Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. De heffing
+ § 3. Vermindering van heffing
+ § 4. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffingsverordening dakdekkersbedrijf hellende daken 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 1 oktober 2003, houdende regels terzake van de door het hoofdbedrijfschap aan de ondernemers die het dakdekkersbedrijf hellende daken uitoefenen op te leggen bestemmingsheffing voor het jaar 2004 (Heffingsverordening dakdekkersbedrijf hellende daken 2004)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gelet op artikel 95, tweede lid en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gezien het advies van de Commissie dakdekkers hellende daken;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 26-02-2005]
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
b. de ondernemer: degene die een onderneming drijft, dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
c. het dakdekkersbedrijf hellende daken: het bedrijf van het aanbrengen, onderhouden of herstellen van lei- of pannendaken;
d. werkzame personen: personen als bedoeld in artikel 9, derde lid, van het Handelsregisterbesluit 1996 die betrokken zijn bij de uitoefening van het dakdekkers bedrijf hellende daken;
e. bestemmingsheffing: heffing die is gebaseerd op artikel 10, derde lid, van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten.
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 26-02-2005]
De verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven, waarin het dakdekkers bedrijf hellende daken wordt uitgeoefend.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 26-02-2005]
aantal werkzame personen heffing werkzame personen
0 nihil
1 nihil
2 € 125
3 € 150
4 € 175
5 tot 10 € 350
10 tot 20 € 700
20 tot 50 € 1.600
50 en meer € 3.400
1.
Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening het dakdekkersbedrijf hellende daken uitoefenen, wordt voor het jaar 2004 een heffing opgelegd ten behoeve van de bevordering van de sociaal economische ontwikkeling van de hellende dakenbranche door middel van scholing en opleiding, informatieverstrekking, helpdesk, ICT en behartiging van branchebelangen in (inter) nationale normcommissies.
2.
De heffing bedoeld in het eerste lid bestaat uit:
a. een basisheffing van € 400 per onderneming; en
b. een heffing werkzame personen, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal werkzame personen werkzaam in de onderneming, met toepassing van het in het derde lid opgenomen schema.
3.
De heffing werkzame personen bedraagt :
1.
Aan de ondernemer die lid is van de Nederlandse vereniging voor dakdekkersbedrijven hellende daken “Het Hellende Dak” en over het jaar 2003 aan deze vereniging contributie heeft betaald, wordt een aftrek toegestaan van 50% van de bruto heffing met een maximum van 50% van de betaalde contributie over 2003 (exclusief BTW). De aftrek wordt slechts toegestaan indien uit door de vereniging verstrekte opgaven blijkt dat de contributie is betaald,
2.
Op het in het eerste lid bedoelde maximum van 50% van de betaalde contributie wordt in mindering gebracht de aftrek op de heffing Hoofdbedrijfschap Ambachten 2004 of de heffing Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2004.
3.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al dan niet rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam een taak heeft te vervullen,
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,
c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan het gewogen aantal niet-onbetekenend is,
d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid, en
e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties, landelijk ontplooit.
4.
De in het vorige lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door het bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan.
5.
Op een verzoek als in het vierde lid van dit artikel bedoeld, wordt door het dagelijks bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten beslist.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 26-02-2005]
Dè voorzitter vermindert de opgelegde heffing met 25% indien van de omzet in de onderneming over het jaar 2003, minder dan 25% is behaald bij de uitoefening van het dakdekkersbedrijf hellende daken.
1.
Bij cumulatie van onderhavige bestemmingsheffing met een of meer andere aan het Hoofdbedrijfschap Ambachten te betalen bestemmingsheffingen, wordt de heffing tot nihil verminderd, indien de uitoefening van het dakdekkersbedrijf hellende daken kan worden aangemerkt als een nevenactiviteit ten opzichte van die andere bedrijfsuitoefening of bedrijfsuitoefeningen waarvoor een bestemmingsheffing is opgelegd.
2.
De vermindering wordt alleen toegepast ten aanzien van de vestiging of onderneming waarin één persoon alle bedrijven uitoefent waarvoor besternmingsheffingen zijn opgelegd.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 26-02-2005]
Vermindering als bedoeld in artikel 5 en 6 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager toont ten genoegen van de voorzitter aan dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan. De voorzitter kan de ondernemer daartoe verzoeken een accountantsverklaring te overleggen.
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 26-02-2005]
De voorzitter neemt de krachtens deze verordening te nemen besluiten, met uitzondering van het besluit voortvloeiende uit artikel 4, vijfde lid.
Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 26-02-2005]
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.
Artikel 11 [Materieel uitgewerkt per 26-02-2005]
Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening dakdekkersbedrijf hellende daken 2004.
Deze verordening wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Den Haag, 1 oktober 2003
voorzitter
secretaris