Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffingsverordening convenant verpakkingen III vleeswarenindustrie (PVV) 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 10 december 2003, houdende vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het convenant verpakkingen III voor het jaar 2004 (Heffingsverordening convenant verpakkingen III vleeswarenindustrie (PVV) 2004)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 10 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I dan wel de artikelen 10 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees zodra dit in werking is getreden;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
productschap: Productschap Vee en Vlees;
onderneming: onderneming waarin de vleeswaren- en vleesconservenindustrie of de baconindustrie wordt uitgeoefend;
ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft;
Convenant Verpakkingen III: het op 4 december 2002 tussen het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening enerzijds en de Vereniging VNO-NCW, de Stichting Verpakking en Milieu, de Koninklijke vereniging MKB-Nederland anderzijds gesloten Integratieconvenant Verpakkingen.
Artikel 2
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003.
1.
De ondernemer is, ter bestrijding van de kosten die het productschap maakt als gevolg van deelname aan het Convenant Verpakkingen III, over het jaar 2004 een heffing verschuldigd ten bedrage van:
a. € 300,- indien de ondernemer uit hoofde van het Convenant Verpakkingen III monitorplichtig is;
b. € 150,- in alle ander gevallen.
2.
De ondernemer die ten genoegen van het productschap aantoont dat hij reeds op andere wijze dan via het productschap of subcluster deelneemt aan het Convenant Verpakkingen III is vrijgesteld van de in het eerste lid genoemde heffing.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2004, treedt zij in werking met ingang van de dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004.
Artikel 5
Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening convenant verpakkingen III vleeswarenindustrie (PVV) 2004.
Zoetermeer, 10 december 2003
voorzitter
secretaris