niet-onbetekend is,
d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid, en
e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties, landelijk ontplooit.
4.
De in het vorige lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door het bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan.
5.
Op een verzoek als in het vierde lid van dit artikel bedoeld, wordt door het dagelijks bestuur beslist.
1.
Bij cumulatie van deze bestemmingsheffing met een of meer andere aan het HBA te betalen bestemmingsheffingen, vermindert de voorzitter de heffing tot nihil indien de uitoefening van het pianotechnisch bedrijf kan worden aangemerkt als een nevenactiviteit ten opzichte van die andere bedrijfsuitoefening of bedrijfsuitoefeningen waarvoor een bestemmingsheffing is opgelegd.
2.
De vermindering wordt alleen toegepast ten aanzien van de vestiging of onderneming waarin één persoon alle bedrijven uitoefent waarvoor bestemmingsheffingen zijn opgelegd.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
Vermindering als bedoeld in artikel 6 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager toont ten genoegen van de voorzitter aan dat aan de in het betreffende artikel genoemde voorwaarden wordt voldaan.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
De artikelen 5 tot en met 14 van de heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
De bevoegdheid om de heffing bedoeld in artikel 3 op te leggen alsmede de bevoegdheid om de overige krachtens deze verordening te nemen besluiten te nemen, is gedelegeerd aan de voorzitter.
Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.
Artikel 11 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening pianotechnisch bedrijf 2003.
Deze verordening zal worden afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Den Haag, 2 oktober 2002
voorzitter
secretaris