Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsbepalingen
+ § 3. Ambtshalve heffing
+ § 4. Betaling van de heffing
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffingsverordening HPA fonds uien jaar 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 13 november 2003 houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van het Fonds uien voor het jaar 2004 (heffingsverordening HPA fonds uien jaar 2004)
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5 en 16 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997 dan wel het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen zodra dit in werking is getreden;
Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 13-02-2005]
Deze verordening verstaat onder:
a. hoofdproductschap : Hoofdproductschap Akkerbouw;
b. bestuur : bestuur van het hoofdproductschap;
c. dagelijks bestuur : dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;
d. voorzitter : Voorzitter van het hoofdproductschap;
e. sectormanager : als zodanig door het dagelijks bestuur benoemde functionaris die speciaal belast is met de sector teeltaangelegenheden;
f. commissie : Commissie Teeltaangelegenheden;
g. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld;
h. uien : zaaiuien, poot- en plantuien (inclusief sjalotten), zilveruien geteeld in open grond;
i. cultuurgrond : beteelde open grond;
j. gemeten maat : de oppervlakte beteelbare grond, inclusief paden en voren die voor de teelt noodzakelijk zijn;
k. contractteelt : de teelt van gewassen of producten ingevolge een overeenkomst.
1.
De ondernemer, die in het jaar 2004 een onderneming drijft, met als activiteit het telen van uien, is verplicht voor dat jaar aan het hoofdproductschap een heffing te betalen.
2.
De heffing wordt opgelegd naar de grondslag grondgebruik en wordt berekend naar de oppervlakte van de tot de onderneming behorende oppervlakte cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van uien in het jaar 2004, op basis van de bij of krachtens de Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003 verstrekte gegevens.
3.
De heffing bedraagt over het jaar 2004 voor zaai-, plant- en pootuien (inclusief sjalotten) € 77,- per hectare en voor zilveruien € 5,- per hectare.
4.
De heffing is bestemd voor het Fonds uien.
1.
Voor de toepassing van artikel 2 wordt onder onderneming mede verstaan de onderneming die gedreven wordt door de ondernemer die cultuurgrond:
a. zaai- of pootklaar huurt of pacht, waaronder verstaan wordt cultuurgrond waarop door de verhuurder tenminste één van de eerste werkzaamheden, zoals het bemesten, het ploegen en andere voorjaarswerkzaamheden zijn verricht;
b. als overig los land voor één teeltseizoen huurt of pacht, waaronder verstaan wordt cultuurgrond die geheel geen voorbewerking door de verhuurder of verpachter heeft ondergaan;
c. overigens om niet in gebruik ontvangt, zoals bij landruil;
d. beteelt voor contractteelt, waaronder verstaan wordt dat de teler (contractnemer) de gewasverzorging (grotendeels) uitvoert en daarvoor zelf verantwoordelijk is.
2.
Voor de toepassing van artikel 2 wordt cultuurgrond gerekend naar de gemeten maat.
3.
Voor de toepassing van artikel 2 worden gedeelten van een hectare belast in evenredigheid van het in dat artikel bedoelde bedrag. Gedeelten van hectaren worden naar beneden afgerond tot een veelvoud van aren.
1.
Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 2, niet, niet tijdig of niet volledig heeft verstrekt, is de sectormanager, namens het bestuur, bevoegd de verschuldigde heffing ambtshalve bij aanslag vast te stellen.
2.
Indiende heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokkenen een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 13-02-2005]
De ingevolge deze heffingsverordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald binnen één maand na de datum waarop zij door of vanwege het hoofdproductschap aan de hand van nota's in rekening zijn gebracht.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 13-02-2005]
In afwijking van artikel 5 is de nota terstond invorderbaar:
a. zodra het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;
b. zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daarvan blijkt; of
c. zodra de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen daartoe blijkt.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 13-02-2005]
De sectormanager kan, namens het bestuur, besluiten nota's met een bedrag van minder dan € 50,- samen te voegen tot verzamelnota's, welke op meerdere transacties of perioden betrekking hebben.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 13-02-2005]
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 5 gestelde termijn heeft betaald, kan door de sectormanager, namens het bestuur, de wettelijke interest over het nietbetaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening zullen - voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald - zonder toestemming van de belanghebbende
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het hoofdproductschap;
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de voorzitter, de secretarissen of andere personen van het secretariaat van het hoofdproductschappen de met financiële controle op het hoofdproductschap belaste accountant en diens personeel, voorzover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk is.
2.
Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid bedoeld, blijft ook zonder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon en/of onderneming die gegevens betrekking hebben.
Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 13-02-2005]
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2003, treedt zij inwerking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2004, met uitzondering van het in artikel 12 verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003 bepaalde.
Artikel 11 [Materieel uitgewerkt per 13-02-2005]
Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening HPA fonds uien jaar 2004.
Den Haag, 13 november 2003
voorzitter
secretaris