Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. De heffing
+ § 3. Vermindering van heffing
+ § 4. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Heffingsverordening bitumineus dakbedekkingsbedrijf 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 1 oktober 2003, houdende regels terzake van de door het hoofdbedrijfschap aan de ondernemers die het bitumineuze dakbedekkingsbedrijf uitoefenen op te leggen bestemmingsheffing bitumineuze dakbedekkingsbedrijf voor het jaar 2004 (Heffingsverordening bitumineus dakbedekkingsbedrijf 2004)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gelet op artikel 95, tweede lid en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gezien het verzoek van de Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland (VEBIDAK);
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 12-02-2005]
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
b. de ondernemer: degene die een onderneming drijft, dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
c. bestemmingsheffing: heffing die is gebaseerd op artikel 10, derde lid, van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten.
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 12-02-2005]
De verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven, waarin het bitumineuze dakbedekkingsbedrijf wordt uitgeoefend.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 12-02-2005]
aantal werkzame personen heffing werkzame personen
0 en 1 nihil
2 nihil
3 € 15
4 € 25
5 tot 10 € 35
10 tot 20 € 45
20 tot 50 € 55
50 en meer € 65
1.
Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening een onderneming drijven waarin het bitumineuze dakbedekkingsbedrijf wordt uitgeoefend, wordt voor het jaar 2004 een heffing opgelegd ten behoeve van maatschappelijke en sociale activiteiten alsmede ten behoeve van activiteiten op het gebied van techniek voor de bitumineuze dakbedekkingsbranche.
2.
De heffing bedoeld in het eerste lid bestaat uit:
a. een basisheffing van € 50,- per onderneming, en
b. een heffing werkzame personen, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal werkzame personen werkzaam in de onderneming, met toepassing van het in het derde lid opgenomen schema.
3.
De heffing werkzame personen bedraagt:
1.
Aan de ondernemer die lid is van:
a. de Vereniging Nederlandse Installatiebedrijven (VNI); of
b. de Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland (VEBIDAK)
en over het jaar 2003 contributie aan een van deze organisaties heeft betaald, wordt op de bruto heffing een aftrek toegestaan van 50%, met een maximum van 50% van de aan de organisatie betaalde contributie (exclusief BTW ), De aftrek wordt slechts toegestaan indien uit door de in de eerste volzin genoemde organisatie verstrekte opgave blijkt dat de contributie is betaald.
2.
Op het in het eerste lid bedoelde maximum van 50% van de betaalde contributie wordt in mindering gebracht de aftrek op de heffing Hoofdbedrijfschap Ambachten 2004 of de heffing Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2004.
3.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al dan niet rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam een taak heeft te vervullen,
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,
c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan het gewogen aantal niet-onbetekenend is,
d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid, en
e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties, landelijk ontplooit.
4.
De in het vorige lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door het bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan.
5.
Op een verzoek als in het vierde lid van dit artikel bedoeld, wordt door het dagelijks bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten beslist.
1.
Bij cumulatie van onderhavige bestemmingsheffing met een of meer andere aan het Hoofdbedrijfschap Ambachten te betalen bestemmingsheffingen, wordt de heffing tot nihil verminderd, indien de uitoefening van het bitumineuze dakbedekkingsbedrijf kan worden aangemerkt als een nevenactiviteit ren opzichte van die andere bedrijfsuitoefening of bedrijfsuitoefeningen waarvoor een bestemmingsheffing is opgelegd.
2.
De vermindering wordt alleen toegepast ten aanzien van de vestiging of onderneming waarin één persoon alle bedrijven uitoefent waarvoor bestemmingsheffingen zijn opgelegd.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 12-02-2005]
Vermindering als bedoeld in artikel 5 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager toont aan dat aan de in het betreffende artikel genoemde voorwaarden wordt voldaan.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 12-02-2005]
De voorzitter neemt de krachtens deze verordening te nemen besluiten, met uitzondering van het besluit voortvloeiende uit artikel 4, vijfde lid.
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 12-02-2005]
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.
Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 12-02-2005]
Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening bitumineus dakbedekkingsbedrijf 2004.
Deze verordening zal worden afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Den Haag, 1 oktober 2003
voorzitter
secretaris