Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
- § 2. Heffing
+ § 3. Ambtshalve heffing
+ § 4. Betaling van de heffing
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2 Heffingsverordening GZP fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen jaar 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De ondernemer, die in het jaar 2008 werkzaamheden verricht in het kweekbedrijf voor zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen en/of met betrekking tot de be- en verwerking en/of met betrekking tot het in de handel brengen van zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen, is verplicht aan het productschap te betalen:
a. een basisheffing volgens onderstaand tarief:
omzet heffing
€ 20.000 tot € 200.000 € 54,45
€ 200.000 – 1.000.000 € 272,27
€ 1.000.000 – 2.000.000 € 544,54
€ 2.000.000 – 4.000.000 € 1.089,07
> € 4.000.000 € 5.445,36

Voor de berekening van de basisheffing wordt gebruik gemaakt van het in het derde lid verstrekte omzetgegeven, verminderd met het omzetbedrag dat is behaald over door de ondernemer geïmporteerde producten uit andere lidstaten.
b. een heffing van € 5,58 per ha aangekocht zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen dat op contractbasis in Nederland is geteeld met uitzondering van zaaizaad van vezelvlas.
2.
De ondernemer die in het jaar 2008 zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen teelt, is verplicht aan het productschap af te dragen een heffing van € 2,59 per ha, met uitzondering van de teelt van zaaizaad van vezelvlas.
3.
De ondernemer bedoeld in het eerste lid, is verplicht jaarlijks vóór 31 oktober door middel van een door het productschap vastgesteld opgavenformulier aan het productschap naar waarheid gegevens te verstrekken ten behoeve van statistische doeleinden, alsmede voor de vaststelling van de heffing, bedoeld in het eerste en tweede lid. De Verordening GZP algemene bepalingen 2003 is hierbij van toepassing.
4.
De ondernemer, bedoeld in het eerste lid, legt, indien de secretaris daarom verzoekt, een door een accountant afgegeven verklaring over, waaruit blijkt de totale oppervlakte aangekochte zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen, die in Nederland op contractbasis is geteeld.
5.
De ondernemer, bedoeld in het eerste lid, is verplicht alle medewerking te verlenen aan de Interne Auditdienst van het Hoofdproductschap Akkerbouw ter controle van het opgavenformulier, indien de in het vierde lid bedoelde accountantsverklaring niet afkomstig is van een registeraccountant.
6.
De heffing bedoeld in het tweede lid wordt door het productschap geïnd door tussenkomst van de in het eerste lid bedoelde ondernemers en berekend op basis van de door hen afgesloten teeltcontracten.