{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Titel I. Definities
+ Titel II. Heffingen
+ Titel III. Algemene bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffingsverordening financieringsfonds ruiming van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Heffingsverordening financieringsfonds ruiming van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen 2003
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 5 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I,
op 14 november 2002 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004]
Deze verordening neemt over de terminologie van Verordening Installing Financieringsfonds ten behoeve van het ruimen van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen en verstaat verder onder:
ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
vermeerderingsbedrijf: inrichting die zich toelegt op de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van gebruikspluimvee;
gebruikspluimvee: pluimvee van 72 uur en ouder, dat wordt opgefokt of gehouden voor de productie van vlees of consumptie-eieren;
opfokbedrijf: inrichting die zich toelegt op het opfokken van kuikens van kippen tot geslachtsrijpe ouderdieren;
kuikens: kuikens van kippen van 72 uur en ouder;
moederdieren: vrouwelijke ouderdieren bestemd voor de productie van broedeieren ter verkrijging van gebruikspluimvee.
1.
Over het kalenderjaar 2003 is de ondernemer die een vermeerderingsbedrijf en/of een opfokbedrijf uitoefent aan het productschap een heffing verschuldigd, bestemd tot storting in het Financieringsfonds ten behoeve van het ruimen van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. wat tot geslachtsrijpe moederdieren op te fokken kuikens op opfokbedrijven betreft € 0,00029 per kuiken,
b. wat leg- en vleesrassen kippen op de vermeerderingsbedrijven betreft € 0,001 per moederdier,
c. indien de functie van opfok- en vermeerderingsbedrijf binnen één bedrijf wordt uitgeoefend, het onder a genoemde bedrag per op te fokken kuiken en het onder b genoemde bedrag wanneer de moederdieren 20 weken oud zijn.
1.
De door een ondernemer ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen zullen door het productschap worden vastgesteld aan de hand van aan het productschap, door middel van het Koppel Informatiesysteem Pluimvee van het productschap, ten dienste staande gegevens.
2.
In het geval de gegevens van het Koppel Informatiesysteem Pluimvee, als bedoeld in het vorige lid, onjuist of onvolledig zijn, is de in artikel 2 bedoelde ondernemer verplicht om uiterlijk 10 dagen na het verstrijken van elke kalendermaand, door middel van invulling en ondertekening van een hem door het productschap verstrekt opgaveformulier, naar waarheid opgave te doen van die bedrijfsgegevens waarvan de opgave in dat formulier wordt verlangd.
3.
De heffing die aan de ondernemer wordt opgelegd kan worden aangemerkt als voorschotbetaling. Na afloop van het kalenderjaar vindt dan een definitieve heffingsoplegging plaats en zo nodig verrekening tussen feitelijk verschuldigd bedrag en betaalde voorschotten.
4.
ledere ondernemer is verplicht van dag tot dag een zodanige administratie te voeren, dat de gegevens, benodigd voor de vaststelling van de heffing, te alle tijde op een eenvoudige wijze kunnen worden gekend.
5.
Het bestuur van het productschap is bevoegd bij uitvoeringsbesluit minimumeisen te stellen waaraan de door de ondernemer te voeren administratie dient te voldoen.
6.
In het geval aan een ondernemer de verplichting uit het tweede lid is opgelegd en niet heeft voldaan aan deze op hem rustende verplichting, waaronder begrepen het verstrekken van onvolledige en/of onjuiste gegevens, kan te zijnen aanzien de in het tweede lid omschreven heffing ambtshalve door het productschap worden vastgesteld aan de hand van aan het productschap ten dienste staande gegevens, zo nodig door middel van een schatting.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004]
Een ingevolge deze verordening verschuldigd heffingsbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat dit bedrag aan de betrokken ondernemer in rekening is gebracht, aan het productschap te worden voldaan.
1.
Een schuldenaar, die enig door hem uit hoofde van het bij of krachtens een heffingsverordening bepaalde verschuldigde heffing niet tijdig volledig heeft betaald is, na bij aangetekend schrijven aangemaand om binnen een termijn van 10 dagen de heffing te voldoen, aan het productschap deze heffing verschuldigd, verhoogd met de op de invordering vallende kosten, waaronder begrepen de wettelijke rente.
2.
De in het eerste lid bedoelde rente wordt berekend vanaf de dag waarop de in dat lid genoemde termijn is verstreken tot aan de dag van de algehele voldoening.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004]
Het niet nakomen van een verplichting, gesteld in artikel 3, waaronder mede verstaan wordt het verstrekken van geheel of gedeeltelijk onjuiste gegevens, is een strafbaar feit.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004]
Het dagelijks bestuur is bevoegd, van het bepaalde in of krachtens deze verordening in bepaalde gevallen ontheffing te verlenen en daaraan voorwaarden te verbinden.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004]
De voorzitter kan artikel 3, 4, 5 en 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat deze verordening beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004]
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2003 met uitzondering van het bepaald in artikel 6.
Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 21-02-2004]
Deze verordening kan worden aangehaald als 'Heffingsverordening financieringsfonds ruiming van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen 2003.'
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris