Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsbepalingen
+ § 3. Ambtshalve heffing
+ § 4. Betaling van de heffing
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 11 november 2004, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de vlassector voor het jaar 2005 (Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2005)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 3, 5 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Vlas;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 29-01-2006]
Deze verordening verstaat onder:
a. hoofdproductschap : Hoofdproductschap Akkerbouw;
b. bestuur : bestuur van het hoofdproductschap;
c. secretaris : secretaris van het hoofdproductschap;
d. commissie : Commissie Vlas;
e. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld.
1.
De ondernemer die in het jaar 2005 een onderneming drijft, met als activiteit het telen van vlas, is verplicht voor dat jaar aan het hoofdproductschap een heffing te betalen van € 8,17 per hectare.
2.
De ondernemer die in het jaar 2005 een onderneming drijft, met als activiteit het kweken van vlasrassen of het vertegenwoordigen in Nederland van buitenlandse kwekers van vezelvlasrassen, is verplicht voor dat jaar aan het hoofdproductschap een heffing te betalen van € 1,59 per ha door de NAK te velde goedgekeurd zaaizaad van de oogst van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
3.
De ondernemer die in het jaar 2005 een onderneming drijft, met als activiteit het bereiden van zaaizaad van vezelvlas, is verplicht voor dat jaar aan het hoofdproductschap een heffing te betalen van € 1,59 per ton goedgekeurd zaaizaad van de oogst van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
4.
De ondernemer die in het jaar 2005 een onderneming drijft, met als activiteit het ver werken van vezelvlas, is verplicht voor dat jaar aan het hoofdproductschap een heffing te betalen van € 3,18 per ha verwerkt vlas van de oogst van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
5.
De in het eerste lid bedoelde heffing wordt vastgesteld op basis van de door de onder nemer aan het hoofdproductschap ingevolge de bij of krachtens de Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003 verstrekte gegevens. De in het tweede tot en met vierde lid bedoelde heffingen worden vastgesteld op basis van de door de ondernemer op verzoek van het Hoofdproduktschap verstrekte gegevens door middel van een door het productschap vastgesteld formulier.
6.
De heffing is bestemd voor het Vlasfonds.
1.
Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 2, niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde heffing ambtshalve bij aanslag vast te stellen.
2.
Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.
3.
Indien het hoofdproductschap, op verzoek van de ondernemer nadat de termijn genoemd in het tweede lid is verstreken, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde heffing, kunnen de voor het productschap daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 29-01-2006]
De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het hoofdproductschap in rekening zijn gebracht, dan wel indien de secretaris van het hoofdproductschap zulks verlangt, vóór een door deze te bepalen datum.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 29-01-2006]
In afwijking van artikel 4 is de aanslag terstond invorderbaar zodra:
a. het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;
b. de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daartoe blijk geeft of
c. de ondernemer zich in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen daartoe blijk geeft.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 29-01-2006]
Het hoofdproductschap kan verrekening van bedragen kleiner dan € 5,-- achterwege laten.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 29-01-2006]
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 4 gestelde termijn heeft betaald, kan door het hoofdproductschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 29-01-2006]
Deze verordening treédt in werking met ingang van 1 januari 2005. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt ge plaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2005, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2005, met uitzondering van het in artikel 12 van de verordening HPA registratie en ver strekking van gegevens 2003 bepaalde.
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 29-01-2006]
Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2005.
Den Haag, 11 november 2004
voorzitter
secretaris