Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsbepalingen
+ § 3. Ambtshalve heffing
+ § 4. Betaling van de heffing
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 13 november 2003, houdende vast- stelling bestemmingsheffing ten behoeve van de vlassector voor het jaar 2004 (Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2004).
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5, 15, 18 en 25 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997 dan wel het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen zodra dit in werking is getreden;
Gehoord de Commissie Vlas;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 27-03-2005]
Deze verordening verstaat onder:
a. hoofdproductschap : Hoofd productschap Akkerbouw;
b. bestuur : bestuur van het hoofdproductschap;
c. secretaris : secretaris van het hoofdproductschap;
d. commissie : Commissie Vlas;
e. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld.
1.
De ondernemer die in het jaar 2004 een onderneming drijft, met als activiteit het telen van vlas, is verplicht voor dat jaar aan het hoofdproductschap een heffing te betalen van € 8,17 per hectare.
2.
De ondernemer die in het jaar 2004 een onderneming drijft, met als activiteit het kweken van vlasrassen of het vertegenwoordigen in Nederland van buitenlandse kwekers van vezelvlasrassen, is verplicht voor dat jaar aan het hoofdproductschap een heffing te be- talen van € l ,59 per ha door de NAK te velde goedgekeurd zaaizaad van de oogst van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
3.
De ondernemer die in het jaar 2004 een onderneming drijft, met als activiteit het bereiden van zaaizaad van vezelvlas, is verplicht voor dat jaar aan het hoofdproductschap een heffing te betalen van € 1,59 per ton goedgekeurd zaaizaad van de oogst van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
4.
De ondernemer die in het jaar 2004 een onderneming drijft, met als activiteit het ver- werken van vezelvlas, is verplicht voor dat jaar aan het hoofdproductschap een heffing te betalen van € 3,18 per ha verwerkt vlas van de oogst van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
5.
De in het eerste lid bedoelde heffing wordt vastgesteld op basis van de door de onder- nemer aan het hoofdproductschap ingevolge de bij of krachtens de Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003 verstrekte gegevens. De in het tweede tot en met vierde lid bedoelde heffingen worden vastgesteld op basis van de door de ondernemer op verzoek van het hoofdproductschap verstrekte gegevens middels een door het productschap vastgesteld formulier.
6.
De heffing is bestemd voor het Vlasfonds.
1.
Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 2, niet, niet-tijdig of niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris, namens het bestuur, bevoegd de verschuldigde heffing ambts-halve bij aanslag vast te stellen.
2.
Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 27-03-2005]
De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen moeten worden voldaan binnen 8 dagen nadat zij door of vanwege het hoofdproductschap in rekening zijn gebracht, dan wel indien de secretaris van het hoofdproductschap zulks verlangt, vóór een door deze te bepalen datum.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 27-03-2005]
In afwijking van artikel 4 is de aanslag terstond invorderbaar zodra:
a. het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;
b. de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daartoe blijk geeft of
c. de ondernemer zich in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen daartoe blijk geeft.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 27-03-2005]
Het hoofdproductschap kan verrekening van bedragen kleiner dan € 5,-- achterwege laten.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 27-03-2005]
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 4 gestelde termijn heeft betaald, kan door het hoofdproductschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening zullen - voor zo- ver bij of krachtens de wet niet anders is bepaald - zonder toestemming van de belanghebbende
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het hoofdproductschap;
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de voorzitter, de secretarissen of andere personen van het secretariaat van het hoofdproductschap en de met financiële controle op het hoofdproductschap belaste accountant en diens personeel, voorrover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk is.
2.
Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid bedoeld, blijft ook zonder vermelding of aanduiding van de persoon enlof onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon en/of onderneming die gegevens betrekking hebben.
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 27-03-2005]
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2003, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004, met uitzondering van het in artikel 12 van de verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003 bepaalde.
Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 27-03-2005]
Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2004.
voorzitter
secretaris