Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsbepalingen
+ § 3. Ambtshalve heffing
+ § 4. Betaling van de heffing
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 14 november 2002, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de vlassector voor het jaar 2003 (Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2003)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5, 15, 18 en 25 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997;
Gehoord de Commissie Vlas;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 19-02-2004]
Deze verordening verstaat onder:
a. hoofdproductschap : Hoofdproductschap Akkerbouw;
b. bestuur : bestuur van het hoofdproductschap;
c. secretaris : secretaris van het hoofdproductschap;
d. commissie : Commissie Vlas;
e. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld.
1.
De ondernemer die in het jaar 2003 een ondememing drijft, met als activiteit het telen van vlas, is verplicht voor dat jaar aan het hoofdproductschap een heffing te betalen.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing wordt vastgesteld op basis van de door de ondernemer aan het hoofdproductschap ingevolge de bij of krachtens de Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 1997 verstrekte gegevens.
3.
De heffing bedraagt over het jaar 2003 € 8,17 per hectare.
4.
De heffing is bestemd voor het Vlasfonds.
1.
Indien de ondernemer de gegevens, bedoeid in artikel 2, niet, niet-tijdig of niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris, namens het bestuur, bevoegd de verschuldigde heffing ambtshalve bij aanslag vast te stellen.
2.
Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeid in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 19-02-2004]
De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen moeten worden voldaan binnen 8 dagen nadat zij door of vanwege het hoofdproductschap in rekening zijn gebracht, dan wel indien de secretaris van het hoofdproductschap zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 19-02-2004]
In afwijking van artikel 4 is de aanslag terstond invorderbaar zodra:
a. het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;
b. de ondernemer het drijven van de ondememing beeindigt of van het voornemen daartoe blijkt of
c. de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen daartoe blijkt.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 19-02-2004]
Het hoofdproductschap kan verrekening van bedragen kleiner dan € 5,- achterwege laten.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 19-02-2004]
Aan de ondememer die niet of niet geheel binnen de in artikel 4 gestelde termijn heeft betaald, kan door het hoofdproductschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening zullen - voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald - zonder toestemming van de belanghebbende
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het hoofdproductschap;
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de voorzitter, de secretarissen of andere personen van het secretariaat van het hoofdproductschap en de met financiele controle op het hoofdproductschap belaste accountant en diens personeel, voorzover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk is.
2.
Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid bedoeld, blijft ook zonder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon en/of onderneming die gegevens betrekking hebben.
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 19-02-2004]
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2002, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2003, met uitzondering van het in artikel 12 van de verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 1997 bepaalde.
Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 19-02-2004]
Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2003.
Den Haag, 14 november 2002
voorzitter
secretaris